Zielony Smok - logo witryny

Olbrzymi i giganci

Nefilim (giganci)

Ryc. Miejsca, gdzie żyli olbrzymi i giganci
(rys. Jacek Piechota)
Rdz 6,2.4

2. Synowie Boga, widząc, że córki człowiecze są piękne, brali je sobie za żony, wszystkie, jakie im się tylko podobały.
4. A w owych czasach byli na ziemi giganci; a także później, gdy synowie Boga zbliżali się do córek człowieczych, te im rodziły. Byli to więc owi mocarze, mający sławę w owych dawnych czasach.

Ze związku synów Bożych z córkami człowieczymi rodzili się giganci.

Określenie Syn Boży jest wyjątkowo nieprecyzyjne. Ponieważ Jahwe był Bogiem Ojcem, to praktycznie każdy Żyd mógł być nazwany synem Bożym. Jezus też był Synem Bożym. Ponadto nieokreśleni Synowi Boży bywali też w niebie (Hi 1,6; Hi 2,1; Hi 38,7). Mogli to być aniołowie. Wielu komentatorów przyjęło więc, że synowie Boży z powyższego cytatu byli zbuntowanymi aniołami. Jednak Mt 22,30 raczej wyklucza fizyczne związki między aniołami a kobietami.

Gdy Izraelici wkroczyli do Kanaanu spotkali w Hebronie lud Anakitów, którzy wszyscy byli wysokiego wzrostu, a wśród nich znaleźli też nefilim (Li 13,32-33). Prawdopodobnie byli to dalecy potomkowie gigantów wzmiankowanych w Księdze Rodzaju.

Jozue zwyciężył Anakitów z Hebronu, Debiru i z Anab. Anakici pozostali jedynie w okolicach Gazy, Gat i Aszdodu (Joz 11,21-22).

Jednym z niedobitków był Goliat i jego brat Lachmi.

Refaim (olbrzymi)

Gdy Izraelici wkraczali do Kanaanu spokali tam narody olbrzymów Emitów (Pwt 2,10) i Zumzummitów (Pwt 2,20-21.). Oba narody były krewnymi Anakitów, ale określane były po hebrajsku inną nazwą. Wszyscy byli Refaitami, ale tutaj z Refaitów wyłączyliśmy Anakitów.

Refaici zamieszkiwali w Aszterot-Karnaim (Rdz 14,5) już w czasach Abrahama.

W czasie inwazji na Kanaan w Baszanie Izraelici wybili cały naród. Ostatnim Refaitą z tego terenu został król Baszanu Og (Pwt 3,11; Joz 12,4-5).

Ostatni niedobitkowie Refaitów pozostali w Gob i Gat (2Sm 21,16-22; 1Krn 20,4-8). Wszyscy zostali zabici.

Inni olbrzymi

1 Księga Kronik wymienia też innego (egipskiego) olbrzyma o wzroście 5 łokci (1Krn 11, 23).

Skąd się brali giganci?

Ryc. Noga olbrzyma
(rys. Maciej Krzywcki)

Rozróżnienie na nefilim i refaim jest nieistotne. Najważniejsza jest wiadomość, że wszyscy pochodzili od Rafy syna Beniamina i byli łącznie nazywani Refaitami.

Prawdopodobnie przyczyną gigantycznego wzrostu była choroba.

Chorobami powodującymi nadmierny wzrost są akromegalia i gigantyzm. Są to choroby powodujące zwiększenie produkcji hormonu wzrostu przez przysadkę mózgową, z powodu nowotworów i guzów złośliwych. Na jedną z tych chorób mógł być chory egipski olbrzym.

Ponieważ Refaici pochodzili od wspólnego przodka, należy raczej poszukiwać choroby genetycznej.

Chorobami genetycznymi powodującymi nadmierny wzrost mogą być: zespół Marfana, zespół Beckwitha i Wiedermanna oraz zespół Sotosa. Jednak objawy tych chorób wykluczają te choroby z naszej listy. ‘Nasi’ olbrzymi musieli chorować na coś zupełnie innego.

Moim zdaniem Rafa był nosicielem recesywnego genu powodującego nowotwory przysadki mózgowej. U niektórych potomków musiało dojść do spotkania genów recesywnych i ujawnienia choroby. Niestety, chociaż Biblia wymienia mężczyzn olbrzymów, nie wspomina czy zdarzały się również kobiety – olbrzymki.

Ponieważ wszyscy Refaici zostali wymordowani, istnieje (niewielkie) prawdopodobieństwo, że wszyscy nosiciele tego allela zginęli i allel przestał pojawiać się w populacji. Zawsze istnieje szansa, że mutacja pojawi się ponownie. Wtedy dowiemy się, czy miałem rację.

Ostatnie doniesienia

Zrzut ekranowy z filmu zamieszczonego w Internecie. Bez komentarza.

czaszka olbrzyma

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 54

Autor: Jacek Piechota