arrows.js
//var cv = document.getElementById('canvas');
//var ctx = cv.getContext('2d');
/**
 * Tworzy obiekt typu Arrow
 * 
 * @param endX
 *      float - współrzędna x tylnego końca strzałki
 * @param endY
 *      float - współrzędna y tylnego końca strzałki
 * @param arrowLength
 *      float - długość strzałki
 * @param arrowWidth
 *      float - grubość strzałki
 * @param arrowAngle
 *      float - kat pod ktorym jest skierowana strzalka katy podawane sa w
 *      stopniach, kat zerowy to polozenie godziny 3.00, katy wzrastaja w
 *      kierunku przeciwnym do wskazowek zegara
 * @param brudLength
 *      float - długość grota mierzona wzdłuż osi strzałki
 * @param brudAngle
 *      float - kąt między osią strzałki a brzegiem grota
 * @param close
 *      boolean - true - grot bez wcięcia, false - grot z wcięciem       
 */
function drawArrow(endX, endY, arrowLength, arrowWidth, arrowAngle, brudLength,
    brudAngle, close) {
  this.endX = endX;
  this.endY = endY;
  this.arrowLength = arrowLength;
  this.arrowAngle = arrowAngle;
  this.brudLength = brudLength;
  this.brudAngle = brudAngle;
  this.close = close;
  var cosa = Math.cos(degToRad(arrowAngle));
  var sina = Math.sin(degToRad(arrowAngle));
  var half = arrowWidth / 2.0;
  var cosah = cosa * half;
  var sinah = sina * half;
  var startX = endX + arrowLength * Math.cos(degToRad(-arrowAngle));
  var startY = endY + arrowLength * Math.sin(degToRad(-arrowAngle));
  var middleX = endX + (arrowLength - brudLength)
      * Math.cos(degToRad(-arrowAngle));// x7
  var middleY = endY + (arrowLength - brudLength)
      * Math.sin(degToRad(-arrowAngle));// y7
  var cosb = Math.cos(degToRad(brudAngle));
  var sinb = Math.sin(degToRad(brudAngle));
  var w2 = half * cosb / sinb;
  var mmiddleX = endX + (arrowLength - w2) * Math.cos(degToRad(-arrowAngle));//
  var mmiddleY = endY + (arrowLength - w2) * Math.sin(degToRad(-arrowAngle));//
  var w3 = brudLength - w2;
  var w4 = w3 * sinb / cosb;
  var w5 = w4 + half;
  // -
  var x1 = endX - sinah;
  var y1 = endY - cosah;
  var x2 = endX + sinah;
  var y2 = endY + cosah;
  var x5 = middleX + sinah;
  var y5 = middleY + cosah;
  var x6 = middleX - sinah;
  var y6 = middleY - cosah;
  var x8 = mmiddleX + sinah;
  var y8 = mmiddleY + cosah;
  var x9 = mmiddleX - sinah;
  var y9 = mmiddleY - cosah;
  var x10 = middleX + sina * w5;
  var y10 = middleY + cosa * w5;
  var x11 = middleX - sina * w5;
  var y11 = middleY - cosa * w5;
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  if (this.close) {
    ctx.moveTo(x1, y1);
    ctx.lineTo(x2, y2);
    ctx.lineTo(x5, y5);
    ctx.lineTo(x10, y10);
    ctx.lineTo(x8, y8);
    ctx.lineTo(startX, startY);
    ctx.lineTo(x9, y9);
    ctx.lineTo(x11, y11);
    ctx.lineTo(x6, y6);
    ctx.closePath();
  } else {
    ctx.moveTo(x11, y11);
    ctx.lineTo(x9, y9);
    ctx.moveTo(x10, y10);
    ctx.lineTo(x8, y8);
    ctx.moveTo(x1, y1);
    ctx.lineTo(x2, y2);
    ctx.lineTo(x8, y8);
    ctx.lineTo(startX, startY);
    ctx.lineTo(x9, y9);
    ctx.closePath();

  }
  ctx.restore();
}
;
/*
 * funkcja zamienia stopnie na radiany
 */
// k¹t deg podajemy w stopniach
var degToRad = function (deg) {
  return Math.PI * deg / 180.0;
};

/*
 * funkcja zamienia radiany na stopnie k¹t rad podajemy w radianach
 */
var radToDeg = function (rad) {
  return rad * 180.0 / Math.PI;
};
var arrowLength = function (x1, y1, x2, y2) {
  var distance = 0.0;
  var x3 = x1 - x2;
  var y3 = y1 - y2;
  distance = Math.sqrt(x3 * x3 + y3 * y3);
  return distance;
};
var atan2Deg = function (yy, xx) {
  return Math.atan2(yy, xx) * 180.0 / Math.PI;
};
var arrowAngle = function (x1, y1, x2, y2) {
  var x3 = x1 - x2;
  var y3 = y1 - y2;
  return atan2Deg(x3, y3);
};
figures.js
var Figure = function () {
  this.globalAlpha = 1.0;
  this.globalCompositeOperation = "source-over";
  this.strokeStyle = "black";
  this.fillStyle = "black";
  this.shadowOffsetX = 0.0;
  this.shadowOffsetY = 0.0;
  this.shadowBlur = 0.0;
  this.shadowColor = "black";
  this.lineWidth = 1.0;
  this.lineCap = "butt";
  this.lineJoin = "miter";
  this.miterLimit = 10.0;
  this.lineDashOffset = 5.0;
  this.lineDashSegments = [];
  this.fill = false;
  this.stroke = false;
};
Figure.prototype.setProps = function (context) {
  context.globalAlpha = this.globalAlpha;
  context.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  context.strokeStyle = this.strokeStyle;
  context.fillStyle = this.fillStyle;
  context.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  context.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  context.shadowBlur = this.shadowBlur;
  context.shadowColor = this.shadowColor;
  context.lineWidth = this.lineWidth;
  context.lineCap = this.lineCap;
  context.lineJoin = this.lineJoin;
  context.miterLimit = this.miterLimit;
  context.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  context.lineDashSegments = this.lineDashSegments;
};
// Point
// 0 - tworzy punkt P(0,0)
// 2 - dwie współrzędne x i y
var Point = function () {
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.x = 0.0;
    this.y = 0.0;
  } else if (len === 2) {
    this.x = arguments[0];
    this.y = arguments[1];
  }
  this.diam = 5.0;// promień
  this.shape = "circle";
};
Point.prototype = new Figure();
Point.prototype.distance = function (point) {
  var a = point.x - this.x;
  var b = point.y - this.y;
  return Math.sqrt(a * a + b * b);
};
Point.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new Point();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.x = this.x;
  figure.y = this.y;
  figure.diam = this.diam;
  figure.shape = this.shape;
  return figure;
};
Point.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  switch (this.shape) {
    case "circle":
      context.arc(this.x, this.y, this.diam / 2.0, 0.0, 2 * Math.PI, 
       false);
      break;
    case "square":
      context.rect(this.x - this.diam / 2.0, this.y - this.diam / 2.0,
          this.diam, this.diam);
      break;
    case "cross":
      context.moveTo(this.x - this.diam / 2.0, this.y);
      context.lineTo(this.x + this.diam / 2.0, this.y);
      context.moveTo(this.x, this.y - this.diam / 2.0);
      context.lineTo(this.x, this.y + this.diam / 2.0);
      break;
  }
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// Segment = Odcinek
// Liczba argumentów
// 0 - automatyczne wstawienie tego samego punktu (0,0)
// 1 - tablica punktów
// 2 - dwa punkty
// 4 - cztery wspolrzedne dwoch punktow (x,y)
var Segment = function () {
  this.points = [];
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.points[0] = new Point(0.0, 0.0);
    this.points[1] = new Point(0.0, 0.0);
  } else if (len === 1) {
    for (var i = 0; i < 2; i++) {
      this.points[i] = new Point(arguments[0][i].x, arguments[0][i].y);
    }
  } else if (len === 2) {
    this.points[0] = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.points[1] = new Point(arguments[1].x, arguments[1].y);
  } else if (len === 4) {
    this.points[0] = new Point(arguments[0], arguments[1]);
    this.points[1] = new Point(arguments[2], arguments[3]);
  }
};
Segment.prototype = new Figure();
Segment.prototype.length = function () {
  return distance(this.points[0], this.points[1]);
};
Segment.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new Segment();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.points = [];
  for (var i = 0; i < this.points.length; i++) {
    figure.points[i] = new Point(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  return figure;
};
Segment.prototype.barycenter = function () {
  var x = (this.points[0].x + this.points[1].x) / 2.0;
  var y = (this.points[0].y + this.points[1].y) / 2.0;
  return new Point(x, y);
};
Segment.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  context.moveTo(this.points[0].x, this.points[0].y);
  context.lineTo(this.points[1].x, this.points[1].y);
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  context.restore();
};
function distance(pointA, pointB) {
  var a = pointB.x - pointA.x;
  var b = pointB.y - pointA.y;
  return Math.sqrt(a * a + b * b);
}
// Triangle (trójkąt)
// Liczba argumentów
// 0 - automatyczne wstawienie tego samego punktu (0,0)
// 1 - tablica punktów
// 3 - trzy punkty
// 6 - sześć wspolrzednych trzech punktow (x,y)
var Triangle = function () {
  this.points = [];
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.points[0] = new Point(0.0, 0.0);
    this.points[1] = new Point(0.0, 0.0);
    this.points[2] = new Point(0.0, 0.0);
  } else if (len === 1) {
    for (var i = 0; i < 3; i++) {
      this.points[i] = new Point(arguments[0][i].x, arguments[0][i].y);
    }
  } else if (len === 3) {
    this.points[0] = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.points[1] = new Point(arguments[1].x, arguments[1].y);
    this.points[2] = new Point(arguments[2].x, arguments[2].y);
  } else if (len === 6) {
    this.points[0] = new Point(arguments[0], arguments[1]);
    this.points[1] = new Point(arguments[2], arguments[3]);
    this.points[2] = new Point(arguments[4], arguments[5]);
  }
};
Triangle.prototype = new Figure();
Triangle.prototype.isTriangle = function () {
  var d1 = distance(this.points[0], this.points[1]);
  var d2 = distance(this.points[0], this.points[2]);
  var d3 = distance(this.points[1], this.points[2]);
  var tab = new Array(d1, d2, d3);
  tab.sort(comparison);
  if (tab[0] < tab[1] + tab[2]) {
    return true;
  }
  return false;
};
Triangle.prototype.area = function () {
  var a = distance(this.points[0], this.points[1]);
  var b = distance(this.points[0], this.points[2]);
  var c = distance(this.points[1], this.points[2]);
  var p = (a + b + c) / 2.0;
  return Math.sqrt(p * (p - a) * (p - b) * (p - c));
};
Triangle.prototype.perimeter = function () {
  var a = distance(this.points[0], this.points[1]);
  var b = distance(this.points[0], this.points[2]);
  var c = distance(this.points[1], this.points[2]);
  return a + b + c;
};
Triangle.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new Triangle();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.points = [];
  for (var i = 0; i < this.points.length; i++) {
    figure.points[i] = new Point(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  return figure;
};
Triangle.prototype.barycenter = function () {
  var x = (this.points[0].x + this.points[1].x + this.points[2].x) / 3.0;
  var y = (this.points[0].y + this.points[1].y + this.points[2].y) / 3.0;
  return new Point(x, y);
};
Triangle.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.lineCap = "square";
  this.setProps(context);
  context.moveTo(this.points[0].x, this.points[0].y);
  context.lineTo(this.points[1].x, this.points[1].y);
  context.lineTo(this.points[2].x, this.points[2].y);
  context.closePath();
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// Rectangle (Prostokąt)
// Liczba argumentów
// 0 - automatyczne wstawienie tego samego punktu (0,0)
// 1 - tablica punktów
// 3 - Point(x, y), w, h
// 4 - x, y, w, h
var Rectangle = function () {
  this.points = [];
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.points[0] = new Point(0.0, 0.0);
    this.points[1] = new Point(0.0, 0.0);
    this.points[2] = new Point(0.0, 0.0);
    this.points[3] = new Point(0.0, 0.0);
  } else if (len === 1) {
    for (var i = 0; i < 4; i++) {
      this.points[i] = new Point(arguments[0][i].x, arguments[0][i].y);
    }
  } else if (len === 3) {
    this.points[0] = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.points[1] = new Point(arguments[0].x + arguments[1],
        arguments[0].y);
    this.points[2] = new Point(arguments[0].x + arguments[1],
        arguments[0].y + arguments[2]);
    this.points[3] = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y
        + arguments[2]);

