Zielony Smok - logo witryny

Program działa na jednym komputerze, ale jest tak napisany aby działał po rozdzieleniu plików na dwa (klient – serwer) lub trzy (klient, proxy, serwer) komputery. Wtedy oczywiście trzeba by zmienić numery IP w plikach konfiguracyjnych. Plik MainKS testuje układ Klient-Serwer-Klient. Plik MainKPS testuje układ Klient-Proxy-Serwer-Proxy-Klient. Oba układy korzystają z innych plików konfiguracyjnych, co oczywiste bo musza podawać różne numery IP i portów.

Gdyby wykonywać program na trzech różnych komputerach można by użyć tych samych numerów portów na każdym komputerze. W przypadku emulacji układu na jednym komputerze porty nie mogą się powtarzać bo kompilator zgłosi błąd. Gdyby nie było nieskończonej pętli w metodzie run(), a w metodzie wyslij() Klienta w pętli wysłano by na przykład 20 wiadomości to Proxy i Serwer wykonały by tę czynność tylko raz, a w Kliencie metoda odbierz() tez była by wykonana tylko raz, czyli wysłano by 20 wiadomości, ale wróciła by tylko jedna wiadomość. W metodzie run() Klienta zastosowano warunki ograniczające dla wiadomości podane w pliku konfiguracyjnym.

Plik konfiguracyjny czytany przez Klienta:

IP dotyczy komputera zewnętrznego do którego zostanie wysłana wiadomość

portout, dotyczy portu komputera zewnętrznego na który zostanie przesłana wiadomość

portin – dotyczy portu nasłuchującego wiadomości na komputerze Klient

– port wysyłający jest albo ustalany przez sam komputer albo tak jak jest tutaj – na z góry ustalonym porcie

– podane nr portów są bardzo wysokie i mieszczą się w przestrzeni adresowej nie używanej przez system lecz zostawionej na programy użytkownika. Niższe nr stwarzają ryzyko, ze system już używa tego portu i program wyrzuci błąd.

Program został bardzo szczegółowo omówiony w tekście.

Przesyłanie datagramów

Struktura systemu plików projektu została pokazana na rys. 163:

Struktura plików projektu
Rys. 163. Struktura plików projektu

Pliki konfiguracyjne

klient1.txt
IP=127.0.0.1;
portin=51500;
portout=55500;
port1in=0;
port1out=0;
count=5;
interval=1000;
preload=8;
pattern=Komunikat specjalny;
packetsize=19;
klient2.txt
IP=127.0.0.1;
portout=52500;
portin=51500;
port1out=0;
port1in=0;
count=5;
interval=1000;
preload=8;
pattern=Komunikat specjalny;
packetsize=19;
proxy1.txt
IP=127.0.0.1;
IP1=127.0.0.1;
portin=52500;
portout=55500;
port1in=52600;
port1out=51500;
server1.txt
IP=127.0.0.1;
portin=55500;
portout=51500;
port1in=0;
port1out=0;
server2.txt
IP=127.0.0.1;
portin=55500;
portout=52600;

Klasy

ConfigFileReader.java
package datagramy;

import java.io.*;
import java.util.*;

enum Config {//wyliczenie zawierajace nazwy opcji z pliku konfiguracyjnego
  IP, IP1, portin, portout, port1in, port1out, count, interval, preload,
  pattern, packetsize
}

public class ConfigFileReader {
  public final HashMap<String, String> hm;//przechowuje klucz i wartosc z pliku
  //konfiguracyjnego
  public final ArrayList<String> al;//pomocnicza tablica
  public final File file;//plik konfiguracyjny

  public ConfigFileReader(File p_file) {
    file = p_file;
    hm = new HashMap<>();//inicjalizacja
    al = new ArrayList<>();//inicjalizacja
    read(file);//uruchomienie funkcji
    tokenize();//uruchomienie funkcji
  }

  // wczytywanie zawartosci pliku konfiguracyjnego do ArrayList
  //po podzieleniu na kolejne linie
  public void read(File p_file) {
    // StringBuilder sb = new StringBuilder();
    try {
      try (BufferedReader in = new BufferedReader(new FileReader(file))) {
        String s;//
        while ((s = in.readLine()) != null) {//czyta kolejna linijke
          //sb.append(s);//dodaje linijke na koniec sb (te linijke
          //mozna skreslic razem z inicjalizujaca sb
          al.add(s); //dodaje linijke do Array List
        }
      }
      //zamkniecie strumienia
    } catch (IOException ioe) {
      throw new RuntimeException(ioe);
    }
  }

