Zielony Smok - logo witryny

Wzorzec projektowy Composite (Java)

Zadanie programistyczne:

Stworzyć strukturę drzewiasta do opisania na przykład:

– układu folderów i zawartych w nich plików

– struktury zatrudnienia w firmie: szef i podlegli pracownicy

– struktury wojskowej: dowódcy i żołnierze z których jeden jest liściem (np. pracownik) i nie może mieć podwładnych a drugi jest szefem i ma podwładnych.

Rozwiązanie:

 1. stworzyć klasę abstrakcyjna AbstractPracownik
 2. dodać klasę ‘gałęzi’ – Szef
 3. dodać klasę ‘liścia’ – Pracownik
 4. stworzyć klasę pozwalającą na pokazanie drzewka podległości – DrzewkoPodleglosci

Uwagi: Ten przykład jest silnie wzorowany na przykładzie z książki J. W. Coopera 2001. Java. Wzorce projektowe. Wyd. Helion, Gliwice.

Klasy

Klasa AbstractPracownik
package composite;

import java.util.Enumeration;
import java.util.NoSuchElementException;

public abstract class AbstractPracownik {
  protected String nazwisko;
  protected long pensja;
  protected Pracownik kierownik = null;
  protected boolean podwladny = true;

  public abstract long getPensja();

  public abstract String getNazwisko();

  public abstract boolean add(Pracownik pracownik) throws NoSuchElementException;

  public abstract void remove(Pracownik pracownik) throws NoSuchElementException;

  public abstract Enumeration<Pracownik> podwladni();

  public abstract Pracownik getPodwladny(String podwladny);

  public abstract long getPensje();

  public boolean jestPodwladnym() {
    return podwladny;
  }
}
DrzewkoPodleglosci
package composite;

import javax.swing.*;
import javax.swing.border.BevelBorder;
import javax.swing.event.TreeSelectionEvent;
import javax.swing.event.TreeSelectionListener;
import javax.swing.tree.DefaultMutableTreeNode;
import javax.swing.tree.TreePath;
import java.awt.*;
import java.awt.event.WindowAdapter;
import java.awt.event.WindowEvent;
import java.util.Enumeration;

public class DrzewkoPodleglosci extends JFrame implements TreeSelectionListener {
  private static final long serialVersionUID = 4432519732860863315L;
  Pracownik prac1, prac2, prac3;
  Pracownik prac4, prac5;
  Pracownik prac6, prac7;
  JScrollPane sp;
  JPanel treePanel;
  JTree tree;
  DefaultMutableTreeNode troot;
  JLabel cost;

  public DrzewkoPodleglosci() {
    super("Drzewko podleglości");
    makeEmployees();
    String laf = UIManager.getSystemLookAndFeelClassName();
    try {
      UIManager.setLookAndFeel(laf);
    } catch (UnsupportedLookAndFeelException exc) {
      System.err.println("Ostrzeżenie: brak " + laf);
    } catch (Exception exc) {
      System.err.println("Błąd ładowania " + laf + ": " + exc);
    }
    setGUI();
    this.addWindowListener(new WindowAdapter() {
      @Override
      public void windowClosing(WindowEvent e) {
        System.exit(0);
      }
    });
  }

  // --------------------------------------
  private void setGUI() {
    treePanel = new JPanel();
    getContentPane().add(treePanel);
    treePanel.setLayout(new BorderLayout());
    sp = new JScrollPane();
    treePanel.add("Center", sp);
    treePanel.add("South", cost = new JLabel("     "));
    treePanel.setBorder(new BevelBorder(BevelBorder.RAISED));
    troot = new DefaultMutableTreeNode(prac1.getNazwisko());
    tree = new JTree(troot);
    tree.setBackground(Color.lightGray);
    loadTree(prac1);
    sp.getViewport().add(tree);
    setSize(new Dimension(200, 300));
    setVisible(true);
  }

  // ------------------------------------
  public void loadTree(Pracownik topDog) {
    DefaultMutableTreeNode troot;
    troot = new DefaultMutableTreeNode(topDog.getNazwisko());
    treePanel.remove(tree);
    tree = new JTree(troot);
    tree.addTreeSelectionListener(this);
    sp.getViewport().add(tree);
    addNodes(troot, topDog);
    tree.expandRow(0);
    repaint();
  }

  // --------------------------------------
  private void addNodes(DefaultMutableTreeNode pnode, Pracownik emp) {
    DefaultMutableTreeNode node;
    Enumeration<Pracownik> e = emp.podwladni();
    if (e != null) {
      while (e.hasMoreElements()) {
        Pracownik newEmp = e.nextElement();
        node = new DefaultMutableTreeNode(newEmp.getNazwisko());
        pnode.add(node);
        addNodes(node, newEmp);
      }
    }
  }