  } else if (len === 4) {
    this.points[0] = new Point(arguments[0], arguments[1]);
    this.points[1] = new Point(arguments[0] + arguments[2], arguments[1]);
    this.points[2] = new Point(arguments[0] + arguments[2], arguments[1]
        + arguments[3]);
    this.points[3] = new Point(arguments[0], arguments[1] + arguments[3]);
  }
};
Rectangle.prototype = new Figure();
Rectangle.prototype.isRectangle = function () {
  var d1 = roundToDecimal(distance(this.point[0], this.points[1]), 4);
  var d2 = roundToDecimal(distance(this.points[1], this.points[2]), 4);
  var d3 = roundToDecimal(distance(this.points[2], this.points[3]), 4);
  var d4 = roundToDecimal(distance(this.points[3], this.points[0]), 4);
  if (d1 === d3 && d2 === d4) {
    return true;
  }
  return false;
};
Rectangle.prototype.area = function () {
  var a = distance(this.points[0], this.points[1]);
  var b = distance(this.points[1], this.points[2]);
  return a * b;
};
Rectangle.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new Rectangle();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.points = [];
  for (var i = 0; i < this.points.length; i++) {
    figure.points[i] = new Point(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  return figure;
};
Rectangle.prototype.barycenter = function () {
  var x = (this.points[0].x + this.points[1].x) / 2.0;
  var y = (this.points[0].y + this.points[3].y) / 2.0;
  return new Point(x, y);
};
Rectangle.prototype.perimeter = function () {
  var a = distance(this.points[0], this.points[1]);
  var b = distance(this.points[1], this.points[2]);
  return 2 * (a + b);
};
Rectangle.prototype.diagonal = function () {
  var a = distance(this.points[0], this.points[1]);
  var b = distance(this.points[1], this.points[2]);
  return Math.sqrt(a * a + b * b);
};
Rectangle.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  context.moveTo(this.points[0].x, this.points[0].y);
  context.lineTo(this.points[1].x, this.points[1].y);
  context.lineTo(this.points[2].x, this.points[2].y);
  context.lineTo(this.points[3].x, this.points[3].y);
  context.closePath();
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// IrregPolygon
// Liczba argumentów
// 0 Tworzy wielokąt zerowy
// 1 - tablica punktów
// więcej niż 1 - pojedyncze punkty Point(x,y)
var IrregPolygon = function () {
  this.points = [];
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.points[0] = new Point(0.0, 0.0);
  } else if (len === 1) {
    for (var i = 0; i < arguments[0].length; i++) {
      this.points[i] = new Point(arguments[0][i].x, arguments[0][i].y);
    }
  } else {
    for (var i = 0; i < len; i++) {
      this.points[i] = new Point(arguments[i].x, arguments[i].y);
    }
  }
};
IrregPolygon.prototype = new Figure();
IrregPolygon.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new IrregPolygon();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.points = [];
  for (var i = 0; i < this.points.length; i++) {
    figure.points[i] = new Point(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  return figure;
};
IrregPolygon.prototype.barycenter = function () {
  var cv1 = document.getElementById("testcanvas");
  var ctx1 = cv1.getContext("2d");
  var w = cv1.width;
  var h = cv1.height;
  var barray = this.deepclone();
  var len = barray.points.length;
  barray.draw(ctx1);
  var last;
  var triangle;
  var segment;
  var centrum;
  var area = 0.0;
  var areax = 0.0;
  var areay = 0.0;
  while (len > 2) {
    last = len - 1;
    triangle = new Triangle(barray.points[0], barray.points[1],
        barray.points[last]);
    segment = new Segment(barray.points[1], barray.points[last]);
    centrum = segment.barycenter();
    if (ctx1.isPointInPath(centrum.x, centrum.y)) {
      var arear = triangle.area();
      area += arear;
      var bary = triangle.barycenter();
      areax += (bary.x * arear);
      areay += (bary.y * arear);
      barray.points.shift();
      len = barray.points.length;

