Zielony Smok - logo witryny

Ile jest przykazań?

Mojżesz z kamiennymi tablicami
Ryc. Mojżesz z kamiennymi tablicami (rys. Maciej Krzywicki)

Dekalog, czyli Dziesięcioro Przykazań albo Dziesięć Oświadczeń zostało przekazanych Mojżeszowi przez Boga. Najpierw Bóg sporządził kamienne tablice z wyrytym tekstem przykazań. Tablice te zostały rozbite w gniewie przez Mojżesza, gdy zobaczył, że podczas jego nieobecności lud zaczął czcić złotego cielca. Po pewnym czasie Mojżesz osobiście sporządził nowe tablice z tekstem Dekalogu. Tablice te były przechowywane w Arce Przymierza i wraz z nią zaginęły.

Zgodnie z nazwą i z księgami przykazań było 10. Przyjrzyjmy się im uważniej.

Dziesięcioro Przykazań
Wj 20,2-17 Pwt 5,6-21 Tradycja żydowska Tradycja augustyńska (katolicka) Katolicka wersja katechetyczna
2 «Ja jestem Pan, twój Bóg, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.
6 «Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wyprowadził z
ziemi egipskiej, z domu niewoli.
Jam jest Pan, Bóg twój, który cię wywiódł z ziemi
egipskiej, z domu niewoli.
3 Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie! 7 Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. 1 1 Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną.
4 Nie będziesz czynił żadnej rzeźby ani żadnego obrazu
tego, co jest na niebie wysoko, ani tego, co jest na ziemi nisko,
ani tego, co jest w wodach pod ziemią!
5 Nie będziesz
oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój
Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach
do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie
nienawidzą.
6 Okazuję zaś łaskę aż do tysiącznego
pokolenia tym, którzy Mnie miłują i przestrzegają moich przykazań.
8 Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego,
co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej
ziemi.
9 Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył.
Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny, karzący nieprawość ojców
na synach w trzecim i w czwartym pokoleniu – tych, którzy Mnie
nienawidzą,
10 a który okazuje łaskę w tysiącznym
pokoleniu tym, którzy Mnie miłują i strzegą moich przykazań.
2
7 Nie będziesz wzywał imienia Pana, Boga twego, do
czczych rzeczy, gdyż Pan nie pozostawi bezkarnie tego, który wzywa
Jego imienia do czczych rzeczy.
11 Nie będziesz brał imienia Pana, Boga twego, do
czczych rzeczy, bo nie dozwoli Pan, by pozostał bezkarny ten, kto
bierze Jego imię do czczych rzeczy.
3 2 Nie będziesz wzywał imienia Boga twego nadaremno.
8 Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić.
9 Sześć dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe
zajęcia.
10 Dzień zaś siódmy jest szabatem ku czci
Pana, Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej
pracy ani ty sam, ani syn twój, ani twoja córka, ani twój
niewolnik, ani twoja niewolnica, ani twoje bydło, ani cudzoziemiec,
który mieszka pośród twych bram.
11 W sześciu dniach bowiem
uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, w
siódmym zaś dniu odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu
i uznał go za święty.
12 Będziesz zważał na szabat, aby go święcić, jak ci
nakazał Pan, Bóg twój.
13 Sześć dni będziesz pracował
i wykonywał wszelką twą pracę,
14 lecz w siódmym dniu
jest szabat Pana, Boga twego. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy
ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja
służąca, ani twój wół, ani twój osioł, ani żadne twoje zwierzę, ani
obcy, który przebywa w twoich bramach; aby wypoczął twój niewolnik
i twoja niewolnica, jak i ty.
15 Pamiętaj, że byłeś
niewolnikiem w ziemi egipskiej i wyprowadził cię stamtąd Pan, Bóg
twój, ręką mocną i wyciągniętym ramieniem: przeto ci nakazał Pan,
Bóg twój, strzec dnia szabatu.
4 3 Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
12 Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na
ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie.
16 Czcij swego ojca i swoją matkę, jak ci nakazał Pan,
Bóg twój, abyś długo żył i aby ci się dobrze powodziło na ziemi,
którą ci daje Pan, Bóg twój.
5 4 Czcij ojca swego i matkę swoją.
13 Nie będziesz zabijał. 17 Nie będziesz zabijał. 6 5 Nie zabijaj.
14 Nie będziesz cudzołożył. 18 Nie będziesz cudzołożył. 7 6 Nie cudzołóż.
15 Nie będziesz kradł. 19 Nie będziesz kradł. 8 7 Nie kradnij.
16 Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu twemu kłamstwa
jako świadek.
20 Jako świadek nie będziesz mówił przeciw bliźniemu
twemu kłamstwa.
9 8 Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
17 Nie będziesz pożądał domu bliźniego
twego. Nie będziesz pożądał żony bliźniego twego, ani jego
niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego».
21 Nie będziesz pożądał żony swojego bliźniego. 10 9 Nie pożądaj żony bliźniego swego.
Nie będziesz pragnął domu swojego bliźniego
ani
jego pola, ani jego niewolnika, ani jego niewolnicy, ani jego wołu,
ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do twojego
bliźniego».
10 Ani żadnej rzeczy, która jego jest.

Jak widzimy Kościół dokonał manipulacji. Jedno z przykazań zostało pominięte, a jedno z pozostałych zostało rozdzielone na dwa przykazania. Tak naprawdę mamy tylko 9 przykazań.

Jeśli wejdzie się dziś do jakiegokolwiek kościoła zrozumiemy, dlaczego właśnie to przykazanie zostało zignorowane.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 20

Autor: Jacek Piechota