Zielony Smok - logo witryny

Klasa java.sql.Time

Przyjmuje się, że komponent daty jest ustawiony na 1 stycznia 1970 roku.

Konstruktory

 • Time(long time)

Long może być liczbą ujemną – wtedy oznacza czas liczony wstecz od 1 stycznia 1970 r. godz 00:00:00 GMT

package dt04.java_sql_time;
import java.sql.*;
import java.util.*;
public class Listing007 {
  public static void main(String[] args) {
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();
    long l = cal.getTimeInMillis();
    System.out.println("l: " + l);
    Time time = new Time(l);
    System.out.println("time: " + time);
  }
}
l: 1538326814828
time: 19:00:14

Metody

Metody klasy java.sql.Time
Zwraca Metoda Opis
void setTime(long time) Ustawia czas na podany
Instant toInstant() Zawsze wyrzuca wyjątek UnsupportedOperationException, gdyż w obiekcie Time nie ma komponentu daty.
LocalTime toLocalTime() Przekształca obiekt Time w LocalTime
String toString() Zwraca czas w postaci stringu „hh:mm:ss”
Time Time.valueOf(LocalTime time) Zwraca obiekt Time ustawiony na ten sam czas co obiekt LocalTime
Time Time.valueof(String s) Czas podany jako string zamienia na obiekt Time. Czas powinien być podany jako „hh:mm:ss”
package dt04.java_sql_time;
import java.sql.*;
import java.time.*;
import java.util.*;
public class Listing008 {
  public static void main(String[] args) {
    GregorianCalendar cal = new GregorianCalendar();
    long l = cal.getTimeInMillis();
    System.out.println("l: " + l);
    //
    Time time = new Time(l);
    time.setTime(14780808498L);
    System.out.println("time:" + time);
    //-
    LocalTime ltime = time.toLocalTime();
    System.out.println("ltime: " + ltime);
    //
    String stime = time.toString();
    System.out.println("stime: " + stime);
    //
    Time ttime1 = Time.valueOf(ltime);
    System.out.println("ttime1: " + ttime1);
    //
    Time ttime2 = Time.valueOf("11:06:03");
    System.out.println("ttime2: " + ttime2);
  }
}
l: 1538327188257
time:02:46:48
ltime: 02:46:48
stime: 02:46:48
ttime1: 02:46:48
ttime2: 11:06:03