Zielony Smok - logo witryny

Kongruencje (Java)

Podstawy teoretyczne kongruencji były omówione wcześniej. A oto zestaw klas Java pozwalających pracować z kongruencjami.

Klasy

Klasa Congruence
package congruence;

public final class Congruence {
  private final long a;
  private final long b;
  private final long m;

  public Congruence(long a, long b, long m) {
    if (((a - b) % m) == 0) {
      this.a = a;
      this.b = b;
      this.m = m;
    } else {
      throw new ArithmeticException("Dane nieprawidłowe");
    }
  }

  public long getA() {
    return a;
  }

  public long getB() {
    return b;
  }

  public long getM() {
    return m;
  }

  @Override
  public int hashCode() {
    return 3 * Long.valueOf(a).hashCode() + 5 * Long.valueOf(b).hashCode() + 7 * Long.valueOf(m).hashCode();
  }

  @Override
  public boolean equals(Object o) {
    if (o == null) {
      return false;
    }
    if (this.getClass() != o.getClass()) {
      return false;
    }
    Congruence other = (Congruence) o;
    return (this.a == other.getA()) && (this.b == other.getB()) && (this.m == other.getM());
  }

  @Override
  public String toString() {
    return a + "\u2261" + b + "(mod " + m + ")";
  }

  public static Congruence add(Congruence cong1, Congruence cong2) {
    if (cong1.getM() == cong2.getM()) {
      return new Congruence(Math.addExact(cong1.getA(), cong2.getA()), Math.addExact(cong1.getB(), cong2.getB()), cong1.getM());
    }
    return null;
  }

  public static Congruence sub(Congruence cong1, Congruence cong2) {
    if (cong1.getM() == cong2.getM()) {
      return new Congruence(Math.subtractExact(cong1.getA(), cong2.getA()), Math.subtractExact(cong1.getB(), cong2.getB()), cong1.getM());
    }
    return null;
  }

  public static Congruence mult(Congruence cong1, Congruence cong2) {
    if (cong1.getM() == cong2.getM()) {
      return new Congruence(Math.multiplyExact(cong1.getA(), cong2.getA()), Math.multiplyExact(cong1.getB(), cong2.getB()), cong1.getM());
    }
    return null;
  }

  public static Congruence mult(Congruence cong, long num) {
    return new Congruence(Math.multiplyExact(cong.getA(), num), Math.multiplyExact(cong.getB(), num), cong.getM());
  }

  public static Congruence pow(Congruence cong, int exp) {
    return new Congruence(ModUtil.powExact(cong.getA(), Math.abs(exp)), ModUtil.powExact(cong.getB(), Math.abs(exp)), cong.getM());
  }

  public static Congruence div(Congruence kong, long num) {
    long a = kong.getA();
    long b = kong.getB();
    long m = kong.getM();
    if ((a % num == 0) && (b % num == 0) && (m % num == 0)) {
      return new Congruence(a / num, b / num, m / num);
    } else {
      throw new ArithmeticException("'Dane nieprawidłowe");
    }
  }
}
Klasa ModUtil
package congruence;

public class ModUtil {
  private ModUtil() {
  }

  /**
   * Zwraca resztę z dzielenia w znaczeniu kongruencji.
   * Różni się od % tym, że:
   * 1) nie przyjmuje ujemnego modulusa
   * 2) jeśli dzielna jest ujemna, a więc i reszta % jest ujemna zwraca resztę %
   * powiększona o modulus.
   * -10 % 3 = -1
   * mod(-10, 3) = -1 + 3 = 2
   *
   * @param dzielna - dzielna
   * @param modulus - dzielnik
   * @return - zwraca resztę z dzielenia w znaczeniu kongruencji
   */
  public static long mod(long dzielna, long modulus) {
    if (modulus <= 0) {
      throw new ArithmeticException("Nieprawidłowy argument");
    }
    long i = dzielna % modulus;
    if (i < 0) {
      i = (modulus + i);
    }
    return i;
  }

  public static long modAdd(long a, long b, long modulus) {
    return mod(Math.addExact(a, b), modulus);
  }
  public static long modSub(long a, long b, long modulus) {
    return mod(Math.subtractExact(a, b), modulus);
  }
  public static long modMult(long a, long b, long modulus) {
    return mod(Math.multiplyExact(a, b), modulus);
  }
  public static long powExact(long a, long exp) {
    if (exp < 0) {
      throw new ArithmeticException("Wykładnik mniejszy od 0");
    }
    long w = 1L;
    while (exp > 0) {
      if ((exp & 1) == 1) {
        w = Math.multiplyExact(w, Math.multiplyExact(w, a));
      } else {
        w = Math.multiplyExact(w, w);
      }
      exp >>= 1;
    }
    return w;
  }

  public static long modPow(long a, long exp, long modulus) {
    return mod(powExact(a, exp), modulus);
  }
}
Klasa CongruenceTestAdd
package congruence;

public class CongruenceTestAdd {
  public static void main(String[] args) {
    Congruence k1 = new Congruence(12, 7, 5);
    Congruence k2 = new Congruence(27, 42, 5);
    System.out.println(Congruence.add(k1, k2));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

39≡49(mod 5)
Klasa CongruenceTestSubtract
package congruence;

public class CongruenceTestSubtract {
  public static void main(String[] args) {
    Congruence k3 = new Congruence(15, 6, 9);
    Congruence k4 = new Congruence(12, 21, 9);
    System.out.println(Congruence.sub(k3, k4));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

3≡-15(mod 9)
Klasa CongruenceTestMult
package congruence;

public class CongruenceTestMult {
  public static void main(String[] args) {
    Congruence k5 = new Congruence(15, 8, 7);
    Congruence k6 = new Congruence(3, 10, 7);
    System.out.println(Congruence.mult(k5, k6));
    //-
    Congruence k7 = new Congruence(5, 2, 3);
    long num1 = 3;
    System.out.println(Congruence.mult(k7, num1));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

45≡80(mod 7)
15≡6(mod 3)
Klasa CongruenceTestPow
package congruence;

public class CongruenceTestPow {
  public static void main(String[] args) {

    Congruence k8 = new Congruence(5, 2, 3);
    System.out.println(k8);
    int exp2 = 3;
    System.out.println(Congruence.pow(k8, exp2));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

5≡2(mod 3)
125≡8(mod 3)

Klasa CongruenceTestDiv
package congruence;

public class CongruenceTestDiv {
  public static void main(String[] args) {

    Congruence k9 = new Congruence(15, 6, 9);
    int num2 = 3;
    System.out.println(Congruence.div(k9, 3));
  }
}

Po uruchomieniu na konsoli zobaczymy:

5≡2(mod 3)