Zielony Smok - logo witryny

Gwiazda – Star (Java)

Klasy

Star.java
package star;

import java.awt.*;
import java.awt.geom.*;

/**
 * Tworzy obiekty typu Star (gwiazdka). Obiekt tej
 * klasy może być rysowany podobnie jak inne kształty Javy, a więc tylko kontur,
 * tylko wypełnienie albo kontur z wypełnieniem. Gwizdka może mieć dowolny
 * kolor. Kontur może mieć dowolny kolor i być dowolnego typu.
 */
public class Star implements Shape {
  private final GeneralPath path;

	/**
   * Tworzy obiekt typu Star
   *
   * @param x       float - współrzędna x gwiazdki
   * @param y       float - współrzędna y gwiazdki
   * @param outerDiameter float - średnica zewnętrzna gwiazdki
   * @param innerDiameter float - średnica zewnętrzna gwiazdki
   * @param apices    int - liczba promieni
   */
  public Star(float x, float y, float outerDiameter, float innerDiameter,
        int apices) {
    path = new GeneralPath();
		float[] outX = new float[apices];
		float[] outY = new float[apices];
		float[] inX = new float[apices];
		float[] inY = new float[apices];
		float x0 = x + outerDiameter / 2f;
		float y0 = y + outerDiameter / 2f;
		float alfa = 360f / apices;
		float r = 0.5f * outerDiameter;
    for (int i = 0; i < apices; i++) {
      outX[i] = x0 + r * (float) (Math.cos(Math.toRadians(alfa * i)));
      outY[i] = y0 + r * (float) (Math.sin(Math.toRadians(alfa * i)));
      inX[i] = x0
          + innerDiameter
          / 2.0f
          * (float) (Math
          .cos(Math.toRadians((alfa * i) + 0.5f * alfa)));
      inY[i] = y0
          + innerDiameter
          / 2.0f
          * (float) (Math
          .sin(Math.toRadians((alfa * i) + 0.5f * alfa)));
    }
    path.moveTo(inX[apices - 1], inY[apices - 1]);
    for (int i = apices - 1; i > 0; i--) {
      path.lineTo(outX[i], outY[i]);
      path.lineTo(inX[i - 1], inY[i - 1]);
    }
    path.lineTo(outX[0], outY[0]);
    path.closePath();
  }

  @Override
  public boolean contains(Point2D p) {
    return path.contains(p);
  }

  @Override
  public boolean contains(Rectangle2D r) {
    return path.contains(r);
  }

  @Override
  public boolean contains(double x, double y) {
    return path.contains(x, y);
  }

  @Override
  public boolean contains(double x, double y, double w, double h) {
    return path.contains(x, y, w, h);
  }

  @Override
  public Rectangle getBounds() {
    return path.getBounds();
  }

  @Override
  public Rectangle2D getBounds2D() {
    return path.getBounds2D();
  }

  @Override
  public PathIterator getPathIterator(AffineTransform at) {
    return path.getPathIterator(at);
  }

  @Override
  public PathIterator getPathIterator(AffineTransform at, double flatness) {
    return path.getPathIterator(at, flatness);
  }

  @Override
  public boolean intersects(Rectangle2D r) {
    return path.intersects(r);
  }

  @Override
  public boolean intersects(double x, double y, double w, double h) {
    return path.intersects(x, y, w, h);
  }
}
StarPanel.java
package star;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

/**
 * zastosowanie klasy Star;
 */
public class StarPanel extends JPanel {
  private static final long serialVersionUID = 8983225865613648722L;

  public StarPanel() {
    setPreferredSize(new Dimension(700, 500));
    setBounds(0, 0, 700, 500);
    //setBackground(Color.BLUE);
  }

  @Override
  public void paintComponent(Graphics g) {
    super.paintComponent(g);
    Graphics2D g2 = (Graphics2D) g;
    g2.setRenderingHint(RenderingHints.KEY_ANTIALIASING,
        RenderingHints.VALUE_ANTIALIAS_ON);
    Star s = new Star(100f, 100f, 100f, 20f, 5);
    g2.setColor(Color.RED);
    g2.draw(s);
    Star s1 = new Star(300, 100, 100, 30, 6);
    g2.setColor(Color.RED);
    g2.fill(s1);
    Star s2 = new Star(500, 100, 100, 10, 5);
    g2.setStroke(new BasicStroke(5));
    g2.setColor(Color.BLUE);
    g2.draw(s2);
    g2.setColor(Color.RED);
    g2.fill(s2);
    Star s3 = new Star(100, 300, 100, 10, 10);
    g2.setColor(Color.YELLOW);
    g2.fill(s3);
    Star s4 = new Star(300, 300, 80, 5, 30);
    g2.setColor(Color.GREEN);
    g2.fill(s4);
    Star s5 = new Star(500, 300, 60, 50, 40);
    g2.setStroke(new BasicStroke(3));
    g2.setColor(Color.BLUE);
    g2.draw(s5);
    g2.setColor(Color.MAGENTA);
    g2.fill(s5);
  }
}
Main.java
package star;

import javax.swing.*;
import java.awt.*;

/**
 * ramka + panel
 */
public class Main extends JFrame {
  private static final long serialVersionUID = 1L;

	public static void main(String[] args) {
    SwingUtilities.invokeLater(() -> new Main(new StarPanel()));
  }

  public Main(JComponent comp) {
		JPanel panel = (JPanel) comp;
    panel.setLayout(null);
		int frameHeight = 500;
		int frameWidth = 700;
		panel.setBounds(0, 0, frameWidth, frameHeight);
    //panel.setBounds(0, 0, 256, 256);
    setLayout(null);
    setPreferredSize(new Dimension(700, 500));
    setBounds((Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize().width / 2)
            - (frameWidth / 2), (Toolkit.getDefaultToolkit()
            .getScreenSize().height / 2) - (frameHeight / 2), frameWidth,
				frameHeight);
    setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    setTitle("Ramka Graficzna");
    // setResizable(false);
    add(panel);
    setVisible(true);
  }
}

Wynik

Po uruchomieniu klasy Main.java otrzymamy obrazek (Rys. 237):

Kształt Gwiazda - Shape Star - Java
Rys. 237. Gwiazdki