    } else {
      triangle = new Triangle(barray.points[last], barray.points[0],
          barray.points[last - 1]);
      segment = new Segment(barray.points[0], barray.points[last - 1]);
      centrum = segment.barycenter();
      var arear = triangle.area();
      area += arear;
      var bary = triangle.barycenter();
      areax += (bary.x * arear);
      areay += (bary.y * arear);
      barray.points.pop();
      len = barray.points.length;
    }
  }
  return new Point(areax / area, areay / area);
};
IrregPolygon.prototype.area = function () {
  var cv1 = document.getElementById("testcanvas");
  var ctx1 = cv1.getContext("2d");
  var w = cv1.width;
  var h = cv1.height;
  var barray = this.deepclone();
  var len = barray.points.length;
  barray.draw(ctx1);
  var last;
  var triangle;
  var segment;
  var centrum;
  var area = 0.0;
  while (len > 2) {
    last = len - 1;
    triangle = new Triangle(barray.points[0], barray.points[1],
        barray.points[last]);
    segment = new Segment(barray.points[1], barray.points[last]);
    centrum = segment.barycenter();
    if (ctx1.isPointInPath(centrum.x, centrum.y)) {
      var arear = triangle.area();
      area += arear;
      barray.points.shift();
      len = barray.points.length;
    } else {
      triangle = new Triangle(barray.points[last], barray.points[0],
          barray.points[last - 1]);
      segment = new Segment(barray.points[0], barray.points[last - 1]);
      var arear = triangle.area();
      area += arear;
      barray.points.pop();
      len = barray.points.length;
    }
  }
  return area;
};
IrregPolygon.prototype.perimeter = function () {
  var len = this.points.length;
  var perimeter = distance(this.points[len - 1], this.points[0]);
  for (var i = 0; i < len - 1; i++) {
    perimeter += distance(this.points[i], this.points[i + 1]);
  }
  return perimeter;
};
IrregPolygon.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  context.moveTo(this.points[0].x, this.points[0].y);
  for (var i = 1; i < this.points.length; i++) {
    context.lineTo(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  context.closePath();
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// RegPolygon (Wielobok)
// Liczba argumentów
// 0 Tworzy wielokąt z jednym punktem P(0,0) i
// promieniu (0,0)
// 3 środek P(x,y), liczba boków, promień;
var RegPolygon = function () {
  this.points = [];
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.center = new Point(0, 0);
    this.sides = 0;
    this.r = 0;
    this.points[0] = new Point(0.0, 0.0);
  } else if (len === 3) {
    this.center = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.sides = arguments[1];// liczba boków
    this.r = arguments[2];// promień
    this.points[0] = new Point(arguments[0].x + this.r, arguments[0].y);
    for (var i = 1; i < this.sides; i++) {
      this.points[i] = new Point(arguments[0].x + this.r
          * Math.cos(i * 2 * Math.PI / this.sides), arguments[0].y
          + this.r * Math.sin(i * 2 * Math.PI / this.sides));
    }
  }
};
RegPolygon.prototype = new Figure();
RegPolygon.prototype.area = function () {
  var area = 0.0;
  var a = distance(this.points[0], this.points[1]);
  var ka = a * a;
  switch (this.sides) {
    case 3:
      area = Math.sqrt(3) / 4.0 * ka;
      break;
    case 4:
      area = ka;
      break;
    case 5:
      area = Math.sqrt(25 + 10 * Math.sqrt(5)) / 4 * ka;
      break;
    case 6:
      area = 3 * Math.sqrt(3) / 2 * ka;
      break;
    case 7:
      area = 3.6339 * ka;
      break;
    case 8:
      area = 2(1 + Math.sqrt(2)) * ka;
      break;
    case 9:
      area = 6.1818 * ka;
      break;
    case 10:
      area = 5 * Math.sqrt(25 + 10 * Math.sqrt(5)) / 2 * ka;
      break;
    case 12:
      area = 3 * (2 + Math.sqrt(3)) * ka;
      break;
    default:
      area = this.sides / 4
          * (Math.cos(Math.PI / sides) / Math.sin(Math.PI / 
            sides)) * ka;
      break;
  }
  return area;
};
RegPolygon.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new RegPolygon();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.points = [];
  for (var i = 0; i < this.points.length; i++) {
    figure.points[i] = new Point(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  figure.center = new Point(this.center.x, this.center.y);
  figure.sides = this.sides;
  figure.r = this.r;
  return figure;
};
RegPolygon.prototype.barycenter = function () {
  return new Point(this.center.x, this.center.y);
};
RegPolygon.prototype.perimeter = function () {
  var dist = distance(this.points[0], this.points[1]);
  return dist * this.sides;
};
RegPolygon.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  context.moveTo(this.points[0].x, this.points[0].y);
  for (var i = 1; i < this.sides; i++) {
    context.lineTo(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  context.closePath();
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// StarPolygon - wielokąt gwiaździsty
// Liczba argumentów
// 0 Tworzy wielokąt zerowy z jednym punktem P(0,0) i //promieniu (0,0)
// 4 środek P(x,y), liczba boków, co ile, promień;
var StarPolygon = function () {
  this.points = [];
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.center = new Point(0, 0);// środek wielokąta
    this.sides = 0;// liczba boków
    this.k = 0; // co ile wierzchołków
    this.r = 0; // promień okręgu opisanego
    this.points[0] = new Point(0.0, 0.0);
  } else if (len === 4) {
    this.center = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.sides = arguments[1];// liczba boków
    this.k = arguments[2];
    this.r = arguments[3];// promień okręgu opisanego
    this.points[0] = new Point(arguments[0].x + this.r, arguments[0].y);
    for (var i = 1; i < this.sides; i++) {
      this.points[i] = new Point(arguments[0].x + this.r
          * Math.cos(i * 2 * Math.PI / this.sides), arguments[0].y
          + this.r * Math.sin(i * 2 * Math.PI / this.sides));
    }
  }
};
StarPolygon.prototype = new Figure();
StarPolygon.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new StarPolygon();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.points = [];
  for (var i = 0; i < this.points.length; i++) {
    figure.points[i] = new Point(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  figure.center = new Point(this.center.x, this.center.y);
  figure.sides = this.sides;
  figure.r = this.r;
  figure.k = this.k;
  return figure;
};
StarPolygon.prototype.barycenter = function () {
  return new Point(this.center.x, this.center.y);
};
StarPolygon.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  var n = this.points.length;
  var k = this.k;
  var ilefigur = nwd2(n, k);
  var ileelem = n / ilefigur;
  var points1 = sortCyclic(this.points, k);
  if (ilefigur === 1) {
    context.moveTo(points1[0].x, points1[0].y);
    for (var i = 1; i < n; i++) {
      context.lineTo(points1[i].x, points1[i].y);
    }
    context.closePath();
  } else {
    for (var j = 0; j < n; j += ileelem) {
      context.moveTo(points1[j].x, points1[j].y);
      for (var m = j; m < j + ileelem - 1; m++) {
        context.lineTo(points1[m + 1].x, points1[m + 1].y);
      }
      context.closePath();
    }
  }
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// Star - gwiazda
// Liczba argumentów
// Gwiazda zerowa
// 4 środek P(x,y), outerR, innerR, apices;
var Star = function () {
  this.points = [];
  this.points1 = [];
  var len = arguments.length;
  if (len === 0) {
    this.center = new Point(0, 0);// środek wielokąta
    this.outerR = 0.0;// średnica zewnętrzna
    this.innerR = 0.0; // średnica wewnętrzna
    this.apices = 0; // liczba promieni (wierzchołków)
    this.points[0] = new Point(0.0, 0.0);
    this.alfa = 0.0;
  } else if (len === 4) {
    this.center = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.outerR = arguments[1];// promień okręgu opisanego
    this.innerR = arguments[2];// promień okręgu wpisanego
    this.apices = arguments[3];// liczba promieni (wierzchołków)
    this.alfa = 360.0 / this.apices;
    var r = 0.5 * this.outerR;
    for (var i = 0; i < this.apices; i++) {
      this.points[i] = new Point(this.center.x + r
          * Math.cos(degToRad(this.alfa * i)), this.center.y + r
          * Math.sin(degToRad(this.alfa * i)));
      this.points1[i] = new Point(this.center.x + this.innerR / 2.0
          * Math.cos(degToRad((this.alfa * i) + 0.5 * this.alfa)),
          this.center.y
          + this.innerR
          / 2.0
          * Math.sin(degToRad((this.alfa * i) + 0.5
              * this.alfa)));
    }
  }
};
Star.prototype = new Figure();
Star.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new StarPolygon();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.points = [];
  for (var i = 0; i < this.points.length; i++) {
    figure.points[i] = new Point(this.points[i].x, this.points[i].y);
  }
  figure.points1 = [];
  for (var i = 0; i < this.points1.length; i++) {
    figure.points1[i] = new Point(this.points1[i].x, this.points1[i].y);
  }
  figure.center = new Point(this.center.x, this.center.y);
  figure.outerR = this.outerR;
  figure.innerR = this.innerR;
  figure.apices = this.apices;
  figure.alfa = this.alfa;
  return figure;
};
Star.prototype.barycenter = function () {
  return new Point(this.center.x, this.center.y);
};

Star.prototype.draw = function (context) {
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  context.moveTo(this.points1[this.apices - 1].x,
      this.points1[this.apices - 1].y);
  for (var i = this.apices - 1; i > 0; i--) {
    context.lineTo(this.points[i].x, this.points[i].y);
    context.lineTo(this.points1[i - 1].x, this.points1[i - 1].y);
  }
  context.lineTo(this.points[0].x, this.points[0].y);
  context.closePath();
  if (this.stroke === true) {
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// Oval

