Zielony Smok - logo witryny

Jak przygotować operator mod? (Java)

W języku Java istnieje operator dzielenia z resztą % pozwalający na wykonywanie dzielenia z resztą na typach prostych. Omówiliśmy go tutaj,

W klasie BigInteger istnieje operator remainder pozwalający na wykonanie dzielenia z resztą na liczbach typu BigInteger. Omówiliśmy go tutaj.

W klasie BigInteger istnieje operator kongruencji mod. Omówiliśmy go tutaj.

Niestety nie ma odpowiadającego mu operatora mod dla typów prostych. Powstaje pytanie: jak napisać taki operator?

Metoda long mod(long dzielna, long modulus)
 /**
   * Zwraca resztę z dzielenia w znaczeniu kongruencji.
   * Różni się od % tym, że:
   * 1) nie przyjmuje ujemnego modulusa
   * 2) jeśli dzielna jest ujemna, a więc i reszta % jest ujemna zwraca resztę %
   * powiększona o modulus.
   * -10 % 3 = -1
   * mod(-10, 3) = -1 + 3 = 2
   *
   * @param dzielna - dzielna
   * @param modulus - modulnik
   * @return - zwraca resztę z dzielenia w znaczeniu kongruencji
   */
  public static long mod(long dzielna, long modulus) {
    if (modulus ≤ 0) {
      throw new ArithmeticException("Nieprawidłowy argument");
    }
    long i = dzielna % modulus;
    if (i < 0) {
      i = (modulus + i);
    }
    return i;
  }
Klasa MethodModTest
    long reszta1 = MathUtil.mod(10, 3);
    System.out.println(reszta1);
    long reszta2 = MathUtil.mod(-10, 3);
    System.out.println(reszta2);
    long reszta3= MathUtil.mod(9, 3);
    System.out.println(reszta3);
    long reszta4 = MathUtil.mod(-9, 3);
    System.out.println(reszta4);
    System.out.println(MathUtil.mod(3,10));
    System.out.println(MathUtil.mod(-3,10));

Po uruchomieniu klasy na konsoli zobaczymy:

1
2
0
0
3
7

Są to wyniki dokładnie identyczne z tymi, które zwraca metoda mod w klasie BigInteger. jest to dobry punkt wyjścia do przygotowania klas i metod do pracy z kongruencjami i arytmetyką modularną.