Zielony Smok - logo witryny

Macierze – rozwiązywanie równań liniowych (Java)

Równania liniowe

Układ równań liniowych składa się z m równań i n niewiadomych. Możemy go przedstawić w postaci:

Równanie liniowe

a – to znane współczynniki liczbowe

x – to niewiadome

b – to znane tzw. wyrazy wolne

Rozwiązanie układu równań polega na wyznaczeniu wartości Rozwiązanie układu równań

Metoda podstawiania

Tradycyjna metoda rozwiązywania równań znana każdemu, kto skończył przynajmniej gimnazjum.

Równanie:

Równanie liniowe

Metoda przeciwnych współczynników

Metoda przeciwnych współczynnikow

Metoda graficzna

Była omawiana w mojej książce Matematyka dla programistów Java.

Każde z równań wyznacza pewną prostą. Rozwiązanie równania to współrzędne punktu przecięcia obu linii wykreślonych w układzie współrzędnych.

Postać macierzowa

Równanie można przedstawić w postaci macierzy współczynników:

Równanie liniowe

Wyrazy wolne można przedstawić w postaci wektora b albo macierzy kolumnowej B:

Wyrazy wolne albo Wyrazy wolne

Niewiadome można przedstawić w postaci wektora x albo macierzy kolumnowej X:

Wektor niewiadomych albo Wektor niewiadomych

Cały układ możemy przedstawić jako:

Układ równania albo Układ równania

czyli

Układ równań linowych

Układ równań liniowych można też przedstawić w postaci wektorowej:

Układ równań w postaci wektorowej

Ze względu na sposób obliczania często używa się tzw. macierzy uzupełnionej Ab układu równań Macierz uzupełniona:

Macierz uzupełniona

Rozwiązaniem układu jest wektor, którego składowe po wstawieniu w miejsce odpowiednich niewiadomych x i zsumowaniu dadzą elementy kolumny wyrazów wolnych.

Metoda eliminacji Gaussa – Jordana

Macierz uzupełnioną układu:

Równanie Gaussa - Jordana

sprowadzamy do postaci bazowej:

Równanie Gaussa - Jordana

przy użyciu operacji elementarnych, z zastrzeżeniem, że nie można zmienić położenia kolumny wyrazów wolnych. Do operacji elementarnych nie wymienionych uprzednio dochodzi możliwość pominięcia równania tożsamościowego w układzie (równanie tożsamościowe to równanie mające nieskończenie wiele rozwiązań).

Układ równań:

Równanie Gaussa - Jordana

zapisujemy jako macierz uzupełnioną:

Równanie Gaussa - Jordana

Odejmujemy wiersz drugi od pierwszego:

Metoda eliminacji Gaussa -Jordana

Dzielimy wiersz pierwszy przez 3:

Metoda eliminacji Gaussa -Jordana

Dodajemy wiersz pierwszy do drugiego:

Metoda eliminacji Gaussa -Jordana

Zamieniamy wiersze miejscami:

Metoda eliminacji Gaussa -Jordana

Czyli:

Metoda eliminacji Gaussa -Jordana

Możemy tez użyć metody gaussJordan(Matrix) prezentowanej w klasie MatrixUtil.

Przykład zastosowania metody znajduje się w klasie Matrix079. Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 0.0 2.0
0.0 1.0 1.0

Jak widzimy – wynik jest jednakowy.

Istnienie rozwiązań

Układ równań liniowych może mieć rozwiązanie i wtedy nazywany jest układem zgodnym (niesprzecznym) albo może nie mieć rozwiązania i wtedy nazywany jest układem sprzecznym.

Układ zgodny może mieć dokładnie jedno rozwiązanie i wtedy nazywamy go układem oznaczonym albo nieskończenie wiele rozwiązań i wtedy nazywany jest układem nieoznaczonym.

Układ zgodny (istnieje rozwiązanie) Układ sprzeczny (nie istnieje rozwiązanie)
Układ oznaczony (istnieje 1 rozwiązanie) Układ nieoznaczony (istnieje ∞ wiele rozwiązań)

Twierdzenie Kroneckera – Capelliego

Układ równań liniowych jest zgodny (czyli ma rozwiązanie) wtedy i tylko wtedy, gdy rząd macierzy A współczynników układu jest równy rzędowi macierzy uzupełnionej U, czyli

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

Jeżeli Twierdzenie Kroneckera - Capelliego układ jest sprzeczny (nie ma rozwiązania).

Jeżeli rząd macierzy A i rząd macierzy U są równe liczbie niewiadomych n:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

to układ taki ma dokładnie jedno rozwiązanie.

W przeciwnym wypadku:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

układ ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Układ zgodny (istnieje rozwiązanie) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego Układ sprzeczny (nie istnieje rozwiązanie) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego
Układ oznaczony (istnieje 1 rozwiązanie) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego Układ nieoznaczony (istnieje ∞ wiele rozwiązań) Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

W przypadku układu mającego nieskończenie wiele rozwiązań część niewiadomych przekształca się w parametry, które mogą przyjmować dowolne wielkości. W tym przypadku można zapisać tzw. rozwiązanie ogólne układu. Dopiero podanie konkretnego parametru/parametrów pozwala na wyznaczenie rozwiązania równania dla tego parametru, czyli uzyskanie tzw. rozwiązania szczególnego.

Rozwiązanie bazowe to rozwiązanie równania ogólnego, gdy wszystkie parametry (zmienne bazowe) przyjmują wartość 0. Niewiadome, które nie są parametrami nazywane są zmiennymi swobodnymi (nie bazowymi).

