Zielony Smok - logo witryny

Genealogia Jezusa

Rdz 5,1-32 Rdz 10,21.24 Rdz 11,10-26

1 Krn 1

Mt 1,1-17
Łk 3,23-38
Adam     Adam   Adam
Set     Set   Set
Enosz     Enosz   Enos
Kenan     Kenan   Kainam
Mahalaleel     Mahalaleel   Maleelel
Jered     Jered   Jaret
Henoch     Henoch   Enoch
Metuszelach     Metuszelach   Matusala
Lamek     Lamek   Lamech
Noe     Noe   Noe
Sem     Sem   Sem
  Arpachszad Arpachszad Arpachszad   Arfaksad
          Kainam
  Szelach Szelach Szelach   Sala
  Eber Eber Eber   Eber
  Peleg Peleg Peleg   Falek
    Reu Reu   Ragaug
    Serug Serug   Seruch
    Nachor Nachor   Nachor
    Terach Terach   Tare
    Abram Abram (Abraham) Abraham Abraham
      Izaak Izaak Izaak
      Izrael Jakub Jakub
      Juda Juda Juda
      Peres Fares Fares
      Chesron Ezron Esrom
      Ram Aram  
          Arni
      Amminadab Aminadab  
          Admin
      Nachszon Naason Naasson
      Szalma    
        Salmon  
          Sali
      Booz Booz Booz
      Obed Obed Jobed
      Jesse Jesse Jesse
      Dawid Dawid Dawid
          Natan
          Mattat
          Natan
          Meleasz
          Eliakim
          Jona
          Józef
          Juda
          Symeon
          Lewi
          Mattat
          Jorim
          Eliezer
          Jezus
          Her
          Elmadan
          Kosam
          Addi
          Melchi
          Neri
      Salomon Salomon  
      Roboam Roboam  
      Abiasz Abiasz  
      Asa Asa  
      Jozafat Jozafat  
      Joram Joram  
      Ochozjasz Ozjasz  
      Joasz    
      Amazjasz    
      Azariasz    
      Jotam Joatam  
      Achaz Achaz  
      Ezechiasz Ezechiasz  
      Manasses Manasses  
      Amos Amos  
      Jozjasz Jozjaz  
      Jojakim    
      Jechoniasz Jechoniasz  
      Szealtiel, Pedajasz (bracia) 1. Salatiel Salatiel
      Zorobabel s. Pedajasza 2. Zorobabel Zorobabel
          Res
          Jan
          Joda
          Josech
          Semei
          Matatiasz
          Maat
          Naggaj
          Chesli
          Nahum
          Amos
          Matatiasz
          Józef
          Jannaj
          Melchi
          Lewi
          Mattat
          Heli
        3. Abiud  
        4. Eliakim  
        5. Azor  
        6. Sadok  
        7. Achim  
        8. Eliud  
        9. Eleazar  
        10. Mattan  
        11. Jakub  
        12. Józef Józef
        Jezus Jezus

rodzina
Ryc. Rodzina
(rys. Maciej Krzywicki)

Rodowód według Mateusza był uważany za symboliczny. Według Mt 1,17 od Abrahama do Dawida jest 14 pokoleń, od Dawida do przesiedlenia babilońskiego 14 pokoleń i od przesiedlenia babilońskiego do Jezusa 14 pokoleń. Jednak w tej trzeciej części – dziwne, że nikt nie zauważył tego wcześniej – jest wymienionych jedynie 12 pokoleń, a nie 14.

Rodowód według Łukasza bywa uważany za rodowód Maryi. Nie ma na to żadnego potwierdzenia w Biblii. Jest mało prawdopodobne, żeby w patriarchalnym świecie, gdzie kobieta nie miała żadnego znaczenia i miała mało praw bawiono się w podawanie genealogii Maryi. Zwłaszcza, że w oczach Żydów nie miała żadnego uznania, takiego jak np. miała Judyta). Jako matka Jezusa nabrała znaczenia dopiero wiele wieków później w kościele katolickim. A gdyby nawet była to jej genealogia to podano by, że to jej genealogia, bo dlaczego miano by to ukrywać?

Żaden z tych rodowodów nie jest rodowodem Jezusa, gdyż Józef nie był jego ojcem. Jezus nie pochodził zatem od Dawida. Był co najwyżej adoptowanym dzieckiem Józefa, czyli Józef był jego ojczymem, a nie ojcem. Według prawa nabywa w ten sposób prawo do genealogii i nazywania się synem Józefa, ale nie zmienia to jednak jego faktycznej historii.

Jak widzimy rodowody podawane przez różne księgi BT są diametralnie różne i wzajemnie sprzeczne.

Spróbuj odpowiedzieć na pytanie, zadane przez jednego z badaczy Biblii: “Kto jest dziadkiem Jezusa?”

Moim zdaniem odpowiedź jest prosta: nie wiadomo. Nawet jeśli przyjmiemy, że Jezus ma prawo do genealogii swojego ojczyma, to nie wiadomo która i czy w ogóle któraś z nich jest prawdziwa.

Nie wiadomo też kto był dziadkiem ze strony matki, bo rodowód Maryi nie jest znany.

Jeśli Jezus był Synem Bożym był to tylko połowicznie. Był półbogiem (podobnie jak niektórzy herosi w mitologi greckiej) i półczłowiekiem.

Chrześcijanie uważając Jezusa za całego Boga poszli w kierunku matematycznym, która słusznie twierdzi, że połowa nieskończoności jest całą nieskończonością, ale o ile być może działa to na poziomie duchowym to z pewnością nie działa na poziomie genetycznym.

Według wielu judaistów Jezus był więc owocem cudzołożnego związku między Maryją (była żoną innego) a Duchem Świętym. Oboje, zgodnie z boskim Prawem zasługiwali na ukamieniowanie. Fakt, że był to Duch Święty nie zmienia faktu, że było to cudzołóstwo. Jezus był więc Bożym bękartem (mamzerem), dzieckiem z nieprawego łoża.

Oczywiście nie przynosi to Jezusowi żadnej ujmy.

Oczywiście to tylko prawne definicje w świetle Prawa.

W katolicyzmie Jezus jest pełnym Bogiem i pełnym Człowiekiem, jednym z Ojcem i równym Ojcu, częścią Trójcy Świętej. Zajście w ciążę z Duchem Świętym nie jest cudzołóstwem, gdyż cudzołóstwo wymaga bezpośredniego kontaktu fizycznego narządów rozrodczych. Pojęcie cudzołóstwa ‘zdalnego’ czy emocjonalnego zdefiniował dopiero Jezus.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 80

Autor: Jacek Piechota