Zielony Smok - logo witryny

Aplikacja kliencka do testowania protokołu HTTP/2

Aplikacja kliencka do testowania protokołu HTTP/2

Zakładam, że:

 • Plik fiboservlet.war został umieszczony na serwerze Tomcat w folderze webapps
 • Serwer został uruchomiony i działa na localhost:8080
Klasa FiboServletTest
package http2standard;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import java.net.URLEncoder;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
import java.nio.charset.StandardCharsets;
class FiboServletTest {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      //URI uri = new URI("http://localhost:8080/fiboservlet/fibo");
      URI uri = new URI("http://zielonysmok.org/fiboservlet/fibo");
      String dane = "fibon=" + URLEncoder.encode("300", StandardCharsets.UTF_8);
      HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder()
          .uri(uri)
          .header("Content-Type", "application/x-www-form-urlencoded")
          .header("Accept", "text/plain")
          .POST(HttpRequest.BodyPublishers.ofString(dane))
          .build();
      HttpClient.newHttpClient()
          .sendAsync(request, HttpResponse.BodyHandlers.ofString())
          .whenComplete(FiboServletTest::podajWynik);
      try {
        Thread.sleep(4000);
      } catch (InterruptedException ex) {
        ex.printStackTrace();
      }
    } catch (URISyntaxException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
  private static void podajWynik(HttpResponse<String> response, Throwable t) {
    if (t == null) {
      System.out.println("Kod statusu: " + response.statusCode());
      System.out.println("Ciało odpowiedzi: " + response.body());
    } else {
      System.out.println("Coś poszło nie tak: " + t.getMessage());
    }
  }
}
Wynik

Po uruchomieniu zobaczymy:

Kod statusu: 200
Ciało odpowiedzi:
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">
    <link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles/fibo.css">
    <title>Twoje wyniki</title>
  </head>
  <body>
    <div>
      <p>300 wyraz ciągu Fibonacciego</p>
      <p>222232244629420445529739893461909967206666939096499764990979600</p>
    </div>
  </body>
</html>

Trochę testów

Tutaj załączam trzy klasy, które pomogą w oswojeniu się z implementacją.

Klasa TestTerierogrod
package http2standard;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
class TestTerierogrod {
  public static void main(String[] args) {
    HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
    try {
      HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder().uri(new URI("https://terierogrod.pl")).GET().build();
      HttpResponse<String> res = client.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
      int statusCode = res.statusCode();
      String body = res.body();
      System.out.println("Kod statusu 1: " + statusCode);
      //System.out.println("Ciało odpowiedzi 1: " + body);
      res = client.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.ofString());
      statusCode = res.statusCode();
      //body = res.body();
      System.out.println("Cialo odpowiedzi 2: " + statusCode);
      //System.out.println("body 2: " + body);
    } catch (URISyntaxException | IOException | InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }}
Klasa TestTerierogrod2
package http2standard;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
class /**/TestTerierogrod2 {
  public static void main(String[] args) {
    String resBody = null;
    try {
      resBody = HttpClient.newHttpClient()
          .send(HttpRequest.newBuilder(new URI("https://terierogrod.pl"))
                  .GET()
                  .build(),
              HttpResponse.BodyHandlers.ofString())
          .body();
    } catch (IOException | InterruptedException | URISyntaxException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("Ciało odpowiedzi: " + resBody);
  }
}
Klasa TestTerierogrod3
package http2standard;
import java.io.IOException;
import java.net.URI;
import java.net.URISyntaxException;
import java.net.http.HttpClient;
import java.net.http.HttpRequest;
import java.net.http.HttpResponse;
class TestTerierogrod3 {
  public static void main(String[] args) {
    try {
      URI uri = new URI("https://terierogrod.pl");
      HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
      HttpRequest req = HttpRequest.newBuilder(uri)
          .method("HEAD", HttpRequest.BodyPublishers.noBody())
          .build();
      HttpResponse<?> res =
          client.send(req, HttpResponse.BodyHandlers.discarding());
      System.out.println("Kod statusu : " + res.statusCode());
      System.out.println("Nagłówki odpowiedzi: ");
      res.headers()
          .map()
          .entrySet()
          .forEach(System.out::println);
    } catch (URISyntaxException | InterruptedException | IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Zajrzyj też Java 11: HTTP Client (Standard)