// Liczba argumentów
// 0 - owal zerowy
// 4 punkt centralny Point(x,y), promień, startAngle, endAngle
// 5 punkt centralny Point(x,y), promień, startAngle, endAngle, 
// połowa wysokości elipsy
// jeśli to koło to parametr jest równy promieniowi
// 6 punkt centralny Point(x,y), promień, startAngle, endAngle, 
// połowa wysokości elipsy,
// jeśli to koło to parametr jest równy promieniowi
// czy to jest odcinek czy wycinek (true - odcinek koła lub elipsy,
// false (domyślny) - wycinek koła lub elipsy)
var Oval = function () {
  var len = arguments.length;
  this.counterClockwise = true;
  if (len === 0) {
    this.center = new Point(0, 0);
    this.r = 0.0;
    this.startAngle = 0.0;
    this.endAngle = 0.0;
    this.b = this.r;
    this.segment = false;
  } else if (len === 4) {
    this.center = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.r = arguments[1];
    this.startAngle = arguments[2];
    this.endAngle = arguments[3];
    this.b = this.r;
    this.segment = false;
  } else if (len === 5) {
    this.center = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.r = arguments[1];
    this.startAngle = arguments[2];
    this.endAngle = arguments[3];
    this.b = arguments[4];
    this.segment = false;
  } else if (len === 6) {
    this.center = new Point(arguments[0].x, arguments[0].y);
    this.r = arguments[1];
    this.startAngle = arguments[2];
    this.endAngle = arguments[3];
    this.b = arguments[4];
    this.segment = arguments[5];
  }
};
Oval.prototype = new Figure();
Oval.prototype.deepclone = function () {
  var figure = new StarPolygon();
  figure.globalAlpha = this.globalAplpha;
  figure.globalCompositeOperation = this.globalCompositeOperation;
  figure.strokeStyle = this.strokeStyle;
  figure.fillStyle = this.fillStyle;
  figure.shadowOffsetX = this.shadowOffsetX;
  figure.shadowOffsetY = this.shadowOffsetY;
  figure.shadowBlur = this.shadowBlur;
  figure.shadowColor = this.shadowColor;
  figure.lineWidth = this.lineWidth;
  figure.lineCap = this.lineCap;
  figure.lineJoin = this.lineJoin;
  figure.miterLimit = this.miterLimit;
  figure.lineDashOffset = this.lineDashOffset;
  figure.lineDashSegments = [];
  for (var i = 0; i < this.lineDashSegments.length; i++) {
    figure.lineDashSegments[i] = this.lineDashSegments[i];
  }
  figure.fill = this.fill;
  figure.stroke = this.stroke;
  figure.center = new Point(this.center.x, this.center.y);
  figure.r = this.r;
  figure.startAngle = this.startAngle;
  figure.endAngle = this.endAngle;
  figure.counterClockwise = this.counterClockwise;
  figure.b = this.b;
  figure.segment = this.segment;
  return figure;
};
Oval.prototype.barycenter = function () {
  return new Point(this.center.x, this.center.y);
};
Oval.prototype.draw = function (context) {
  var angle = 2 * Math.PI;
  context.save();
  context.beginPath();
  this.setProps(context);
  var s = this.b / this.r;
  context.translate(0, this.center.y - this.center.y * s);
  context.scale(1, s);
  if (this.stroke === true) {
    context
        .arc(this.center.x, this.center.y, this.r, angle
            - this.startAngle, angle - this.endAngle,
            this.counterClockwise);
    context.stroke();
  }
  if (this.fill === true) {
    if (this.segment) {
      context
          .arc(this.center.x, this.center.y, this.r, angle
              - this.startAngle, angle - this.endAngle,
              this.counterClockwise);
    } else {

      context
          .arc(this.center.x, this.center.y, this.r, angle
              - this.startAngle, angle - this.endAngle,
              this.counterClockwise);
      context.lineTo(this.center.x, this.center.y);

    }
    context.fill();
  }
  context.restore();
};
// ---------------------- różne funkcje pomocnicze ---------------------------

function comparison(x, y) {
  return y - x;
}
;
function roundToDecimal(num, dec) {
  var multi = Math.round(Math.pow(10, dec));
  var temp = Math.round(num * multi);
  var temp1 = temp * 1.0 / multi;
  return temp1;
}
;
function deepclone(parray) {
  var arraynew = [];
  for (var i = 0; i < parray.length; i++) {
    arraynew[i] = new Point(parray[i].x, parray[i].y);
  }
  return arraynew;
}
;
function nwd2(x, y) {
  if (y === 0) {
    return x;
  }
  while (x !== y) {
    if (x > y)
      x -= y;
    else
      y -= x;
  }
  return x;
}
;
function cutDecimal(nr) {
  var temp = nr.toString();
  var temp1 = temp.indexOf(".");
  var temp2 = "";
  if (temp1 > -1) {
    temp2 = temp.substr(0, temp1);
  } else {
    temp2 = temp;
  }
  return parseInt(temp2);
}
;
// k = krok )(co ile);
// zwraca nową tablicę liczb posortowanych cyklicznie
function sortCyclic(array, k) {
  var n = array.length;
  var tabl = [];
  var nwd = nwd2(n, k);
  var m = 0;
  switch (nwd) {
    case 1:
      var h = n * k;
      for (var i = 0; i < h; i += k) {
        tabl[m] = array[i - cutDecimal(i / n) * n];
        m++;
      }
      break;
    default:
      var h1 = n * k / nwd;
      for (var j = 0; j < nwd; j++) {
        for (var i = j; i < h1; i += k) {
          tabl[m] = array[i - cutDecimal(i / n) * n];
          m++;
        }
      }
      break;
  }
  return tabl;
}
;
var degToRad = function (deg) {
  return Math.PI * deg / 180.0;
};
autos.js
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var liczbaPol = 100;
var szer = 8;// odleglosc miedzy liniami = szerokosc komorki
var len = szer * liczbaPol;
var len1 = len / 2;
var timer = null;
// tworzy automat o danym numerze zaczynajacy sie od wybranej kombinacji
// startowej
function Automaton(autoNumber, kombStart, ksztaltKomorek, kolorKomorek) {
  this.autoNumber = autoNumber;
  this.kombStart = kombStart;
  this.ksztaltKomorek = ksztaltKomorek;
  this.kolorKomorek = kolorKomorek;
  this.autos = new Array(liczbaPol * 2);
  for (var i = 0; i < liczbaPol * 2; i++) {
    this.autos[i] = new Array(liczbaPol * 2);
  }
  for (var k = 0; k < liczbaPol * 2; k++) {
    for (var j = 0; j < liczbaPol * 2; j++)
      this.autos[k][j] = 0;
  }
  var startCell = liczbaPol;
  this.autos[0][startCell - 1] = kombStart[0];
  this.autos[0][startCell] = kombStart[1];
  this.autos[0][startCell + 1] = kombStart[2];
  for (var m = 1; m < liczbaPol * 2 - 1; m++) {
    for (var n = 1; n < liczbaPol * 2 - 1; n++) {
      var arr = new Array(3);
      arr[0] = this.autos[m - 1][n - 1];
      arr[1] = this.autos[m - 1][n];
      arr[2] = this.autos[m - 1][n + 1];
      this.autos[m][n] = nextValue(arr, autoNumber);
    }
  }
}
;

var drawAutomaton = function (automaton) {
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.strokeStyle = "rgb(220,220,220)";
  var z = 0;// polozenie linii
  for (var i = 0; i <= liczbaPol / 2; i++) {
    ctx.moveTo(0, z);
    ctx.lineTo(len, z);
    z += szer;
  }
  z = 0;
  for (var k = 0; k <= liczbaPol; k++) {
    ctx.moveTo(z, 0);
    ctx.lineTo(z, len1);
    z += szer;
  }
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = automaton.kolorKomorek;
  for (var m = 0; m < liczbaPol; m++) {
    for (var j = liczbaPol / 2; j < liczbaPol + liczbaPol / 2; j++) {
      if (automaton.autos[m][j] === 1) {
        var y = m * szer;
        var x = (j - liczbaPol / 2) * szer;
        switch (automaton.ksztaltKomorek) {
          case "KOLO":
            ctx.beginPath();
            ctx.arc(x + szer / 2, y + szer / 2, szer / 2, 0,
                Math.PI * 2, false);
            ctx.fill();
            break;
          case "KWADRAT":
            ctx.fillRect(x, y, szer, szer);
        }
      }
    }
  }
  ctx.fill();
  ctx.restore();

};

var order = function (array) {
  var val = 0;
  var len = array.length;
  for (var i = 0; i < len; i++) {
    if (array[len - 1 - i] === 1) {
      val += cutDecimal(Math.pow(2, i));
    }
  }
  return val;
};
var nextValue = function (array, automatNumber) {
  var val = order(array);
  var nbin = parseInt(automatNumber).toString(2);
  if (nbin.length < 8) {
    var diff = 8 - nbin.length;
    for (var i = 0; i < diff; i++) {
      nbin = "0".concat(nbin);
    }
  }
  var len = nbin.length;
  var sval = nbin.substring(len - val - 1, len - val);
  return parseInt(sval);
};
var cutDecimal = function (nr) {
  var temp = nr.toString();
  var temp1 = temp.indexOf(".");
  var temp2 = "";
  if (temp1 > -1) {
    temp2 = temp.substr(0, temp1);
  } else {
    temp2 = temp;
  }
  return parseInt(temp2);
};
function Life(ksztaltKomorek, kolorKomorek, probability) {
  this.ksztaltKomorek = ksztaltKomorek;
  this.kolorKomorek = kolorKomorek;
  this.probability = probability;
  this.autos1 = new Array(liczbaPol);
  this.autos2 = new Array(liczbaPol);
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    this.autos1[i] = new Array(liczbaPol);
    this.autos2[i] = new Array(liczbaPol);
  }
  for (var j = 0; j < liczbaPol; j++) {
    for (var k = 0; k < liczbaPol; k++) {
      this.autos1[j][k] = Math.random() < this.probability;
      this.autos2[j][k] = false;
    }
  }
}
Life.prototype.actualize = function () {
  var cells = this.autos1;
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    for (var j = 0; j < liczbaPol; j++) {
      this.autos2[i][j] = cells[i][j];
      var nb = this.liczbaSasiadow(cells, i, j);
      if (nb === 3)
        this.autos2[i][j] = true;
      if (nb < 2 || nb > 3)
        this.autos2[i][j] = false;
    }
  }
  this.autos1 = this.autos2;
  this.autos2 = cells;
};
// oblicza liczbe sasiadow komorki
// p i q sa indeksami okreslajacymi polozenie komorki
// autos[][] jest tablicą komórek
Life.prototype.liczbaSasiadow = function (autos, p, q) {
  var x1 = p;
  var x2 = p;
  var y1 = q;
  var y2 = q;
  var licznik = 0;
  if (p > 0) {
    x1--;
  }
  if (p < liczbaPol - 1) {
    x2++;
  }
  if (q > 0) {
    y1--;
  }
  if (q < liczbaPol - 1) {
    y2++;
  }
  for (var i = x1; i <= x2; i++) {
    for (var j = y1; j <= y2; j++) {
      licznik += (autos[i][j]) ? 1 : 0;
    }
  }
  if (autos[p][q]) {
    licznik--;
  }
  return licznik;
};
Life.prototype.drawLife = function () {
  this.actualize();
  ctx.save();
  ctx.clearRect(0, 0, 800, 800);
  ctx.beginPath();
  ctx.strokeStyle = "rgb(220,220,220)";
  var z = 0;// polozenie linii
  for (var i = 0; i <= liczbaPol; i++) {
    ctx.moveTo(0, z);
    ctx.lineTo(len, z);
    ctx.moveTo(z, 0);
    ctx.lineTo(z, len);
    z += szer;
  }
  ctx.stroke();
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = this.kolorKomorek;
  for (var m = 0; m < liczbaPol; m++) {
    for (var j = 0; j < liczbaPol; j++) {
      if (this.autos1[m][j]) {
        var y = m * szer;
        var x = j * szer;
        switch (this.ksztaltKomorek) {
          case "KOLO":
            ctx.beginPath();
            ctx.arc(x + szer / 2, y + szer / 2, (szer / 2) - 1, 0,
                Math.PI * 2, false);
            ctx.fill();
            break;
          case "KWADRAT":
            ctx.fillRect(x, y, szer, szer);
            break;
        }
      }
    }

