Zielony Smok - logo witryny

record

Podstawa https://openjdk.java.net/jeps/359

record (rekord) jest nowym słowem kluczowym. Podobnie jak enum (wyliczenie) oznacza klasę o ograniczonych możliwościach, podlegającą pewnym regułom.

Założeniem jest utworzenie prostej klasy, będącej agregatem danych.

record ma nazwę i opis:

record Point(double x, double y){};

Powyższy kod oznacza utworzenie klasy, która:

 • ma prywatne pola double x i double y oznaczone jako final
 • ma dwie metody odczytujące x() i y(). Te metody nie są getters’ami w rozumieniu JavaBean
 • ma publiczny konstruktor, który niejawnie ustawia wartość this.x i this.y odpowiednio na x i y
 • metodę equals oznaczoną jako final
 • metodę hashCode oznaczoną jako final
 • metodę toString
 • Ze względu na oznaczenia final klasa jest niezmienna (immutable) i żadna klasa nie może po niej dziedziczyć. Więcej o immutable.
 • Rekord rozszerza klasę java.lang.Record, a więc nie może rozszerzać żadnej innej klasy

Poza powyższymi ograniczeniami rekordy zachowują się jak normalne klasy:

 • Mogą być klasami najwyższego poziomu (top level) albo zagnieżdżonymi (nested)
 • Mogą być uogólnione (generic)
 • Mogą implementować interfejsy
 • Instancje są tworzone przy użyciu słowa kluczowego new
 • Mogą mieć dostęp publiczny (public) albo chroniony

W ciele rekordu można deklarować statyczne pola, statyczne metody, statyczne inicjalizatory, konstruktory, metody instancji, typy zagnieżdżone.

Rekordy i poszczególne komponenty rekordu mogą być oznaczane adnotacjami.

Zagnieżdżony rekord jest niejawnie static.

Komponenty klasy, które są niejawnie tworzone mogą też być tworzone jawnie.

Stosowne zmiany zostały dokonane w Reflection API.

Rekord implementujący Serializable jest serializowany i deserializowany nieco inaczej niż inne klasy. Szczegóły omówione są w opisie klasy java.lang.Record oraz w opisie klasy java.io.ObjectInputStream.

Na razie jest to cecha oznaczona jako preview.

Rekord Point
package java14changes;

record Point(double x, double y) {
}
Klasa MainPoint
package java14changes;

public class MainPoint {
  public static void main(String[] args){
    Point point = new Point(17.0, 18.0);
    System.out.println(point);
  }
}

Na konsoli zobaczymy:

Point[x=17.0, y=18.0]
Klasa Geometry
package java14changes;

public class Geometry {
  record Point2D(double x, double y){}
}
Klasa MainGeometry
package java14changes;

public class MainGeometry {
  public static void main(String[] args){
    Geometry.Point2D point = new Geometry.Point2D(0.0,0.0);
    System.out.println(point);
  }
}

Na konsoli zobaczymy:

Point2D[x=0.0, y=0.0]
Struktura wewnętrzna rekordu Point
package java14changes;

final class Point extends java.lang.Record {
  private final double x;
  private final double y;

  public Point(double x, double y) { /* compiled code */ }

  public java.lang.String toString() { /* compiled code */ }

  public final int hashCode() { /* compiled code */ }

  public final boolean equals(java.lang.Object o) { /* compiled code */ }

  public double x() { /* compiled code */ }

  public double y() { /* compiled code */ }
}
Struktura wewnętrzna klasy Geometry
package java14changes;

public class Geometry {
  public Geometry() { /* compiled code */ }

  static final class Point2D extends java.lang.Record {
    private final double x;
    private final double y;

    public Point2D(double x, double y) { /* compiled code */ }

    public java.lang.String toString() { /* compiled code */ }

    public final int hashCode() { /* compiled code */ }

    public final boolean equals(java.lang.Object o) { /* compiled code */ }

    public double x() { /* compiled code */ }

    public double y() { /* compiled code */ }
  }
}