  //podzial na klucz np "count" i wartosc np. "10"
  public void tokenize() {
    String temp;
    String klucz;
    String value;
    int pos;//pozycja znaku "=" w stringu
    for (String s : al) {//iteracja po tablicy al;;
      temp = s;//pobiera element (linijke)
      pos = temp.indexOf('=');//sprawdza polozenie znaku "="
      klucz = temp.substring(0, pos); //wczytuje to co jest przed "="
      try {
        Enum.valueOf(Config.class, klucz);//sprawdza czy to
        //co jest przed "=" jest elementem wyliczenia Config czy nie
        //jesli nie: drukuje komunikat i przechodzi do nastepnego
        //iteratora. Jesli sprawdzenie nie generuje bledu to
        value = temp.substring(pos + 1, temp.length() - 1); //wczytuje
        //to co jest za "="
        hm.put(klucz, value);//wstawia do hashmapy
      } catch (IllegalArgumentException iae) {
        //drukuje szczegoly bledu: niewlasciwa nazwe klucza i plik z
        //ktorego ta wartosc pochodzi
        System.out.println("Niewłaściwa nazwa klucza [" + klucz
            + "] w pliku " + file);
      }
    }
  }
}
Klient.java
package datagramy;

import java.io.*;
import java.net.*;

public class Klient implements Runnable {
  final File plik;
  final String nazwaWatku;
  final ConfigFileReader cfr;
  final Thread watek;
  InetAddress doceloweIP;//IP z pliku konfiguracyjnego
  int portDocelowy;//portout z pliku konfiguracyjnego
  int portNasluchujacy;//na tym komputerze: portin z pliku konfiguracyjnego
  int portWysylajacy;//na tym komputerze: dowolnie ustalony port wysylajacy
  DatagramSocket gniazdoWysylajace;//na tym komputerze: zamykane po wyslaniu
  DatagramSocket gniazdoNasluchujace;//na tym komputerze: nie zamykane;
  String wiadomoscWysylana;
  byte[] bufor;//wiadomosc w postaci tablicy bitow przygotowana do wysylki
  int wielkoscBufora;
  DatagramPacket datagramDoWyslania;
  DatagramPacket datagramOtrzymany;
  int liczbaPakietowWysylanych;//parametr count;
  int odstepCzasowy;//parametr interval;
  int pakietyBezOdpowiedzi;//parametr preload
  String komunikat;//parametr pattern
  int rozmiarPakietu;//parametr packetsize
  volatile int licznikWychodzacych; // volatile zapewnia pobranie
  //aktualnej wartosci z pamieci, a nie z pamieci typu cache
  volatile int licznikPrzychodzacych;
  volatile int roznica;

  public Klient(File p_plik) {
    plik = p_plik;
    nazwaWatku = "threadK";
    cfr = new ConfigFileReader(plik);//odczytanie pliku konfiguracyjnego
    watek = new Thread(this, nazwaWatku);//utworzenie watku
    watek.start();//uruchomienie watku
  }

  @Override
  public void run() {
    przygotujPorty();//wykonywane raz
    while (true) {//nieskonczona petka
      if (licznikWychodzacych == liczbaPakietowWysylanych) {
        return;//sprawdzanie warunku okreslonego parametrem
        //count
      }
      przygotujWiadomosc();
      wyslij();
      odbierz();
      roznica = licznikWychodzacych - licznikPrzychodzacych;
      if (roznica >= pakietyBezOdpowiedzi) {
        return;//wymuszenie reagowania na zagubione pakiety
        //jesli ich liczba jest wieksa niz okreslona parametrem
        //preload to run konczy dzialanie
      }
      try {
        Thread.sleep(odstepCzasowy);//wykonanie warunku
        //okreslonego w parametrze interval;
      } catch (InterruptedException e) {
        e.printStackTrace();
      }
    }
  }