  }
  ctx.fill();
  ctx.restore();
};
Life.prototype.clear = function () {
  for (var j = 0; j < liczbaPol; j++) {
    for (var k = 0; k < liczbaPol; k++) {
      this.autos1[j][k] = false;
      this.autos2[j][k] = false;
    }
  }
};
Life.prototype.putStructure = function (array, cols) {
  this.clear();
  var arr = oneToTwo(array, cols);
  for (var m1 = 0; m1 < arr.length; m1++) {
    for (var j1 = 0; j1 < arr[0].length; j1++) {
      this.autos1[m1 + 25][j1 + 25] = arr[m1][j1];
    }
  }
};

var oneToTwo = function (tab, cols) {
  var rows = tab.length / cols;
  var temparr = new Array(rows);
  for (var k = 0; k < rows; k++) {
    temparr[k] = new Array(cols);
  }
  for (var i = 0; i < tab.length; i++) {
    var x = cutDecimal(i / cols);
    var y = i % cols;
    temparr[x][y] = tab[i];
  }
  return temparr;
};
ant.js
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var w = 800;
var h = 800;
var liczbaPol = 100;
var ap = liczbaPol / 2;
var szer = 8;
var s = szer / 2;
var len = szer * liczbaPol;
var CW = "white";
var CB = "black";
var CR = "red";
var antx = ap;
var anty = ap;
var antDir = 1;
var timer;
var Ant = function () {
  this.autos1 = [];
  this.autos2 = [];
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    this.autos1[i] = [];
    this.autos2[i] = [];
  }
  this.clear();
};

Ant.prototype.clear = function () {
  for (var j = 0; j < liczbaPol; j++) {
    for (var k = 0; k < liczbaPol; k++) {
      this.autos1[j][k] = 0;
      this.autos2[j][k] = 0;
    }
  }
};

Ant.prototype.putStructure = function (x, y, array) {
  this.clear();
  for (var i = 0; i < array.length; i++) {
    for (var j = 0; j < array[0].length; j++) {
      this.autos1[i + y][j + x] = array[i][j];
    }
  }
};
Ant.prototype.run = function () {
  this.autos2 = clone(this.autos1);
  antDir = changeDir(antDir, this.autos2[antx][anty]);
  if (this.autos2[antx][anty] === 0) {
    this.autos2[antx][anty]++;
  } else if (this.autos2[antx][anty] === 1) {
    this.autos2[antx][anty]--;
  }

  if (antDir === 1) {
    anty--;
    if (anty === -1) {
      anty = liczbaPol - 1;
    }
  } else if (antDir === 2) {
    antx--;
    if (antx === -1) {
      antx = liczbaPol - 1;
    }
  } else if (antDir === 3) {
    anty++;
    if (anty === liczbaPol) {
      anty = 0;
    }
  } else if (antDir === 4) {
    antx++;
    if (antx === liczbaPol) {
      antx = 0;
    }
  }
  this.autos1 = clone(this.autos2);
  this.drawAnt();
};
Ant.prototype.drawAnt = function () {
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = CW;
  ctx.rect(0, 0, w, h);
  ctx.fill();
  ctx.strokeStyle = "lightgrey";
  var z = 0;// polozenie linii
  for (var k = 0; k <= liczbaPol + 1; k++) {
    ctx.moveTo(0, z);
    ctx.lineTo(len, z);
    ctx.moveTo(z, 0);
    ctx.lineTo(z, len);
    z += szer;
  }
  ctx.lineWidth = 0.5;
  ctx.stroke();
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = CB;
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    for (var j = 0; j < liczbaPol; j++) {
      var x = i * szer;
      var y = j * szer;
      if (this.autos1[i][j] === 1) {
        ctx.beginPath();
        ctx.rect(x, y, szer, szer);
        ctx.fill();
      }
      ctx.fillStyle = CR;
      ctx.beginPath();
      ctx.arc(antx * szer + s, anty * szer + s, s, 0, 2 * Math.PI, false);
      ctx.fill();
      ctx.fillStyle = CB;
    }
  }
  ctx.restore();
};

function changeDir(dir, col) {
  var newDir = 0;
  switch (dir) {
    case 1:
      if (col === 0) {
        newDir = 2;
      } else if (col === 1) {
        newDir = 4;
      }
      break;
    case 2:
      if (col === 0) {
        newDir = 3;
      } else if (col === 1) {
        newDir = 1;
      }
      break;
    case 3:
      if (col === 0) {
        newDir = 4;
      } else if (col === 1) {
        newDir = 2;
      }
      break;
    case 4:
      if (col === 0) {
        newDir = 1;
      } else if (col === 1) {
        newDir = 3;
      }
      break;
  }
  return newDir;
};

function clone(array) {
  var r = array.length;
  var c = array[0].length;
  var array1 = [];
  for (var k = 0; k < r; k++) {
    array1[k] = [];
  }
  for (var i = 0; i < r; i++) {
    for (var j = 0; j < c; j++) {
      array1[i][j] = array[i][j];
    }
  }
  return array1;
};
nagel.js
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var w = 800;
var h = 80;
var liczbaPol = 100;
var szer = 8;
var len = szer * liczbaPol;
var params = 2;// predkosc, kolor
var timer;
var kolory = ["#000000", "#0000FF", "#00FFFF", "#C0C0C0", "#008000",
  "#808080", "#800000", "#FF0000", "#FF00FF", "#008080"];
function Nagel() {
  this.autos1 = [];
  this.autos2 = [];
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    this.autos1[i] = [];
    this.autos2[i] = [];
  }
  this.clear();
};
Nagel.prototype.runs = function () {
  this.autos2 = this.clone(this.autos1);
  //przegladamy wszystkie komorki zaczynajac od ostatniej
  for (var i = liczbaPol - 1; i >= 0; i--) {
    var speed = 0;
    var dist = 0;
    //sprawdzamy czy komorka jest zajeta czy nie
    if (this.autos2[i][0] !== -1) {
      //jesli tak zapisujemy predkosc
      speed = this.autos2[i][0];
      //sprawdzamy liczbe pustych kratek przed samochodem
      //czyli odleglosc od poprzedzającego samochodu
      for (var j = i + 1; j < liczbaPol; j++) {
        //jesli kratka jest wolna
        if (this.autos2[j][0] === -1) {
          //zwiekszamy dystans
          dist++;
        }
        //jesli jest zajeta - przerywamy zliczanie 
        //dystansu
        else {
          break;
        }
      }
      //jesli samochod ma zbyt duza szybkosc w stosunku
      //do odleglosci - zmniejszamy szybkosc
      if (dist < speed) {
        speed = dist;
      }
      //albo jesli samochod ma wolna odleglosc, a nie
      //ma maksynmalnej szybkosc - podnosimy szybkosc 0 1
      else if ((dist > speed) && (speed < 5)) {
        speed++;
      }
      //wprowadzamy czynnik rozpraszający kierowcę
      //co powoduje hamowanie

