Zielony Smok - logo witryny

Narzędzie pozwala na deasemblację jednego lub więcej plików klas. Deasemblacja polega na przekształceniu binariów w tekst i pokazaniu kodu bajtowego. Komplet informacji o JVM i kodzie bajtowym możesz znaleźć w specyfikacjach Oracle. To co otrzymujemy na wyjściu (stdout) zależy od ustawionych opcji. Jeżeli żadna opcja nie jest ustawiona polecenie javap drukuje pola oznaczone jako public lub jako protected oraz metody.

Składnia

javap [options] classes

[options]

[options] Opis
-help albo --help albo -? Drukuje tekst pomocy dla javap
-version Drukuje informację o wersji narzędzia
-verbose albo -v Drukuje dodatkowe informacje o wybranych klasach
-l Drukuje linię i tabelę zmiennych lokalnych
-public Drukuje tylko publiczne klasy i członki (members)
-protected Drukuje tylko chronione klasy i członki (members)
-package Drukuje klasy i członki pakietowe chronione i publiczne
-private albo -p Drukuje wszystkie klasy i czlonki (members)
-c Drukuje deasemblowany kod np. instrukcje, które tworzą
kod bajtowy dla każdej metody w klasie
-s Drukuje wewnętrzne sygnatury typów
-sysinfo Pokazuje systemowe informacje o przetwarzanej klasie
(ścieżka, wielkość, data, skrót MD5)
-constants Pokazuje stałe oznaczone final constant
--module module albo
-m module
Moduł zawierający klasy do deasemblacji
--module-path path Ścieżka do modułów aplikacji
--system jdk Ścieżka do modułów systemowych
--class-path path albo
-classpath path albo
-cp path
Ścieżka, której javap użyje do znalezienia plików
klas użytkownika. Użycie tej opcji nadpisuje domyślną lub
środowiskową (CLASSPATH) zmienną, jeśli jest ustawiona
--bootclasspath path Nadpisuje położenie plików klas wstępnego ładowania (bootstrap)
-Joption Specyfikuje opcje dla JVM (zostaną omówione przy
omawianiu narzędzia java). Na przykład:

javap -J-version
javap -J-Djava.security.manager ↩
     -J-Djava.security.policy=MyPolicy MyClassName

classes

Specyfikuje jedną lub więcej klas oddzielonych spacjami do przetworzenia adnotacji.

Klasa może być znaleziona w ścieżce klas po:

 • nazwie path/to/MyClass.class
 • URL-u jar:file:///path/to/MyJar.jar!/mypkg/MyClass.class
 • kwalifikowanej nazwie klasy java.lang.Object

Narzędzie nie rozpoznaje wielowersyjnych (multirelease) plików JAR. Jeżeli użyjemy ‘ścieżkowej’ formy polecenia zobaczymy podstawowe wejścia (base entry) we wszystkich plikach JAR, multiwersyjnych czy nie.

Aby deasemblować klasy z danej wersji należy użyć polecenia w formie URL.

Przykład (linia poleceń)

W Windows 10, JDK 12.0.2, IntelliJ IDEA mamy projekt ‘animations’. W projekcie mamy jeden moduł ‘animation01’ (Rys 5).

Moduł 'animation01' w projekcie 'animations'
Rys. 1. Moduł ‘animation01’ w projekcie ‘animations’

Tworzymy plik animation01.jar. Jak przygotowywać pliki JAR pokażę przy omawianiu narzędzia JDK jar.

Pliki źródłowe + JAR możesz ściągnąć stąd: animation01

Plik JAR umieszczamy w folderze C:/assets/javap/

Z wiersza poleceń wydajemy polecenie:

C:\WINDOWS\system32>javap -p -c -s -constants jar:file:///C:/assets/javap/animation01.jar!/animation01/Card.class

Otrzymujemy:

Microsoft Windows [Version 10.0.18363.836]
(c) 2019 Microsoft Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Active code page: 65001
C:\WINDOWS\system32>javap -p -c -s -constants jar:file:///C:/assets/javap/animation01.jar!/animation01/Card.class
Compiled from "Card.java"
public class animation01.Card extends javax.swing.JComponent {
 private static final long serialVersionUID = 5586338595500806338l;
  descriptor: J

 private static final int XSIZE = 182;
  descriptor: I

 private static final int YSIZE = 335;
  descriptor: I

 private final java.awt.image.BufferedImage bimage;
  descriptor: Ljava/awt/image/BufferedImage;

 public animation01.Card(java.lang.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;)V
  Code:
    0: aload_0
    1: invokespecial #1         // Method javax/swing/JComponent."<init>":()V
    4: aload_0
    5: aload_1
    6: invokestatic #2         // Method fileToBimage3:(Ljava/lang/String;)Ljava/awt/image/BufferedImage;
    9: putfield   #3         // Field bimage:Ljava/awt/image/BufferedImage;
   12: aload_0
   13: aconst_null
   14: invokevirtual #4         // Method setLayout:(Ljava/awt/LayoutManager;)V
   17: aload_0
   18: iconst_0
   19: iconst_0
   20: sipush    182
   23: sipush    335
   26: invokevirtual #6         // Method setBounds:(IIII)V
   29: aload_0
   30: new      #7         // class java/awt/Dimension
   33: dup
   34: sipush    182
   37: sipush    335
   40: invokespecial #8         // Method java/awt/Dimension."<init>":(II)V
   43: invokevirtual #9         // Method setPreferredSize:(Ljava/awt/Dimension;)V
   46: return