  public void przygotujPorty() {
    try { //czytanie parametrow z pliku konfiguracyjnego
      doceloweIP = InetAddress.getByName(cfr.hm.get("IP"));//ustalenie IP
      //wysylkowego
    } catch (UnknownHostException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    portDocelowy = Integer.parseInt(cfr.hm.get("portout"));//52500
    portNasluchujacy = Integer.parseInt(cfr.hm.get("portin"));//51500
    liczbaPakietowWysylanych = Integer.parseInt(cfr.hm.get("count"));
    odstepCzasowy = Integer.parseInt(cfr.hm.get("interval"));
    pakietyBezOdpowiedzi = Integer.parseInt(cfr.hm.get("preload"));
    komunikat = cfr.hm.get("pattern");
    rozmiarPakietu = Integer.parseInt(cfr.hm.get("packetsize"));
    try {
      gniazdoWysylajace = new DatagramSocket(51100);//utworzenie
      //gniazda na tym porcie do wysylania wiadomosci
    } catch (SocketException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      gniazdoNasluchujace = new DatagramSocket(portNasluchujacy);
      //gniazda na tym porcie do nasluchiwania wiadomosci
    } catch (SocketException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public void przygotujWiadomosc() {
    wiadomoscWysylana = komunikat;//tresc wiadomosci pobrana z pliku
    //konfiguracyjnego
    bufor = wiadomoscWysylana.getBytes();//przetworzenie na tablice bitow
    wielkoscBufora = bufor.length;//okreslenie wielkosci bufora
    //wielkoscBufora = packetsize/ kreslenie wielkosci bufora - uzycie
    //wielkosci z pliku konfiguracyjnego moze skonczyc sie zawieszeniem
    //komputera;
    datagramDoWyslania = new DatagramPacket(bufor, wielkoscBufora,
        doceloweIP, portDocelowy);
  }

  public void wyslij() {
    try {
      System.out.println("Wiadomość: " + (licznikWychodzacych + 1));
      gniazdoWysylajace.send(datagramDoWyslania);//wylanie wiadomosci
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //noinspection NonAtomicOperationOnVolatileField
    licznikWychodzacych++;
    System.out.println("Klient: Wysłałam wiadomość ");
  }

  public void odbierz() {
    int wielkoscBufora1 = 100;
    byte[] bufor1 = new byte[wielkoscBufora1];
    datagramOtrzymany = new DatagramPacket(bufor1, wielkoscBufora1);
    try {
      gniazdoNasluchujace.receive(datagramOtrzymany);//odebranie wiadomosci
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("Klient: Otrzymałam wiadomość ");
    //noinspection NonAtomicOperationOnVolatileField
    licznikPrzychodzacych++;
  }
}
MainKPS.java
package datagramy;

import java.io.*;

import datagramy.*;

public class MainKPS {
  public static void main(String[] args) {
    new Klient(new File("nets/src/assets/klient2.txt"));
    new Proxy(new File("nets/src/assets/proxy1.txt"));
    new Serwer(new File("nets/src/assets/serwer2.txt"));
  }
}
MainKS.java
package datagramy;

import java.io.*;

import datagramy.*;

public class MainKS {
  public static void main(String[] args) {
    new Klient(new File("nets/src/assets/klient1.txt"));
    new Serwer(new File("nets/src/assets/serwer1.txt"));
  }
}
Proxy.java
package datagramy;

import java.io.*;
import java.net.*;

public class Proxy implements Runnable {
  final File plik;
  final String nazwaWatku;
  final ConfigFileReader cfr;
  final Thread watek;
  InetAddress doceloweIP;
  InetAddress doceloweIP1;
  int portDocelowy;//portout z pliku konfiguracyjnego
  int portNasluchujacy;//na tym komputerze: portin z pliku konfiguracyjnego
  int portDocelowy1;//portout1 z pliku konfiguracyjnego
  int portNasluchujacy1;//na tym komputerze: portin2 z pliku konfiguracyjnego
  int portWysylajacy;//na tym komputerze: dowolnie ustalony port wysylajacy
  int portWysylajacy1; //j.w. nie jest potrzebny - moznaby wysylac z jednego
  //ale dla unikniecia kolejek ...
  DatagramSocket gniazdoNasluchujace;
  DatagramSocket gniazdoNasluchujace1;
  DatagramSocket gniazdoWysylajace;
  DatagramSocket gniazdoWysylajace1;
  DatagramPacket datagramOtrzymany;
  DatagramPacket datagramOtrzymany1;
  DatagramPacket datagramDoWyslania;
  DatagramPacket datagramDoWyslania1;
  byte[] bufor;//bufory na wiadomosci przychodzace, wychodzace i tymczaoswe
  int wielkoscBufora;
  byte[] bufor1;
  int wielkoscBufora1;
  byte[] bufor2;
  int wielkoscBufora2;
  byte[] bufor3;
  int wielkoscBufora3;
  byte[] bufor4;
  int wielkoscBufora4;

  public Proxy(File p_plik) {
    plik = p_plik;
    nazwaWatku = "threadP";
    cfr = new ConfigFileReader(plik);//czyta dane konfiguracyjne
    watek = new Thread(this, nazwaWatku);
    watek.start();
  }