      var rand1 = Math.random();
      if (rand1 < 0.3) {
        if (speed > 0) {
          speed--;
        }
      }
      //jesli szybkosc jest wieksza od zero
      //przestawiamy samochod do przodu 
      if ((speed > 0) && (i + speed < 99)) {
        this.autos2[i + speed][0] = speed;
        this.autos2[i + speed][1] = this.autos2[i][1];
        this.autos2[i][0] = -1;
        this.autos2[i][1] = -1;
      } else {
        this.autos2[i][0] = -1;
        this.autos2[i][1] = -1;
      }
    }
  }
  //indeks komórki tablicy zawierającej ostatni samochód;
  //jeśli w tablicy nie ma zadnego samochodu indeks bedzie
  //mial wartosc 100;
  var index = 100;
  for (var m = 0; m < liczbaPol; m++) {
    if (this.autos2[m][0] !== -1) {
      index = m;
      break;
    }
  }
  //jesli w pierwszej komorce od lewej nie ma samochodu
  var x;
  if (index > 0) {
    x = Math.random();
    if (x < 0.7) {
      //
      //int s = Math.min(index, 5);
      var s = 1;
      var c = this.randomInRange(0, 9);
      this.autos2[0][0] = s;
      this.autos2[0][1] = c;
      //System.out.println(index + " " + s + " " + c);
    }
  }
  //-
  this.autos1 = this.clone(this.autos2);
  this.drawNagel();
};
Nagel.prototype.drawNagel = function () {
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
  ctx.rect(0, 0, w, h);
  ctx.fill();
  ctx.beginPath();
  ctx.lineWidth = 0.5;
  ctx.strokeStyle = "#a3a3a3";
  var z = 0;
  ctx.moveTo(0, h / 2);
  ctx.lineTo(len, h / 2);
  ctx.moveTo(0, szer + h / 2);
  ctx.lineTo(len, szer + h / 2);
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    ctx.moveTo(z, h / 2);
    ctx.lineTo(z, szer + h / 2);
    z += szer;
  }
  ctx.stroke();
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    if (this.autos1[i][1] > -1) {
      ctx.beginPath();
      ctx.fillStyle = kolory[this.autos1[i][1]];
      ctx.rect(1 + i * szer, 2 + h / 2, szer - 2, szer / 2);
      ctx.fill();
    }
  }
  ctx.fillStyle = "#000000";
  for (var i = 0; i < liczbaPol; i++) {
    if (this.autos1[i][0] > -1) {
      ctx.beginPath();
      ctx.fillText("" + this.autos1[i][0], 1 + i * szer, -5 + h / 2);
      ctx.fill();
    }
  }
  ctx.restore();
};
Nagel.prototype.clear = function () {
  for (var j = 0; j < liczbaPol; j++) {
    for (var k = 0; k < params; k++) {
      this.autos1[j][k] = -1;
      this.autos2[j][k] = -1;
    }
  }
};
Nagel.prototype.clone = function (array) {
  var r = array.length;
  var c = array[0].length;
  var array1 = [];
  for (var k = 0; k < r; k++) {
    array1[k] = [];
  }
  for (var i = 0; i < r; i++) {
    for (var j = 0; j < c; j++) {
      array1[i][j] = array[i][j];
    }
  }
  return array1;
};
Nagel.prototype.randomInRange = function (min, max) {
  var random = -1;
  if (min > max) {
    return new Error('Pierwsza liczba musi być mniejsza od drugiej');
  } else {
    random = this.cutDecimal(Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) 
       + min);
  }
  return random;
};
Nagel.prototype.cutDecimal = function (nr) {
  var temp = nr.toString();
  var temp1 = temp.indexOf(".");
  var temp2 = "";
  if (temp1 > -1) {
    temp2 = temp.substr(0, temp1);
  } else {
    temp2 = temp;
  }
  return parseInt(temp2);
};
fractals.js
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;

// logarytm o dowolnej podstawie także o podstawie 10 lub e
var log = function (b, a) {
  return Math.log(b) / Math.log(a);
};
// scale = liczba oczek siatki w poziomie
// 2 oznacza siatke 2 x 2, 3 = 3 x 3, etc
var drawGrid = function (scale, show) {
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.lineWidth = 2;
  ctx.moveTo(0, 0);
  ctx.lineTo(width, 0);
  ctx.lineTo(width, height);
  ctx.lineTo(0, height);
  ctx.lineTo(0, 0);
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
  if (!show) {
    drawPart(scale, 0.2);
  } else {
    for (var i = 0, j = log(scale, 2) - 1; i < log(scale, 2); i++, j--) {
      drawPart(scale / Math.pow(2, i), 2 / Math.pow(2, j));
    }
  }
};
// metoda pomocnicza do metody drawGrid
var drawPart = function (scale, lineWidth) {
  var szer = width / scale;
  var len = szer * scale;
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.lineWidth = lineWidth;
  var z = 0;// polozenie linii
  for (var i = 0; i <= scale; i++) {
    ctx.moveTo(0, z);
    ctx.lineTo(len, z);
    z += szer;
  }
  z = 0;
  for (var k = 0; k <= scale; k++) {
    ctx.moveTo(z, 0);
    ctx.lineTo(z, len);
    z += szer;
  }
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
};
var drawCantorSet = function (steps) {

  var x = 5;// punkt startu
  var y = 4;// punkt startu
  var wt = width - 2 * x;// szerokosc rysunku
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.lineWidth = 1;
  for (var i = 0; i < steps; i++) {
    y += 20;
    var w = wt / Math.pow(3, i);// dlugosc odcinka
    var coeffs = coeffTable(i + 1);// tablica wspolczynnikow
    for (var j = 0; j < coeffs.length; j++) {
      ctx.moveTo(x + coeffs[j] * w, y);
      ctx.lineTo(x + coeffs[j] * w + w, y);
    }
  }
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
};
// funkcja pomocnicza dla drawCantorSet
var coeffTable = function (steps) {
  var arr = null;
  if (steps === 1) {
    arr = new Array(1);
    arr[0] = 0;
  } else {
    arr = new Array(2);
    arr[0] = 0;
    arr[1] = 2;
    var x = 2;
    for (var i = 2; i < steps; i++) {
      var arr2 = copyArray(arr);
      for (var j = 0; j < arr2.length; j++) {
        arr2[j] += x * 3;
      }
      arr = arr.concat(arr2);
      x *= 3;
    }
  }
  return arr;
};
var copyArray = function (ar) {
  var arr2 = new Array(ar.length);
  for (var i = 0; i < arr2.length; i++) {
    arr2[i] = ar[i];
  }
  return arr2;
};
var drawKochCurve = function (steps) {
  var x = 5;// punkt startu
  var y = height / 2;// punkt startu
  var wt = width - 2 * x;// szerokosc rysunku
  ctx.save();
  ctx.translate(x, y);
  ctx.moveTo(0, 0);
  subflake(--steps, wt);
  ctx.restore();
  ctx.stroke();
};
var subflake = function (steps, wt) {
  ctx.save();
  if (steps === 0) {
    ctx.lineTo(wt, 0);
  } else {
    ctx.scale(1 / 3, 1 / 3);
    subflake(steps - 1, wt);
    ctx.rotate(-1 / 3 * Math.PI);
    subflake(steps - 1, wt);
    ctx.rotate(2 / 3 * Math.PI);
    subflake(steps - 1, wt);
    ctx.rotate(-1 / 3 * Math.PI);
    subflake(steps - 1, wt);
  }
  ctx.restore();
  ctx.stroke();
  ctx.translate(wt, 0);
};
var Vector2f = function (x, y) {
  switch (arguments.length) {
    case 0:
      this.x = 0.0;
      this.y = 0.0;
      break;
    case 2:
      this.x = arguments[0];
      this.y = arguments[1];
      break;
  }
};
Vector2f.prototype.toString = function () {
  return "V=[" + this.x + ", " + this.y + "]";
};
var v1, v2, v3, v4, v5, v6, v7, v8, v9;
var vs = new Array(new Vector2f(0, height), new Vector2f(width, height),
    new Vector2f(width / 2, height - Math.sqrt(3) / 2 * height));
var fillb = "blue";
var fillw = "white";
var drawSierpinskiGasket = function (steps) {
  ctx.save();
  ctx.fillStyle = fillb;
  fillSierpinskiGasket(vs);
  ctx.fillStyle = fillw;
  calcSierpinskiGasket(new Vector2f(vs[0].x, vs[0].y), 
      new Vector2f(vs[1].x,vs[1].y), 
      new Vector2f(vs[2].x, vs[2].y), steps);
  ctx.restore();
};

var fillSierpinskiGasket = function (vs) {
  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(vs[0].x, vs[0].y);
  ctx.lineTo(vs[1].x, vs[1].y);
  ctx.lineTo(vs[2].x, vs[2].y);
  ctx.closePath();
  ctx.fill();
};
var calcSierpinskiGasket = function (va, vb, vc, steps) {
  if (steps === 0) {
    return;
  }
  steps -= 1;
  var coords = new Array(new Vector2f(vc.x, vb.y), new Vector2f(
      (vc.x + vb.x) / 2, (vc.y + va.y) / 2), new Vector2f(
      (va.x + vc.x) / 2, (vc.y + va.y) / 2));
  fillSierpinskiGasket(coords);
  v1 = va;
  v4 = new Vector2f(vc.x, vb.y);
  v7 = new Vector2f((va.x + vc.x) / 2, (vc.y + va.y) / 2);
  calcSierpinskiGasket(v1, v4, v7, steps);
  v2 = new Vector2f(vc.x, vb.y);
  v5 = vb;
  v8 = new Vector2f((vc.x + vb.x) / 2, (vc.y + va.y) / 2);
  calcSierpinskiGasket(v2, v5, v8, steps);
  v3 = new Vector2f((va.x + vc.x) / 2, (vc.y + va.y) / 2);
  v6 = new Vector2f((vc.x + vb.x) / 2, (vc.y + va.y) / 2);
  v9 = vc;
  calcSierpinskiGasket(v3, v6, v9, steps);
};

var drawDragon = function (start, end, steps, strokeStyle) {
  ctx.save();
  if (steps === 0) {
    ctx.beginPath();
    ctx.strokeStyle = strokeStyle;
    ctx.moveTo(start.x, start.y);
    ctx.lineTo(end.x, end.y);
    ctx.stroke();

