Zielony Smok - logo witryny

Kreacjonizm

Kreacjonizm jest poglądem filozoficznym lub religijnym, mówiącym że wszystko co istnieje zostało stworzone przez Boga lub bóstwa. Dotyczy to zarówno świata materii nieożywionej jak i organizmów żywych.

Kreacjonizm – istniejący od tysiącleci – podzielił się na kilka odłamów:

Kreacjonizm młodej Ziemi

Najczęściej nazywany kreacjonizmem klasycznym albo kreacjonizmem biblijnym. Jego przedstawiciele twierdzą, że:

  • Wszechświat został stworzony przez Boga z niczego
  • Miało to miejsce około 6 tys. lat temu
  • Bóg stworzył świat i życie w ciągu 6 dni. Biblijne dni stworzenia nie są epokami, lecz dniami równymi dzisiejszym 24-gdzinnym dniom kalendarzowym
  • Każdy z gatunków roślin i zwierząt oraz człowiek zostały stworzone oddzielnie i nie mają wspólnego przodka. Zostały stworzone odpowiednio 3, 5 i 6 dnia aktu stworzenia
  • Istnieje zmienność w obrębie poszczególnych gatunków związana z czasem (zmiany w kodzie genetycznym), ale nigdy nie prowadzi ona do powstania nowych gatunków, a więc specjacja (proces powstawania gatunków) nie zachodzi.
  • Gatunki mogą wymierać, ale nie mogą się pojawiać.
  • Znane z paleontologii wymarłe gatunki (np. dinozaury) są szczątkami zwierząt, które nie zmieściły się w arce Noego lub nie zdążyły dotrzeć do arki i zginęły w czasie ogólnoświatowego potopu.

Jak widzimy słowa Biblii rozumiane są dosłownie. Przebieg stworzenia był omówiony w jednym z poprzednich rozdziałów.

Kreacjonizm starej Ziemi

Kreacjoniści reprezentujący ten pogląd traktują opis biblijnego stworzenia jako przenośnię. Szczególnie dni biblijnej kreacji traktowane są jako epoki liczące ponad 1 mld lat każda. W ten sposób biblijny opis zaczyna się plus minus zgadzać z proponowanym przez naukę przebiegiem zdarzeń, chociaż ciągle brak zgodności co do kolejności zdarzeń.

Mimo, że kreacja rozciągnęła się w czasie, to pozostałe podstawowe założenia kreacjonizmu nadal pozostają bez zmian.

Ten kreacjonizm stara się uzgodnić biblijny opis stworzenia z poglądami ewolucjonistycznymi.

Ewolucjonizm teistyczny i deistyczny

Na ogół uznawane za część ewolucjonizmu, my jednak uważamy, że ponieważ występuje w nich Bóg poglądy te należy zaliczyć do kreacjonizmu.

Ewolucjonizm deistyczny

Na początku Bóg stworzył świat i ustalił rządzące nim prawa, a następnie wszystko potoczyło się drogą ewolucji. Bóg po stworzeniu nie ingeruje dalej w świat.

Ewolucjonizm teistyczny

Głosi, że stwarzanie świata jest procesem ciągłym i stale zachodzącym. Bóg stworzył świat i stwarza go nadal ingerując cały czas w procesy zachodzące w świecie. W zasadzie jest to pogląd zbieżny z ewolucjonizmem, tyle, że działanie sił i praw natury zostało zastąpione działaniem Boga. Zwolennikami tej formy kreacjonizmu jest bardzo wielu znanych naukowców.

Stanowisko Kościoła katolickiego

Papież Pius XII w 1950 r. w encyklice Humani generis stwierdził, że:
“nie ma sprzeczności między ewolucją, a nauką wiary o człowieku i jego powołaniu, pod warunkiem, że nie zagubi się pewnych niezmiennych prawd”, a teorię ewolucji uznał za “poważną hipotezę, godną rozważenia i pogłębionej reflekcji na równi z hipotezą przeciwną”.

Papież Jan Paweł II w 1992 roku stwierdził: “nowe zdobycze nauki każą nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą”.

Papież Benedykt XVI w 2005 r. powiedział: “Pan poprzez Pismo Święte rozbudza uśpiony w nas rozum i mówi: na początku było stwórcze Słowo[…], które stworzyło ten inteligentny projekt, jakim jest Wszechświat”. Jednakże w 2007 r. stwierdził, w komentarzu do książki “Kreacja i Ewolucja”, że teoria Darwina o stopniowym udoskonalaniu się form życia na Ziemi jest ‘nie do końca udowodniona’ oraz, że ‘nauka niepotrzebnie marginalizuje poglądy na temat kreacjonizmu’.

Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 168

Autor: Jacek Piechota