Zielony Smok - logo witryny

Bóg morderca

Zbrodnie popełnione przez Boga

Tab. Morderstwa popełnione przez Boga, przez ludzi
na rozkaz lub za zgodą Boga albo wspomagane przez Boga
Lp. Księga Zdarzenie Liczba
zabitych
według
Biblii
Prawdopodobna
liczba zabitych
  Księga Rodzaju      
1 Rdz 7,23 Potop nieznana 280 0005
2 Rdz 19,24-25 Zniszczenie Sodomy i Gomory deszczem siarki i ognia nieznana 3 000
3 Rdz 19,26 Żona Lota zamienia się w słup soli 1 1
4 Rdz 38,7 Śmierć Era 1 1
5 Rdz 38,10 Śmierć Onana 1 1
      Suma 283 003
  Księga Wyjścia      
6 Wj 9,25 Plaga gradu nieznana 300 000
7 Wj 12,29 Śmierć pierworodnych u Egipcjan nieznana 70 000
8 Wj 14,28 Zagłada egipskiej armii w falach ponad
600 (3-osobowych)
rydwanów
oraz

jeźdźcy
5 000
9 Wj 32,27-28 Lewici zabijają braci, przyjaciół i krewnych na rozkaz Boga 3 000 3 000
      Suma 378 000
  Księga Kapłańska      
10 Kpł 10,1-2 Ogień pochłania synów Aarona 2 2
11 Kpł 24,23 Ukamieniowanie bluźniercy na rozkaz Boga 1 1
      Suma 3
  Księga Liczb      
12 Lb 11,33-34 Plaga zesłana przez Boga (zatrucie pokarmowe?) nieznana 10 000
13 i>Lb 14,36-37 Śmierć zwiadowców 10 10
14 Lb 15,33-36 Ukamieniowanie, na rozkaz Pana, człowieka zbierającego drwa
w dzień szabatu
1 1
15 Lb 16,32.35 Ziemia rozstępuje i pochłania zbuntowanych Izraelitów, a
ogień pochłania resztę
3 z rodzinami +
250 mężów
268
16 Lb 17,14 Wytracenie niezadowolonych 14 700 14 700
17 Lb 21,5-6 Jadowite węże kąsają ludzi "duża liczba" 20 000
18 Lb 25,4.8-9 Mordowanie, na rozkaz Pana, osób oddających cześć bożkom 24 002 24 002
19 Lb 31,35 Rzeź Medianitów, na rozkaz Pana 32 000 dziewic – branek 192 000
      Suma 260 981
  Księga Jozuego      
20 Joz 6,21 Wymordowanie mieszkańców Jerycha przy pomocy Pana nieznana 3 000
21 Joz 7,25 Ukamieniowanie Akana i jego rodziny na rozkaz Pana nieznana 6
22 Joz 8,25 Wymordowanie mieszkańców Aj na rozkaz Pana 12 000 12 000
23 Joz 10,10-11 Wymordowanie wojsk atakujących Gibeon przy osobistym
udziale Pana (zrzucał kamienie z nieba)
nieznana 6 000
24 Joz 10,28-39 Wymordowanie mieszkańców miast Makkeda, Libna, Lakisz,
Eglon, Hebron, Debir – wydanych przez Pana w ręce Izraela
nieznana 18 000
25 Joz 11,8-9 Wymordowanie wojsk sprzymierzonych królów nieznana ("lud mnogi jak piasek morza" 30 000
26 Joz 11,20-21 Ludzie wymordowani w trakcie dalszych podbojów niezana 15 000
      Suma 84 006
  Księga Sędziów      
27 Sdz 1,2.4 Wymordowanie mieszkańców Bezek oddanych w ręce Izraelitów
przez Pana
10 000 10 000
28 Sdz 1,8 Masakra ludności w Jerozolimie nieznana (Jerozolima była znacznie większa niż Bezek) 40 000
29 Sdz 1,9-25 Dalsze masakry w 5 miastach, w których Pan udzielił pomocy
Izraelitom
nieznana 30 000
30 Sdz 3,21.25 Ehud powołany na wybawiciela, morduje Eglona króla Moabu 1 1
31 Sdz 3,29 Po śmierci Eglona Izraelici mordują Moabitów 10 000 10 000
32 Sdz 3,31 Szagmar, powołany na wybawiciela, morduje Filistynów 600 600
33 Sdz 4,15-16 Pan wydaje w ręce Izraelitów wojsko Kananejczyków dowodzone
przez Siserę
rydwany trzyosobowe + wojsko 6 000
34 Sdz 7,22 Medianici i Amalekici (i cały lud ze Wschodu) mordują się
wzajemnie
nieznana 120 000
35 Sdz 11,32-33 Jefte rozgramia Ammonitów, wydanych przez Pana w jego ręce nieznana (dwadzieścia miast) 70 000
36 Sdz 11,39 Jefte morduje córkę, ze względu na ślubowanie Panu 1 1
37 Sdz 14,19 Samson, opanowany przez ducha Pana, morduje 30 mężów 30 30
38 Sdz 15,14-15 Samson zabija Filistynów 1 000 1 000
39 Sdz 16,30 Bóg przywraca siły Samsonowi 3 000 soób na dachu domu + pełny dom 6 000
40 Sdz 20,21 Beniamici porazili Izraelitów, którzy za zgodą Pana
wystąpili przeciwko nim
22 000 22 000
41 Sdz 20,23.25 Beniamici porazili Izraelitów, którzy za zgodą Pana
wystąpili przeciwko nim
18 000 18 000
42 Sdz 20,35 Pan poraził Beniamitów wobec Izraelitów 25 100 25 100
      Suma 358 732
  Pierwsza Księga Samuela      
43 1Sm 4,10-11 Filistyni wyrzynają w pień Izraelitów. Ginie też dwóch
synów Helego
34 002 34 002
44 1Sm 5,1-12 Mieszkańcy Aszodu ukarani są guzami, które pojawiają się z
tyłu i umierają
nieznana 3 000
45 1Sm 6,19 Pan zabija ludzi z Bet-Szemesz według BT3 – 70
według Biblii Hebrajskiej1
– 50 070
według LXX2 – 50 070
70
46 1Sm 7,10-11 Pan razi piorunem Filistynów nieznana 2 000
47 1Sm 11,11 Giną Ammonici oblegający Jabesz nieznana 3 000
48 1Sm 14,14 Ginie 20 żołnierzy 20 20
49 1Sm 14,20 Filistyni zabijają się wzajemnie nieznana 1 000
50 1Sm 15,7-8 Saul zwycięża Amalekitów nieznana 10 000
51 1Sm 17,51 Dawid zabija Goliata 1 1
52 1Sm 17,52 Izraelici zabijają Filistynów nieznana 2 000
53 1Sm 18,27 Dawid zabija Filistynów 200 200
54 1Sm 23,5 Dawid zadaje wielką klęskę Filistynom nieznana 8 000
55 1Sm 25,38 Pan poraża Nabala 1 1
56 1Sm 27,9-11 Dawid walczy po cichu z Filistynami udając ich przyjaciela
(miał 600 zbrojnych)
nieznana 3 000
57 1Sm 30,17 Dawid cały dzień zabija Amalekitów nieznana 800
58 1Sm 31,6 Ginie Saul, trzej jego synowie i giermek i wszyscy jego
towarzysze
5 100
      Suma 67 194
  Inne księgi4      
  2 Sm     301 922
  1 Krl     167 487
  2 Krl     198 413
  1 Krn     50 000
  2 Krn     1 681 006
  Jdt     1 001
  Est     75 813
  1 Mch     250 204
  2 Mch     61 503
  Hi     60
  Mdr     1 000
  Jr     1
  Ez     1
  Dn     2
  Dz     3
  Rz     1
      Suma 2 788 417
      Suma ogólna 4 220 336