  } else {
    var v1 = new Vector2f((start.x + end.x) / 2, 
        (start.y + end.y) / 2);
    var v2 = new Vector2f(v1.x + end.y - v1.y, 
        v1.y + start.x - v1.x);
    ctx.strokeStyle = strokeStyle;
    drawDragon(end, v2, steps - 1);
    drawDragon(start, v2, steps - 1);

  }
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
};
function JuliaFractal(iters, re, im, cre, cim) {
  this.min = -1.7;
  this.max = 1.7;
  this.scale = (this.max - this.min) / width;
  this.s = 2.0;
  this.iters = iters;
  this.re = re;
  this.im = im;
  this.cre = cre;
  this.cim = cim;
};

JuliaFractal.prototype.liczIter = function (zre1, zim1) {
  var zim = zim1;
  var zre = zre1;
  var kwad = 0.0;
  var licznik = 0;
  while ((kwad < this.s * this.s) && (licznik < this.iters)) {
    var tempr = zre * zre - zim * zim + this.cre;
    var tempz = this.s * zre * zim + this.cim;
    zre = tempr;
    zim = tempz;
    kwad = zim * zim + zre * zre;
    licznik++;
  }
  return this.iters - licznik;
};
JuliaFractal.prototype.index = function (row, col, cols) {
  return row * cols + col;
};
JuliaFractal.prototype.rowCol = function (indeks, cols) {
  var row = cutDecimal(indeks / cols);
  var col = indeks % cols;
  var arr = new Array(row, col);
  return arr;
};
var cutDecimal = function (nr) {
  var temp = nr.toString();
  var temp1 = temp.indexOf(".");
  var temp2 = "";
  if (temp1 > -1) {
    temp2 = temp.substr(0, temp1);
  } else {
    temp2 = temp;
  }
  return parseInt(temp2);
};
JuliaFractal.prototype.drawJulia = function () {
  var img1 = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
  var idata = img1.data;
  for (var i = 0; i < idata.length; i += 4) {
    var ar = this.rowCol(i / 4, width);
    var zr = this.min + ar[1] * this.scale;
    var zi = this.min + ar[0] * this.scale;
    var licz = this.liczIter(zr, zi);
    idata[i] = ((licz >> 1) & 0x07) << 5;
    idata[i + 1] = ((licz >> 3) & 0x07) << 5;
    idata[i + 2] = ((licz >> 6) & 0x07) << 5;
    idata[i + 3] = 255;
  }
  ctx.putImageData(img1, 0, 0);
};
// -
function Mandelbrot(iters, re, im, cre, cim) {
  this.min = -2.5;
  this.max = 2.5;
  this.scale = (this.max - this.min) / width;
  this.s = 2.0;
  this.iters = iters;
  this.re = re;
  this.im = im;
  this.cre = cre;
  this.cim = cim;
};

Mandelbrot.prototype.liczIter = function (cre, cim) {
  var zim = 0;
  var zre = 0;
  var kwad = 0.0;
  var licznik = 0;
  while ((kwad < this.s * this.s) && (licznik < this.iters)) {
    var tempr = zre * zre - zim * zim + cre;
    var tempz = this.s * zre * zim + cim;
    zre = tempr;
    zim = tempz;
    kwad = zim * zim + zre * zre;
    licznik++;
  }
  return this.iters - licznik;
};
Mandelbrot.prototype.index = function (row, col, cols) {
  return row * cols + col;
};
Mandelbrot.prototype.rowCol = function (indeks, cols) {
  var row = cutDecimal(indeks / cols);
  var col = indeks % cols;
  var arr = new Array(row, col);
  return arr;
};
Mandelbrot.prototype.drawMandelbrot = function () {
  var img1 = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
  var idata = img1.data;
  for (var i = 0; i < idata.length; i += 4) {
    var ar = this.rowCol(i / 4, width);
    var cre = this.min + ar[1] * this.scale;
    var cim = this.min + ar[0] * this.scale;
    var licz = this.liczIter(cre, cim);
    idata[i] = ((licz >> 1) & 0x07) << 5;
    idata[i + 1] = ((licz >> 3) & 0x07) << 5;
    idata[i + 2] = ((licz >> 6) & 0x07) << 5;
    idata[i + 3] = 255;
  }
  ctx.putImageData(img1, 0, 0);
};
// -
function BurningShip(iters, re, im) {
  this.min = -2.4;
  this.max = 2.4;
  this.scale = (this.max - this.min) / width;
  this.s = 2.0;
  this.iters = iters;
  this.re = re;
  this.im = im;
};
BurningShip.prototype.liczIter = function (cre, cim) {
  var tre = 0;
  var tim = 0;
  var kwad = 0.0;
  var licznik = 0;
  while ((kwad < this.s * this.s) && (licznik < this.iters)) {
    var tempr = tre * tre - tim * tim + cre;
    var tempi = 2 * Math.abs(tre * tim) + cim;
    tre = tempr;
    tim = tempi;
    kwad = tim * tim + tre * tre;
    licznik++;
  }
  return this.iters - licznik;
};
BurningShip.prototype.index = function (row, col, cols) {
  return row * cols + col;
};
BurningShip.prototype.rowCol = function (indeks, cols) {
  var row = cutDecimal(indeks / cols);
  var col = indeks % cols;
  var arr = new Array(row, col);
  return arr;
};
BurningShip.prototype.drawBurningShip = function () {
  var img1 = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
  var idata = img1.data;
  for (var i = 0; i < idata.length; i += 4) {
    var ar = this.rowCol(i / 4, width);
    var cre = this.min + ar[1] * this.scale;
    var cim = this.min + ar[0] * this.scale;
    var licz = this.liczIter(cre, cim);
    idata[i] = ((licz >> 3) & 0x07) << 5;
    idata[i + 1] = ((licz >> 3) & 0x07) << 5;
    idata[i + 2] = ((licz >> 5) & 0x07) << 5;
    idata[i + 3] = 255;
  }
  ctx.putImageData(img1, 0, 0);
};
var calculateBarnsley = function (steps) {
  var arr = new Array(steps);
  arr[0] = new Vector2f(0.0, 0.0);
  for (var i = 0; i < steps - 1; i++) {
    var rand1 = Math.random();
    var rand2 = Math.random();
    if (rand1 <= 0.01) {
      arr[i + 1] = new Vector2f(0.0, 0.16 * arr[i].y);
    } else if (rand1 <= 0.15) {
      if (rand2 <= 0.5) {
        arr[i + 1] = new Vector2f(-0.15 * arr[i].x + 
         0.28 * arr[i].y, 0.26 * arr[i].x + 0.24 * 
         arr[i].y + 0.44);
      } else {
        arr[i + 1] = new Vector2f(0.2 * arr[i].x - 
          0.26 * arr[i].y, 0.23 * arr[i].x + 0.22 * 
          arr[i].y + 1.6);
      }
    } else {
      arr[i + 1] = new Vector2f(0.85 * arr[i].x + 0.04 * 
         arr[i].y, -0.04 * arr[i].x + 0.85 * arr[i].y + 1.6);
    }
  }
  return arr;
};
var index = function (row, col, cols) {
  return row * cols + col;
};
var drawBarnsley = function (steps) {
  var img1 = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
  var idata = img1.data;
  var arr = calculateBarnsley(steps);
  for (var i = 0; i < arr.length; i++) {
    var x = cutDecimal(arr[i].x * 50) + 3 * 50;
    var y = cutDecimal(arr[i].y * 50) + 3 * 50;
    var j = 4 * index(x, y, width);
    idata[j] = 0;
    idata[j + 1] = 255;
    idata[j + 2] = 0;
    idata[j + 3] = 255;
  }
  ctx.putImageData(img1, 0, 0);
};
var srodek = function (v1, v2) {
  return new Vector2f((v1.x + v2.x) / 2, (v1.y + v2.y) / 2);
};
var randomInRange = function (min, max) {
  var random = -1;
  if (min > max) {
    return new Error('Pierwsza licba musi być mniejsza 
       od drugiej');
  } else {
    random = cutDecimal(Math.floor(Math.random() * 
        (max - min + 1)) + min);
  }
  return random;
};
var drawSierpinskiRandom = function (steps) {
  var A = new Vector2f(0.0, width);
  var B = new Vector2f(width, width);
  var C = new Vector2f(width / 2, width - width * Math.sqrt(3) / 2);
  var D = new Vector2f(width / 4, width - width / 16.0);
  var centrum = null;
  var img1 = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
  var idata = img1.data;
  for (var i = 0; i < steps; i++) {
    var r = randomInRange(0, 2);
    switch (r) {
      case 0:
        centrum = srodek(D, A);
        break;
      case 1:
        centrum = srodek(D, B);
        break;
      case 2:
        centrum = srodek(D, C);
        break;
    }
    var j = 4 * index(cutDecimal(centrum.y), cutDecimal(centrum.x), 
       width);
    idata[j] = 0;
    idata[j + 1] = 255;
    idata[j + 2] = 0;
    idata[j + 3] = 255;
    D = centrum;
  }
  ctx.putImageData(img1, 0, 0);
};
// -
function Tuple(x, y, headDir) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.headDir = headDir;
}
;
function Turtle(x, y, headDir, ww, vars, start, rules, scale, steps, 
      angle) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.headDir = headDir;
  this.ww = ww;
  this.vars = vars;
  this.start = start;
  this.rules = rules;
  this.scale = scale;
  this.steps = steps;
  this.distance = this.getDistance(steps, scale);
  this.frules = this.process(steps, start, rules, vars);
  this.angle = angle;
  this.memo = new Array();
}
;
Turtle.prototype.tailDown = function (x, y) {
  ctx.beginPath();
  ctx.strokeStyle = "black";
  ctx.lineWidth = 1;
  ctx.moveTo(Math.floor(this.x), Math.floor(this.y));
  ctx.lineTo(Math.floor(this.x + x), Math.floor(this.y + y));
  ctx.stroke();

