Zielony Smok - logo witryny

Zmienna JAVA_HOME

Zmienna systemowa JAVA_HOME wskazuje położenie głównego folderu instalacji JDK.

W przypadku wiersza poleceń (cmd) Windows, polecenie java -version podaje wersję środowiska wskazywanego przez zmienną JAVA_HOME.

Ta zmienna jest odczytywana przez instalatory wielu programów jak np. Apache Tomcat czy Apache Netbeans, etc.

W przypadku instalacji kilku różnych JDK warto mieć dla nich zmienne JAVA_HOME1, JAVA_HOME2, itd. To pozwala na szybkie przełączanie między różnymi JDK – o ile używamy do pracy wiersza poleceń.

Ustawienie zmiennej JAVA_HOME nie ma większego znaczenia w tych IDE, w których JDK do wykorzystania wskazuje się przez podanie folderu instalacyjnego, a nie zmiennej JAVA_HOME. To umożliwia łatwe wskazanie wielu różnych JDK. Tak jest np. w IntelliJ IDEA. W Netbeans również można łatwo dodać następne środowiska JDK.

Zmienne systemowe

W Windows 10 do zmiennych systemowych najłatwiej jest się dostać wpisując w okienko z lupą słowo ‘zmienne’.

W wyskakującym menu klikamy opcję pokazaną na Rys. 1.

Rys. 1
Rys. 1

Przechodzimy do okienka Właściwości systemu (Rys. 2). Klikamy przycisk Zmienne środowiskowe.

Rys. 2
Rys. 2

Otwiera się okno Zmienne środowiskowe, podzielone na dwa regiony (Rys. 3):

Rys. 3
Rys. 3
  • Zmienne użytkownika
  • Zmienne systemowe

Dodanie zmiennej JAVA_HOME

W regionie Zmienne systemowe klikamy przycisk Nowa….

Otwiera się okienko Nowa zmienna systemowa. Uzupełniamy pola. U mnie wygląda to tak (Rys. 4).

Rys. 4
Rys. 4

Klikamy przycisk OK.

W oknie zmiennych systemowych pojawiła się zmienna JAVA_HOME.

Ustawienie zmiennej Path

Zmienna Path znajduje się w tym samym regionie.

Podświetlamy zmienną i klikamy przycisk Edytuj….

Otwiera się okno Edycja zmiennej środowiskowej (Rys. 5).

Rys. 5
Rys. 5

Widzimy, że zmienna ma wiele wpisów oddzielonych od siebie średnikami (gdy widzimy ją w formie pojedynczej linii).

Klikamy przycisk Nowy.

W polu do wpisywaniu, które pojawi się na dole okna, wpisujemy:

%JAVA_HOME%\bin i klikamy ENTER.

Znaki % oznaczają, że w miejsce JAVA_HOME wstawiona zostanie wartość tej zmiennej.

Faktycznie ten wpis jest równoważny wpisowi:

C:\Program Files\Java\jdk-15.0.2\bin.

Jest to przekierowanie do folderu bin zawierającego pliki egzekucyjne uruchamiające narzędzia.

Nasz nowy wpis pojawił się na samym końcu.

Gdy nasz wpis jest podświetlony klikamy przycisk Przenieś w górę, tyle razy ile jest potrzebne, aby wpis znalazł się na początku (Rys. 6).

Rys. 6
Rys. 6

Jest to ważne, gdyż w przypadku poszukiwania polecenia, wskazane foldery są przeszukiwane w kolejności, w jakiej są umieszczone w zmiennej Path.

Zauważmy też, że wpis zaraz za naszym nowym wpisem, został umieszczony przez Oracle.

Gdy mamy zmienną JAVA_HOME ten wpis nie jest potrzebny. Można go skasować lub pozostawić, ponieważ jego polecenia nie zostaną nigdy wykonane, gdyż jest drugi w kolejce. Ty wybierasz.

Klikamy przyciski OK, OK i OK.

Sprawdzenie instalacji

Uruchamiamy wiersz polecenia i wpisujemy polecenie java -version.

Następnie wpisujemy polecenie jps.

Jeżeli oba polecenia zostały wykonane – wszystko wykonane jest prawidłowo ((Rys. 7).

Rys. 7