Zielony Smok - logo witryny

Nest-Based Access Control

Nest-Based Access Control – dosł. Kontrola dostępu bazująca na gniazdach.

Zagnieżdżanie typów

W języku Java zagnieżdżone mogą być:

 • członkowie statyczni: klasy statyczne, wyliczenia i interfejsy
 • klasy (nie statyczne)
 • klasy lokalne
 • klasy anonimowe (wewnętrzne)

Pokazana niżej klasa pokazuje niektóre z możliwości zagnieżdżenia:

1  package java11zmiany;
public class Klasa {//klasa główna (najwyższego poziomu)
  static class StaticClass {
  } //klasa statyczna
  interface Interf {
  } // iterfejs (statyczny)
  enum ENUM {} // wyliczenie (statyczne)
  class NonStaticClass {
  }// klasa wewnętrzna
  void metoda1() {
  }
  {
    class LocalClass {
    }// klasa lokalna (wewnętrzna)
  }
  static void metoda2() {
    class StaticLocalClass {
    }// klasa lokalna (wewnętrzna) w kontekście statycznym
  }
  StaticClass sc = new StaticClass() {
  }; // Klasa anonimowa (wewnętrzna)
  static Interf inf = new Interf() {
  }; // Klasa anonimowa (wewnętrzna) w kontekście statycznym
}

Postawienie problemu

Zapoznajmy się z klasą:

package java11zmiany;
import java.lang.reflect.Field;
public class NestedMembers {
  public static class Nest1 {
    private int nest1;
    public void foo() throws IllegalAccessException {
      final Nest2 nest2a = new Nest2();
      nest2a.nest2 = 2;
      try {
        final Field f2 = Nest2.class.getDeclaredField("nest2");
        f2.setInt(nest2a, 2);
      } catch (NoSuchFieldException e) {
        e.printStackTrace();//
      }
    }
  }
  public static class Nest2 {
    private int nest2;
  }
  public static void main(String[] args) throws Exception {
    new Nest1().foo();
  }
}

Klasa Nest1 uzyskuje dostęp do zmiennych w klasie Nest2. Jednak, gdy w Java 10 i wcześniejszych spróbowalibyśmy
uzyskać informację o polu, jego zawartości i zmienić tę zawartość przy użyciu refleksji otrzymamy błąd:

Exception in thread "main" java.lang.IllegalAccessException: class java11zmiany.NestedMembers$Nest1 (in module java11zmiany) cannot access a member of class java11zmiany.NestedMembers$Nest2 (in module java11zmiany) with modifiers "private"
	at java.base/jdk.internal.reflect.Reflection.newIllegalAccessException(Reflection.java:360)
	at java.base/java.lang.reflect.AccessibleObject.checkAccess(AccessibleObject.java:589)
	at java.base/java.lang.reflect.Field.checkAccess(Field.java:1075)
	at java.base/java.lang.reflect.Field.setInt(Field.java:958)
	at java11zmiany/java11zmiany.NestedMembers$Nest1.foo(NestedMembers.java:18)
	at java11zmiany/java11zmiany.NestedMembers.main(NestedMembers.java:30)

Rozwiązanie problemu

Java 11 rozwiązuje powyższy problem. Klasa uruchomiona w Java 11 nie wyrzuca wyjątków.

Stworzono gniazda (nest) – kontekst kontroli dostępu umożliwiający mechanizmom refleksji dostęp do wszystkich, w tym prywatnych członków klas.

Szczegóły problemu i jego rozwiązanie opisane jest w https://openjdk.java.net/jeps/181

JEP – JDK Enhancement Proposals – dosł. Propozycje rozszerzenia JDK.

Przyjęte rozwiązania są wewnętrzne. Nie zmieniają one w żaden sposób dotychczasowych poziomów dostępu ani nie powodują zmian w organizacji modułów. Nie powodują też konieczności jakichkolwiek zmian w sposobie pisania kodu.