1 Hebr.: 1 Sm 6,19 “[…] I zabił ludzi z
Bet-Szemesz, bo zobaczyli Arkę Pana. Zabił pięćdziesiąt tysięcy
siedemdziesięciu.[…]”

2 LXX: Królowań Pierwsza 6,19 “[…] Dlatego
zgładził On wśród nich siedemdziesięciu i jeszcze pięćdziesiąt
tysięcy innych. I rozpaczał lud, że Pan ugodził ludność tak wielką
plagą.”

3Bet-Szemesz było małą miejscowością i nawet
siedemdziesiąt osób to było sporo.

4 Przy ustalaniu liczby zamordowanych dla innych ksiąg korzystałem z literatury.

5 Dyskusyjna jest liczba osób, które zginęły w potopie.
Autor wyżej cytowanej pozycji podaje liczbę 20 000 000. Liczba ta
wydaje się mało prawdopodobna. Potop nastąpił dopiero w 10 pokoleniu
licząc od pokolenia, które nastąpiło po Adamie. Ludzkość nie mogła
być tak liczna.

W tabeli nie umieszczano zdarzeń pochodnych. Np. gdy Izraelici
na rozkaz Pana ruszali i mordowali to zostało to podane w tabeli.
Jeśli w następstwie tych zdarzeń doszło do następnych walk, ale nie
była w ST podana informacja o bezpośredniej ingerencji Boga – te
zdarzenia zostały pominięte.

Czy Bóg jest największym mordercą?

Ryc. Palec Boży (rys. Maciej Krzywicki)

Sądząc z liczby zamordowanych osób Bóg jest psychopatą,
seryjnym mordercą i ludobójcą.

Na liście ludobójców wszechczasów znajdują się między innymi:

  • Mao Zedong (Tse Tung) – 78 mln ofiar
  • Józef Stalin – 23 mln ofiar
  • Adolf Hitler – 17 mln ofiar
  • Leopold II – 15 mln ofiar
  • Pol-Pot – 10 mln ofiar

Jak widzimy pod względem bezwzględnej liczby zamordowanych Bóg
to dość łagodny morderca, zwłaszcza że swych zbrodni dokonywał w
bardzo długim okresie czasu, w porównaniu z późniejszymi
naśladowcami.

Argumentem obciążającym Boga jest fakt, że wiele ze swych ofiar
zamordował osobiście, co trudno powiedzieć o większości ww.
zbrodniarzy. Ponadto mógł – będąc wszechmocnym – załatwić sprawy
inaczej niż to opisano w Biblii.

Gdyby uwzględniano ofiary pośredniego działania, to oczywiście
na konto Boga można by zapisać wszystkie ludzkie śmierci, zarówno
naturalne jak i spowodowane przypadkami, chorobami, klęskami
żywiołowymi, wojnami, etc.


G
dyby być złośliwym trzeba by jeszcze doliczyć Boże plany
uwzględnione w Apokalipsie. Można spodziewać się śmierci
zaledwie ok. 7 mld ofiar, jak na dobrego, miłosiernego,
sprawiedliwego Boga przystało.

Na obronę Boga należy dodać, że wiele z tego co zostało uznane
za morderstwo to tylko kara za przekroczenie boskich praw – jeśli w
kodeksie karnym jakiegoś państwa jest kara śmierci, to wykonanie kary
śmierci nie jest uważane za morderstwo. Żona Lota była ofiarą własnej
ciekawości.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 40

Autor: Jacek Piechota