Zielony Smok - logo witryny

Tworzenie klasy adapterowej dla własnych zdarzeń dziedziczących po AWTEvent

W projekcie przedstawiliśmy klasę listenera, która ma dwie metody. W obiekcie Smok dodając listener musieliśmy zaimplementować obie jego metody. Mogłoby oczywiście być ich więcej. Dlatego zastosujemy klasę adapterową SmokAdapter:

Klasa SmokAdapter
package events2;
public abstract class SmokAdapter implements SmokListener {
  //umozliwia uzycie wybranej metody/metod z metod SmokListener
  //implementacja podana jest w klasie Main
  @Override
  public void smokObudzilSie(SmokEvent event) {
  }
  @Override
  public void smokZasnal(SmokEvent event) {
  }
}

Jak widzimy jest to klasa abstrakcyjna implementująca listener SmokListener i implementująca obie metody listenera, które nic nie robią, bo są puste.

Teraz klasa Main wygląda następująco:

Klasa Main
package events2;
class Main {
  //implementacja wybranej metody listenera
  public static void main(String[] args) {
    Smok smok = new Smok();
    smok.addSmokListener(new SmokAdapter() {
      @Override
      public void smokObudzilSie(SmokEvent event) {
        System.out.println("Smok obudził się");
      }
    });
    smok.obudzSmoka();
  }
}

Zamiast SmokListener wstawiamy SmokAdapter i możemy zaimplementować tylko jedną potrzebną metodę interfejsu.

Pozostałe klasy są identyczne jak w poprzednim wpisie.

Po uruchomieniu klasy Main otrzymujemy:

Smok obudził się