  @Override
  public void run() {
    przygotujPorty();//uruchmia tylko raz
    while (true) {//nieskonczona petla
      odbierz();
      przygotujWiadomosc();
      wyslij();
      odbierz1();
      przygotujWiadomosc1();
      wyslij1();
    }
  }

  public void przygotujPorty() {//pobiera dane z cfr o wymaganej konfiguracji
    //sprzetu
    try {
      doceloweIP = InetAddress.getByName(cfr.hm.get("IP"));
      doceloweIP1 = InetAddress.getByName(cfr.hm.get("IP1"));
    } catch (UnknownHostException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    portDocelowy = Integer.parseInt(cfr.hm.get("portout"));//55500
    portNasluchujacy = Integer.parseInt(cfr.hm.get("portin"));//52500
    portDocelowy1 = Integer.parseInt(cfr.hm.get("port1out"));//51500
    portNasluchujacy1 = Integer.parseInt(cfr.hm.get("port1in"));//52600
    try {//tworzy dwa gniazda do obioru wiadomosci z serwera i od klienta
      gniazdoNasluchujace = new DatagramSocket(portNasluchujacy);
      gniazdoNasluchujace1 = new DatagramSocket(portNasluchujacy1);
    } catch (SocketException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {//tworzy gniazda wysylajace - o narzuconych numerach -
      //jesli numerkow nie ma komputer sam wybiera port
      gniazdoWysylajace = new DatagramSocket(52100);
      gniazdoWysylajace1 = new DatagramSocket(52200);
    } catch (SocketException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public void odbierz() { //odebranie wiadomosci
    wielkoscBufora = 50;//wielkosc bufora dla datagramu
    bufor = new byte[wielkoscBufora];//tablica na dane
    //tworzy puste datagramy dla wiadomosci
    datagramOtrzymany = new DatagramPacket(bufor, wielkoscBufora);
    try {//pobiera datagramy z gniazda, gniazda nie sa zamykane
      gniazdoNasluchujace.receive(datagramOtrzymany);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //pochwal sie wiadomosciami
    System.out.println("Proxy: Otrzymałam wiadomość ");
  }

  public void odbierz1() {
    bufor1 = new byte[wielkoscBufora];
    //tworzy puste datagramy dla wiadomosci
    datagramOtrzymany1 = new DatagramPacket(bufor1, wielkoscBufora);
    try {//odbierz wiadomosc
      gniazdoNasluchujace1.receive(datagramOtrzymany1);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    //pochwal sie wiadomosciami
    System.out.println("Proxy: Otrzymałam wiadomoœæ ");
  }

  public void przygotujWiadomosc() { //jak w kliencie
    bufor3 = new String(datagramOtrzymany.getData()).getBytes();
    wielkoscBufora3 = bufor3.length;
    datagramDoWyslania = new DatagramPacket(bufor3, wielkoscBufora2,
        doceloweIP, portDocelowy);
  }

  public void przygotujWiadomosc1() { //jak w kliencie
    bufor4 = new String(datagramOtrzymany.getData()).getBytes();
    wielkoscBufora4 = bufor4.length;
    datagramDoWyslania1 = new DatagramPacket(bufor4, wielkoscBufora3,
        doceloweIP1, portDocelowy1);
  }

  public void wyslij() {
    try { //wysylanie TAM
      gniazdoWysylajace.send(datagramDoWyslania);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("Proxy: Wysłałam wiadomość ");
  }

  public void wyslij1() {
    try {//wysylanie Z POWROTEM
      gniazdoWysylajace1.send(datagramDoWyslania1);
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("Proxy: Wysłałam wiadomość ");
  }
}
Server.java
package datagramy;

import java.io.*;
import java.net.*;

public class Serwer implements Runnable {
  final File plik;
  final String nazwaWatku;
  final ConfigFileReader cfr;
  final Thread watek;
  InetAddress doceloweIP;//IP z pliku konfiguracyjnego
  int portDocelowy;//portout z pliku konfiguracyjnego
  int portNasluchujacy;//na tym komputerze: portin z pliku konfiguracyjnego
  int portWysylajacy;//na tym komputerze: dowolnie ustalony port wysylajacy
  DatagramSocket gniazdoWysylajace;//na tym komputerze
  DatagramSocket gniazdoNasluchujace;//na tym komputerze;
  String wiadomoscWysylana;
  byte[] bufor;//wiadomosc w postaci tablicy bitow przygotowana do wysylki
  int wielkoscBufora;
  byte[] bufor1;//wiadomosc do odeslania po przetworzeniu
  int wielkoscBufora1;
  DatagramPacket datagramDoWyslania;
  DatagramPacket datagramOtrzymany;

  public Serwer(File p_plik) {
    plik = p_plik;
    nazwaWatku = "threadS";
    cfr = new ConfigFileReader(plik);//odczytanie pliku konfiguracyjnego
    watek = new Thread(this, nazwaWatku);
    watek.start();//uruchomienie watku
  }

