Zielony Smok - logo witryny

Imiona Boga

Imiona Boga w ST

Imię Znaczenie Wybrane cytaty
Adonai ‘mój Pan’. Używane zawsze, gdy powinno się użyć słowa
‘Jahwe’.
Wj 4,10-12; Joz 7,8-11
Baal ‘Pan’ zob.artykuł o Baalu
El ‘Bóg’. Sdz 9,46
El Berit ‘Bóg Przymierza’ Sdz 9,46
El Elohe Israel ‘El, Bóg Izraela’ Rdz 33,20
El Elyon ‘Bóg Najwyższy’, ‘Bóg Potężny’ Rdz 14,18-20.22; Lb 24,16; Iz 14,13-14
El Olam ‘Wieczny Bóg’, ‘Bóg Wieczności’ Rdz 21,33; Iz 40,28
El Roi ‘Bóg potężny, który widzi’ Rdz 16,13
El Szaddaj ‘Bóg Wszechmogący’, ‘Bóg wystarczający we wszystkim’ Rdz 17,1-20; Wj 6,3
Suriszaddaj, Ammiszaddaj Lb 1,6.12
Eloah ‘bóg’ liczba pojedyncza od Elohim 57 razy w Hi
Elohim ‘bogowie’. (lp. – Eloah – ‘bóg’ – występuje 57 razy w Hi) Rdz 1,1.26-27;3,5;31,13; Pwt 5,9;6,4; Ps 5,7;86,15;100,3
Jahwe Imię własne Boga w formie pełnej i skróconej. ‘Jestem,
który Jestem’. Nie było wymawiane. Występuje w Biblii ponad 6800 razy.
Forma skrócona ‘Jah’
Wj 3,14-15
Jahwe El Gemolah ‘Jahwe jest Bogiem odpłaty’. Jr 51,56
Jahwe Elohim ‘Jahwe, bogowie’. Sdz 5,3; Iz 17,6
Jahwe Jireh ‘Jahwe zaopatrzy’ Rdz 22,8-14
Jahwe Makkaddeszem ‘Jawe uświęca’ Wj 31,13
Jahwe Nakeh ‘Jahwe, który uderza’. Ez 7,9
Jahwe Nissi ‘Jahwe jest moim sztandarem’. Wj 17,15
Jahwe Raah ‘Jahwe jest moim pasterzem’. Ps 23,1
Jahwe Rapha ‘Jahwe, Bóg’. Wj 15, 26
Jahwe Sabaot ‘Jahwe, Pan Zastępów’ (anielskich, niebieskich) 1 Sm 1,3;17,45; 2 Sm 5,10; Ps 24,10;46,7-11
Jahwe Szalom ‘Jahwe jest pokojem’. Sdz 6,24
Jahwe Tsidkenu ‘Jahwe jest moją sprawiedliwością’. Jr 23,6; 33,16

Elohim (‘bogowie’ – lm), Eloah (‘bóg’ – lp od Eloah), El (‘bóg’) – wszystkie te i inne złożenia z rdzeniem ‘El’ mogły odnosić się pierwotnie do innych bogów szczególnie do boga ‘El’, ale zostały przejęte na oznaczenia Jahwe.

Imiona Boga W NT

Imię Język Znaczenie Wybrane cytaty
Abba aram. ‘Ojciec’ – używane przez Jezusa Mk 14,36; Rz 8,15; Ga 4,6
Alfa i omega
Ryc. Alfa i Omega (rys. Maciej Krzywcki)

Alfa i Omega

grec. ‘A i ‘Z’, ‘Pierwszy i Ostatni’, ‘Początek i Koniec’
(używany w odniesieniu do Boga i do Jezusa)
Ap 1,8;1,17;2,8;21,6;22,13
Jeszua hebr. ‘Jezus’, ‘Jahwe jest Zbawicielem’, ‘Jahwe jest Zbawieniem’ Mt 16,13-16; J 6,42; Dz 2,36; Tt 2,13; 2 P 1,1
Christos grec. ‘Chrystus’. ‘Mesjasz’, ‘Pomazaniec’ Mt 16,13-16; J 1,42;20,31; Dz 2,36; Rz 6,23; Tt 2,13; 2 P 1,11
Kyrios grec. ‘Pan’, ‘Władca’ Łk 1,46; Dz 2,36; Jud 4
Pantokreator grec. ‘Wszechmogący’ 2 Kor 6,18
Soter grec. ‘Zbawiciel’ Łk 1,47;2,11
Theos grec. ‘bogowie’, odpowiednik ‘Elohim’ Łk 1,47; J 20,28; Tt 2,13; 2 P 1,11

Inne imiona

Inne imiona to: Mąż, Wykupiciel, Bóg Ojców, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba, Skała, Pasterz, Zbawca, Stworzyciel, Widzący, Żyjący, Wiekuisty, Przedwieczny, Wierny i Prawdziwy, Pocieszyciel, Duch Prawdy, Odkupiciel, Król, Oblubieniec, Syn Boży, Syn Człowieczy, Święty, Moc, Mądrość, Sprawiedliwość, Amen, Słowo (logos), Syn Dawida, Wschodzące Słońce, Emmanuel, Baranek Boży, Pascha, Adam, Lew, Odrośl.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 164

Autor: Jacek Piechota