  // --------------------------------------
  private void makeEmployees() {
    prac1 = new Szef("Smok Marszałek", 200000);
    prac1.add(prac2 = new Szef("Dowódca Armii Ludowej", 100000));
    prac1.add(prac3 = new Szef("Dowódca Floty", 100000));
    prac2.add(prac4 = new Szef("Dowódca Robotów", 50000));
    prac2.add(prac5 = new Szef("Dowódca Tajnych Agentów", 50000));
    // add salesmen reporting to sales manager
    for (int i = 0; i < 5; i++)
      prac4.add(new Pracownik("Oficer " + i, rand_sal(30000)));
    prac5.add(new Pracownik("Smok 007", 20000));
    prac3.add(prac6 = new Szef("Dowodca Floty Morskiej", 40000));
    prac3.add(prac7 = new Szef("Dowodca Floty Powietrznej", 35000));
    // add manufacturing staff
    for (int i = 0; i < 4; i++)
      prac6.add(new Pracownik("Kapitan " + i, rand_sal(25000)));
    // add shipping clerks
    for (int i = 0; i < 3; i++)
      prac7.add(new Pracownik("Pilot " + i, rand_sal(20000)));
  }

  // --------------------------------------
  private long rand_sal(long salary) {
    return salary + (long) (Math.random() - 0.5) * salary / 5;
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public void valueChanged(TreeSelectionEvent evt) {
    TreePath path = evt.getPath();
    String selectedTerm = path.getLastPathComponent().toString();
    Pracownik emp = prac1.getPodwladny(selectedTerm);
    if (emp != null)
      cost.setText(Float.valueOf(emp.getPensje()).toString());
  }

  // --------------------------------------
  static public void main(String argv[]) {
    new DrzewkoPodleglosci();
  }
}
Pracownik
package composite;

import java.util.Enumeration;
import java.util.NoSuchElementException;
import java.util.Vector;

public class Pracownik extends AbstractPracownik {
  public Pracownik(String nazwisko, long pensja) {
    this.nazwisko = nazwisko;
    this.pensja = pensja;
    podwladny = true;
  }

  // --------------------------------------
  public Pracownik(Pracownik kierownik, String nazwisko, long pensja) {
    this.nazwisko = nazwisko;
    this.pensja = pensja;
    this.kierownik = kierownik;
    podwladny = true;
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public long getPensja() {
    return pensja;
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public String getNazwisko() {
    return nazwisko;
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public boolean add(Pracownik pracownik) throws NoSuchElementException {
    throw new NoSuchElementException("Brak podwładnych");
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public void remove(Pracownik pracownik) throws NoSuchElementException {
    throw new NoSuchElementException("Brak podwładnych");
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public Enumeration<Pracownik> podwladni() {
    Vector<Pracownik> v = new Vector<>();
    return v.elements();
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public Pracownik getPodwladny(String podwladny) throws NoSuchElementException {
    throw new NoSuchElementException("Bez potomków");
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public long getPensje() {
    return pensja;
  }

  // --------------------------------------
  public Pracownik getKierownik() {
    return kierownik;
  }
}
Szef
package composite;

import java.util.Enumeration;
import java.util.NoSuchElementException;
import java.util.Vector;

public class Szef extends Pracownik {
  final Vector<Pracownik> podwladni;

  public Szef(String nazwisko, long pensja) {
    super(nazwisko, pensja);
    podwladny = false;
    podwladni = new Vector<>();
  }

  // --------------------------------------
  public Szef(Pracownik kierownik, String nazwisko, long pensja) {
    super(kierownik, nazwisko, pensja);
    podwladny = false;
    podwladni = new Vector<>();
  }

  // --------------------------------------
  public Szef(Pracownik pracownik) {
    super(pracownik.getNazwisko(), pracownik.getPensja());
    podwladni = new Vector<>();
    podwladny = false;
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public boolean add(Pracownik pracownik) throws NoSuchElementException {
    podwladni.add(pracownik);
    return true;
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public void remove(Pracownik pracownik) throws NoSuchElementException {
    podwladni.removeElement(pracownik);
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public Enumeration<Pracownik> podwladni() {
    return podwladni.elements();
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public Pracownik getPodwladny(String podwladny) throws NoSuchElementException {
    Pracownik nowyPracownik = null;
    if (getNazwisko().equals(podwladny))
      return this;
    else {
      boolean znaleziony = false;
      Enumeration<Pracownik> pracownicy = podwladni();
      while (pracownicy.hasMoreElements() && (!znaleziony)) {
        nowyPracownik = pracownicy.nextElement();
        znaleziony = nowyPracownik.getNazwisko().equals(podwladny);
        if (!znaleziony) {
          if (!nowyPracownik.jestPodwladnym()) {
            nowyPracownik = nowyPracownik.getPodwladny(podwladny);
          } else
            nowyPracownik = null;
          znaleziony = (nowyPracownik != null);
        }
      }
      if (znaleziony)
        return nowyPracownik;
      else
        return null;
    }
  }

  // --------------------------------------
  @Override
  public long getPensje() {
    long suma = pensja;
    for (int i = 0; i < podwladni.size(); i++) {
      suma += (podwladni.elementAt(i)).getPensje();
    }
    return suma;
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu klasy DrzewkoPodleglosci otrzymamy na konsoli:

Drzewko podległości
Rys. 173. Drzewko podleglości