Liczba zmiennych swobodnych równa się rzędowi obu macierzy (ang. rank). Liczba parametrów (zmiennych bazowych) wynosi Twierdzenie Kroneckera - Capelliego.

Mamy układ równań:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

Zapisujemy układ w postaci macierzowej:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

oraz w postaci rozszerzonej:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

Sprawdzamy, że:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

Liczba niewiadomych Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

a zatem układ ma rozwiązanie. Ponieważ Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

to układ ten ma nieskończenie wiele rozwiązań.

Rozwiązanie będzie zależne od

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego parametrów.

Rozwiązanie tradycyjne

Przekształcamy równanie drugie aby otrzymać x1.

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

Podstawiamy x1 do równania pierwszego i otrzymujemy:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

Podstawiamy x2 do pierwszego równania, aby obliczyć x1 i otrzymujemy:

Twierdzenie Kroneckera - Capelliego

Rozwiązaniem bazowym układu jest:

Układ równań

Mamy więc:

Układ równań

Jeżeli przyjmiemy np:

x3=2

x4=2

to łatwo obliczyć, że:

Rozwiązanie równania liniowego

Jeżeli podstawimy te wartości do pierwotnych równań to otrzymamy:

Równanie liniowe - rozwiązanie

czyli nasze obliczenia są prawidłowe.

Rozwiązanie Gaussa – Jordana

Metodą eliminacji Gaussa – Jordana sprowadzamy macierz do postaci schodkowej:

Rozwiązanie Gaussa - Jordana

czyli równania:

Rozwiązanie Gaussa - Jordana

Po rozwiązaniu tradycyjną metodą otrzymamy:

Rozwiązanie Gaussa - Jordana

Rozwiązanie Gaussa - Jordana

czyli te same równania.

Obie metody są niewygodne.

Rozwiązanie bazowe

Aby otrzymać rozwiązanie bazowe układu równań możemy użyć metody gaussJordan(Matrix, double ...) z klasy MatrixUtil.

Metoda sprawdza, czy układ jest sprzeczny, czy nie, a jeżeli nie jest – sprawdza, ile rozwiązań istnieje. Jeżeli istnieje jedno rozwiązanie, w ostatniej kolumnie macierzy wynikowej podane są wartości pierwiastków, a jeżeli wiele rozwiązań w ostatniej kolumnie podane jest rozwiązanie bazowe. Jeżeli podamy wartości paramValues dla których chcemy takie równanie rozwiązać – otrzymujemy w ostatniej rozwiązanie układu równań dla tych parametrów.

Przykład użycia tej metody jest podany w klasie Matrix080.

    double[][] A = {{1, 1, -1, -1, 8},
      {1, -1, -2, 0, 4}};
    Matrix matrix = new Matrix(A);
    matrix.printToConsole();
    Util.print("");
    Matrix mat = null;
    try {
      mat = MatrixUtil.gaussJordan(matrix,
        new double[]{0, 0});
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    mat.printToConsole();
    Util.print("");

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 1.0 -1.0 -1.0 8.0
1.0 -1.0 -2.0 0.0 4.0
1.0 0.0 0.0 0.0 6.0
0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
0.0 0.0 1.0 0.0 0.0
0.0 0.0 0.0 1.0 0.0

W klasie Matrix081 rozwiązany jest powyższy przykład dla parametrów: 2, 2.

    double[][] A = {{1, 1, -1, -1, 8},
      {1, -1, -2, 0, 4}};
    Matrix matrix = new Matrix(A);
    matrix.printToConsole();
    Util.print("");
    Matrix mat = null;
    try {
      mat = MatrixUtil.gaussJordan(matrix,
          2, 2);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    mat.printToConsole();
    Util.print("");

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 1.0 -1.0 -1.0 8.0
1.0 -1.0 -2.0 0.0 4.0
1.0 0.0 0.0 0.0 10.0
0.0 1.0 0.0 0.0 2.0
0.0 0.0 1.0 0.0 2.0
0.0 0.0 0.0 1.0 2.0

Twierdzenie i wzory Cramera

Mamy układ równań:

Twierdzenie i wzory Cramera

macierzą układu równań jest:

Twierdzenie i wzory Cramera

a macierz kolumnowa wyrazów wygląda tak:

Twierdzenie i wzory Cramera

Każdą kolumnę w macierzy A możemy kolejno zastąpić przez macierz kolumnową B i możemy uzyskać n macierzy wynikowych od Twierdzenie i wzory Cramera.

Jeżeli

Twierdzenie i wzory Cramera

to

Twierdzenie i wzory Cramera

i jedynym rozwiązaniem tego układu jest:

Twierdzenie i wzory Cramera

Mamy macierz:

Twierdzenie i wzory Cramera

oraz kolumnę wyrazów wolnych:

Twierdzenie i wzory Cramera

n = 2

rank A = 2 = n

czyli

Twierdzenie i wzory Cramera i istnieje tylko jedno rozwiązanie:

Twierdzenie i wzory Cramera

a więc:

Twierdzenie i wzory Cramera

Do rozwiązania problemu możemy użyć metody cramer(Matrix, double[]) w klasie MatrixUtil.

Przykład w klasie Matrix082:

    double[][] A = {{1, 2}, {1, -1}};
    Matrix mat = new Matrix(A);
    mat.printToConsole();
    double[] B = {4, 1};
    ArrayUtil.print(B);
    double[] C = null;
    try {
      C = MatrixUtil.cramer(mat, B);
    } catch (MatrixException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    ArrayUtil.print(C);

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1.0 2.0
1.0 -1.0
[4.0, 1.0]
[2.0, 1.0]

Pliki do ściągnięcia

matrices025.zip

Moduł matrices – aktualny stan projektu = 025;