Zielony Smok - logo witryny

Prezentacja macierzy jako JTable

Aby móc wyświetlić macierz jako JTable musimy przygotować:

 • Klasę MatrixReenderer
 • Klasę MatrixTableModel
 • metodę showAsJTable() w klasie Matrix
 • Klasę uruchamiającą Matrix007
Klasa MatrixReenderer
package matrices;
import javax.swing.*;
import javax.swing.table.TableCellRenderer;
import java.awt.*;
import java.text.DecimalFormat;
public class MatrixReenderer extends JLabel implements
      TableCellRenderer {
  private static final long serialVersionUID =
         18737557295563L;
  public MatrixReenderer() {
  }
  @Override
  public Component getTableCellRendererComponent(JTable table,
      Object value, boolean isSelected, boolean hasFocus,
      int row, int column) {
    DecimalFormat form = new DecimalFormat("##0.00");
    String str = null;
    if (value instanceof String) {
      str = (String) value;
    }
    if (value instanceof Double) {
      Double d = (Double) value;
      str = form.format(d);
    }
    if (str.startsWith("-")) {
      setForeground(Color.RED);
    } else {
      setForeground(Color.BLACK);
    }
    this.setHorizontalAlignment(JLabel.RIGHT);
    setText(str);
    return this;
  }
}
Klasa MatrixTableModel
package matrices;
import javax.swing.table.AbstractTableModel;
import java.text.DecimalFormat;
public class MatrixTableModel extends AbstractTableModel {
  private static final long serialVersionUID =
      -443758665172380994L;
  private final Object[][] array;
  public MatrixTableModel(double[][] tabl) {
    array = new Object[tabl.length][tabl[0].length];
    for (int i = 0; i < tabl.length; i++) {
      for (int j = 0; j < tabl[0].length; j++) {
        array[i][j] = tabl[i][j];
      }
    }
  }
  @Override
  public int getRowCount() {
    return array.length;
  }
  @Override
  public boolean isCellEditable(int row, int column) {
    return true;
  }
  @Override
  public int getColumnCount() {
    return array[0].length;
  }
  @Override
  public Object getValueAt(int row, int col) {
    return array[row][col];
  }
  @Override
  public void setValueAt(Object value, int r, int c) {
    DecimalFormat form = new DecimalFormat("##0.00");
    Double val = Double.valueOf((String) value);
    array[r][c] = form.format(val);
    this.fireTableCellUpdated(r, c);
  }
}
Metoda showAsJTable() w klasie Matrix
 public void showAsJTable() {
    JFrame frame = new JFrame();
    JTable table = new JTable();
    JScrollPane sp = new JScrollPane(table);
    MatrixTableModel mtm = new MatrixTableModel(array);
    table.setDefaultRenderer(Object.class, new
        MatrixReenderer());
    table.setModel(mtm);
    frame.add(sp);
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    frame.setTitle("Matrix");
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);
  }
Klasa uruchamiającą Matrix007

Tworzymy macierz. Wyświetlamy macierz jako JTable. Nie ustawialiśmy wielkości ramki. Wartości ujemne wyświetlane są na czerwono.

 double[][] tabl = {{1, -2, 3}, {4, -5, 6},
      {7, -8, 9}};
    Matrix matrix = new Matrix(tabl);
    matrix.showAsJTable();

Po uruchomieniu klasy zobaczymy:

Macierz jako JTable
Rys. 278. Macierz jako JTable

Pliki do ściągnięcia

matrices026.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 026;