 public void paintComponent(java.awt.Graphics);
  descriptor: (Ljava/awt/Graphics;)V
  Code:
    0: aload_0
    1: aload_1
    2: invokespecial #10         // Method javax/swing/JComponent.paintComponent:(Ljava/awt/Graphics;)V
    5: aload_1
    6: checkcast   #11         // class java/awt/Graphics2D
    9: astore_2
   10: aload_2
   11: aload_0
   12: getfield   #3         // Field bimage:Ljava/awt/image/BufferedImage;
   15: iconst_0
   16: iconst_0
   17: sipush    182
   20: sipush    335
   23: aload_0
   24: invokevirtual #12         // Method java/awt/Graphics2D.drawImage:(Ljava/awt/Image;IIIILjava/awt/image/ImageObserver;)Z
   27: pop
   28: return

 private static java.awt.image.BufferedImage fileToBimage3(java.lang.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;)Ljava/awt/image/BufferedImage;
  Code:
    0: aload_0
    1: invokestatic #13         // Method loadImage:(Ljava/lang/String;)Ljava/awt/Image;
    4: astore_1
    5: invokestatic #14         // Method java/awt/GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment:()Ljava/awt/GraphicsEnvironment;
    8: invokevirtual #15         // Method java/awt/GraphicsEnvironment.getDefaultScreenDevice:()Ljava/awt/GraphicsDevice;
   11: invokevirtual #16         // Method java/awt/GraphicsDevice.getDefaultConfiguration:()Ljava/awt/GraphicsConfiguration;
   14: astore_3
   15: aload_3
   16: aload_1
   17: aconst_null
   18: invokevirtual #17         // Method java/awt/Image.getWidth:(Ljava/awt/image/ImageObserver;)I
   21: aload_1
   22: aconst_null
   23: invokevirtual #18         // Method java/awt/Image.getHeight:(Ljava/awt/image/ImageObserver;)I
   26: invokevirtual #19         // Method java/awt/GraphicsConfiguration.createCompatibleImage:(II)Ljava/awt/image/BufferedImage;
   29: astore_2
   30: aload_2
   31: invokevirtual #20         // Method java/awt/image/BufferedImage.getGraphics:()Ljava/awt/Graphics;
   34: aload_1
   35: iconst_0
   36: iconst_0
   37: aconst_null
   38: invokevirtual #21         // Method java/awt/Graphics.drawImage:(Ljava/awt/Image;IILjava/awt/image/ImageObserver;)Z
   41: pop
   42: aload_2
   43: areturn

 private static java.awt.Image loadImage(java.lang.String);
  descriptor: (Ljava/lang/String;)Ljava/awt/Image;
  Code:
    0: invokestatic #22         // Method java/awt/Toolkit.getDefaultToolkit:()Ljava/awt/Toolkit;
    3: aload_0
    4: invokevirtual #23         // Method java/awt/Toolkit.getImage:(Ljava/lang/String;)Ljava/awt/Image;
    7: astore_1
    8: new      #24         // class java/awt/MediaTracker
   11: dup
   12: new      #25         // class javax/swing/JPanel
   15: dup
   16: invokespecial #26         // Method javax/swing/JPanel."<init>":()V
   19: invokespecial #27         // Method java/awt/MediaTracker."<init>":(Ljava/awt/Component;)V
   22: astore_2
   23: aload_2
   24: aload_1
   25: iconst_0
   26: invokevirtual #28         // Method java/awt/MediaTracker.addImage:(Ljava/awt/Image;I)V
   29: aload_2
   30: iconst_0
   31: invokevirtual #29         // Method java/awt/MediaTracker.waitForID:(I)V
   34: goto     43
   37: astore_3
   38: aload_3
   39: invokevirtual #31         // Method java/lang/InterruptedException.getMessage:()Ljava/lang/String;
   42: pop
   43: aload_1
   44: areturn
  Exception table:
    from  to target type
     29  34  37  Class java/lang/InterruptedException
}

C:\WINDOWS\system32>

Przykład (ToolProvider)

Polecenie możemy wykonać z poziomu klasy Java (javap.TP_javap)

package javap;

import java.util.Optional;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.spi.ToolProvider;

public class TP_javap {
  public static void main(String[] args){
    Optional<ToolProvider> javap = ToolProvider.findFirst("javap");
    javap.ifPresent(new Consumer<ToolProvider>() {
      @Override
      public void accept(ToolProvider toolProvider) {
        toolProvider.run(System.out, System.err, "-p", "-c", "-s", "-constants",
            "jar:file:///C:/assets/javap/animation01.jar!/animation01/Card.class");
      }
    });
  }
}

Wynik wykonania jest dokładnie identyczny jak w przykładzie użycia przy pomocy linii poleceń.

Przykład (ProcessBuilder)

Polecenie możemy wykonać z poziomu klasy Java (javap.PB_javap)

package javap;

import java.io.BufferedReader;
import java.io.IOException;

public class PB_javap {
  public static void main(String[] args){
    try {
      ProcessBuilder pb = new ProcessBuilder();
      pb.command("javap", "-p", "-c", "-s", "-constants",
          "jar:file:///C:/assets/javap/animation01.jar!/animation01/Card.class");
      Process p = pb.start();
      BufferedReader r = p.inputReader();
      String line;
      while ((line = r.readLine()) != null) {
        System.out.println(line);
      }
     int exitCode = p.waitFor();
      System.out.println("\nExited with code : " + exitCode);
      r.close();
      p.destroy();
    } catch (IOException | InterruptedException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }
}

Wynik wykonania jest dokładnie identyczny jak w przykładzie użycia przy pomocy linii poleceń.