  @Override
  public void run() { //wykonuje kolejno metody
    przygotujPorty();//wykonuje jeden raz
    while (true) {// //tworzy nieskonczona petle inaczej program wykonalby sie
      //jeden raz
      odbierz();
      przygotujWiadomosc();
      wyslij();
    }
  }

  public void przygotujPorty() {
    try { //czytanie wartosci z pliku konfiguracyjnego
      doceloweIP = InetAddress.getByName(cfr.hm.get("IP"));//ustalenie IP
      //wysylkowego
    } catch (UnknownHostException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    portDocelowy = Integer.parseInt(cfr.hm.get("portout"));//51500
    portNasluchujacy = Integer.parseInt(cfr.hm.get("portin"));//55500
    try {
      gniazdoNasluchujace = new DatagramSocket(portNasluchujacy);//utworzzenie
      //gniazda na tym porcie do nasluchu wiadomosci
    } catch (SocketException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    try {
      gniazdoWysylajace = new DatagramSocket(55100);//utworzenie
      //gniazda na tym porcie do wysylania wiadomosci - numer ustalony
      //arbitralnie. Gdyby numerka nie bylo
      //komputer sam wybralby pierwszy nie zajety port
    } catch (SocketException e) {
      e.printStackTrace();
    }
  }

  public void odbierz() {//odbiera wiadomosc
    wielkoscBufora = 150;//bufor dla wiadomosci
    bufor = new byte[wielkoscBufora1]; ///tablica bitow na wiadomosc
    datagramOtrzymany = new DatagramPacket(bufor, wielkoscBufora1);//pusty
    //datagram na wiadomosc
    try {
      gniazdoNasluchujace.receive(datagramOtrzymany);//odebranie wiadomosci
      //port dziala jakis czas - mozna ten czas okreslic
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("Serwer: Otrzymałam wiadomość ");
  }

  public void przygotujWiadomosc() {//podmiana wiadomosci. Mozna uzyc
    //tej samej wiadomosci, a zmienic adres w wiadomosci(metoda
    //setAddress()) i port docelowy (setPort), ale ja wybralem bardziej
    //wyrazna metode odczytu starej i utworzenia nowej wiadomosci -
    //identycznej ze stara;
    //dodac cos do wiadomosci np. + "A kuku!"
    bufor1 = new String(datagramOtrzymany.getData()).getBytes();
    wielkoscBufora1 = bufor1.length;
    datagramDoWyslania = new DatagramPacket(bufor1, wielkoscBufora1,
        doceloweIP, portDocelowy);//przygotowanie datagramu
  }

  public void wyslij() {
    try {
      gniazdoWysylajace.send(datagramDoWyslania);//wyslanie wiadomosci
    } catch (IOException e) {
      e.printStackTrace();
    }
    System.out.println("Serwer: Wysłałam wiadomość ");
  }
}
module-info.java

Plik pusty

Wyniki

Klasa MaiKPS

Po uruchomieniu klasy na konsoli otrzymujemy:

Wiadomość: 1 title="Jak przesłać datagram"
Klient: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomość
Proxy: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomoœæ
Proxy: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 2
Klient: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomość
Proxy: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomoœæ
Proxy: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 3
Klient: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomość
Proxy: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomoœæ
Proxy: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 4
Proxy: Otrzymałam wiadomość
Klient: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Proxy: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomoœæ
Proxy: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 5
Klient: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomość
Proxy: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Proxy: Otrzymałam wiadomość
Proxy: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Klasa MainKS.java

Po uruchomieniu klasy na konsoli otrzymujemy:

Wiadomość: 1
Klient: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 2
Klient: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 3
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Klient: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 4
Klient: Wysłałam wiadomość
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość
Wiadomość: 5
Serwer: Otrzymałam wiadomość
Serwer: Wysłałam wiadomość
Klient: Wysłałam wiadomość
Klient: Otrzymałam wiadomość