Zielony Smok - logo witryny

Modyfikacje założeń prawa Hardy’ego – Weinberga

Lp. Założenie Modyfikacja założenia
1 Osobniki są diploidalne (gen ma dwa allele jednocześnie) Osobniki są haploidalne
Osobniki są poliploidalne
2 Rozważamy jeden gen (allele położone są w tym samym locus) Więcej niż jeden gen (allele z różnych loci)
3 Rozważamy dwa allele genu, np. A i a Gen ma więcej niż dwa allele (allele wielokrotne)
4 Allele położone są na autosomach (częstość alleli u
osobników męskich i żeńskich jest jednakowa)
Allele położne są na chromosomach płci
5 Populacja jest bardzo duża Populacja jest mała
6 Rozmnażanie jest płciowe Rozmnażanie bezpłciowe
Rozmnażanie mieszane
7 Kojarzenie osobników jest losowe, panmiktyczne Kojarzenie nielosowe (subpopulacje)
Kojarzenie nielosowe (selekcja sztuczna)
Kojarzenie nielosowe (chów wsobny)
8 Kolejne pokolenia nie zachodzą na siebie Kolejne pokolenia zachodzą na siebie
9 Nie działa dobór Działa dobór naturalny
Działa dobór płciowy
10 Nie zachodzą mutacje Zachodzą mutacje
11 Nie występuje migracja Występuje migracja