};
Turtle.prototype.move = function (distance, tailDown) {
  var x = Math.cos(this.headDir) * distance;
  var y = Math.sin(this.headDir) * distance;
  if (tailDown) {
    this.tailDown(x, y);
  }
  this.x += x;
  this.y += y;
};
Turtle.prototype.process = function (steps, start, rules, vars) {
  var result = start;
  var result1 = "";
  for (var i = 0; i < steps; i++) {
    for (var j = 0; j < result.length; j++) {
      var temp = result.substring(j, j + 1);
      for (var k = 0; k < vars.length; k++) {
        if (temp === vars[k]) {
          result1 = result1.concat(rules[k]);
        }
      }
    }
    result = result1;
    result1 = "";
  }
  return result;
};
Turtle.prototype.getDistance = function (steps, scale) {
  var wt1 = this.ww;
  for (var i = 0; i < steps; i++) {
    wt1 *= scale;
  }
  return wt1;
};
Turtle.prototype.draw = function () {
  var a = "";
  for (var i = 0; i < this.frules.length; i++) {
    a = this.frules.substring(i, i + 1);
    switch (a) {
      case "F":
      case "G":
        this.move(this.distance, true);
        break;
      case "X":
      case "Y":
      case "Z":
        break;
      case "f":
        this.move(this.distance, false);
        break;
      case "+":
        this.headDir += this.angle;
        break;
      case "-":
        this.headDir -= this.angle;
        break;
      case "[":
        var t = new Tuple(this.x, this.y, this.headDir);
        this.memo.push(t);
        break;
      case "]":
        var t = this.memo.pop();
        this.x = t.x;
        this.y = t.y;
        this.headDir = t.headDir;
        break;
    }
  }
};
// gridSize = 2 oznacza siatke, 2 x 2
// gridSize 4 oznacza siatke 4 x 4, etc.
var countCells = function (gridSize) {
  var canvasWidth = width;
  var cellWidth = canvasWidth / gridSize;
  var img1 = ctx.getImageData(0, 0, width, height);
  var idata = img1.data;
  var sum = 0;
  for (var i = 0; i < canvasWidth; i += cellWidth) {
    for (var j = 0; j < canvasWidth; j += cellWidth) {
      br: for (var k = i; k < i + cellWidth; k++) {
        for (var m = j; m < j + cellWidth; m++) {
          var n = 4 * index(k, m, width);
          if ((idata[n] < 200) || (idata[n + 1] < 200)
              || (idata[n + 2] < 200)) {
            sum++;
            break br;
          }
        }
      }
    }
  }
  ctx.fillText(sum, 20, 20);
  return sum;
};
var solve = function (arr1, arr2) {
  var matrix1 = new Matrix(arr1);
  var matrix2 = new Matrix(arr2);
  var matrix3 = matrix1.reverte();
  var matrix4 = matrix3.multiply2(matrix2);
  return [matrix4.getMN(0, 0), matrix4.getMN(1, 0)];
};
var drawAtractorLorenza = function () {
  var x0 = (Math.random() * 48.0 - 24.0) / 2.0;
  var y0 = (Math.random() * 48.0 - 24.0) / 2.0;
  var z0 = Math.random() * 24.0 / 2.0;
  var ro = 10.0;
  var r = 28.0;
  var b = 8.0 / 3.0;
  var h = 0.01;
  ctx.save();
  ctx.strokeStyle = "blue";
  for (var i = 0; i < 8000; i++) {
    var x = x0 * 10 + 410;
    var y = y0 * 10 + 410;
    ctx.moveTo(x, y);
    ctx.arc(x, y, 1, 0, 2 * Math.PI, true);
    var x1 = x0 + h * ro * (y0 - x0);
    var y1 = y0 + h * (x0 * (r - z0) - y0);
    var z1 = z0 + h * (x0 * y0 - b * z0);
    x0 = x1;
    y0 = y1;
    z0 = z1;
  }
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
};
ax.js
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var Ax = function (sx, sy, sw, sh, rx, ry, rw, rh, rxunit, ryunit, offset) {
  this.rx = rx;
  this.ry = ry;
  this.rw = rw;
  this.rh = rh;
  this.sx = sx;
  this.sy = sy;
  this.sw = sw;
  this.sh = sh;
  this.rxunit = rxunit;
  this.ryunit = ryunit;
  this.offset = offset;
  this.rzut = new Rzutowanie(sx, sy, sw, sh, rx, ry, rw, rh);
  this.maxrx = rx + rw;
  if (rx >= 0) {
    this.sx0 = sx;
    this.rx0 = rx;
  } else if (rx < 0 && this.maxrx < 0) {
    this.sx0 = sx + sw;
    this.rx0 = rx + rw;
  } else if (rx < 0 && this.maxrx >= 0) {
    this.rx0 = 0;
    this.sx0 = sw * Math.abs(rx / rw);
  }
  this.maxry = ry + rh;
  if (ry >= 0) {
    this.sy0 = sy;
    this.ry0 = ry;
  } else if (ry < 0 && this.maxry < 0) {
    this.sy0 = sh + sy;
    this.ry0 = ry + rh;
  } else if (ry < 0 && this.maxry >= 0) {
    this.ry0 = 0;
    this.sy0 = sh * Math.abs(ry / rh);
  }
  var size1 = Math.round(12 + (sw / 200.0));
  this.titleFont = "bold " + size1.toString() + "px " + "Dialog";
  var size2 = Math.round(10 + (sw / 200.0));
  this.axFont = size2.toString() + "px " + "Dialog";
};
Ax.prototype.drawGrid = function (color) {
  var actColor = ctx.strokeStyle;
  ctx.strokeStyle = color;
  this.drawVertLines();
  this.drawHorizLines();
  ctx.strokeStyle = actColor;
};
Ax.prototype.line = function (x1, y1, x2, y2) {
  ctx.beginPath();
  ctx.moveTo(x1, y1);
  ctx.lineTo(x2, y2);
  ctx.stroke();
};
Ax.prototype.fillCircle = function (x, y, w, h) {
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(x + w / 2, y + h / 2, w / 2, 0, 2 * Math.PI, false);
  ctx.fill();
};
Ax.prototype.drawCircle = function (x, y, w, h) {
  ctx.beginPath();
  ctx.arc(x + w / 2, y + h / 2, w / 2, 0, 2 * Math.PI, false);
  ctx.stroke();
};
Ax.prototype.drawHorizLines = function () {
  if (this.sy0 === this.sy) {
    for (var i = this.ry; i <= this.ry + this.rh; i += this.ryunit) {
      var y = this.rzut.getSY(round(i, this.ryunit));
      this.line(this.offset + this.sx, y + this.offset, this.sx + this.sw + this.offset, y + this.offset);
    }
  } else if (this.sy0 === this.sy + this.sh) {
    for (var i = this.ry; i <= this.ry + this.rh; i += this.ryunit) {
      var y = this.rzut.getSY(round(i, this.ryunit));
      this.line(this.sx + this.offset, y + this.offset, this.sx + this.offset + this.sw, y + this.offset);
    }
  } else {
    for (var i = this.ry; i <= this.ry + this.rh; i += this.ryunit) {
      var y = this.rzut.getSY(round(i, this.ryunit));
      this.line(this.sx + this.offset, y + this.offset, this.sx + this.offset + this.sw, y + this.offset);
    }
  }
};
Ax.prototype.drawVertLines = function () {
  if (this.sy0 === this.sy) {
    for (var i = this.rx; i <= this.rx + this.rw; i += this.rxunit) {
      var x = this.rzut.getSX(round(i, this.rxunit));
      this
          .line(x + this.offset, 0 + this.offset + this.sy, x + this.offset, this.sh + this.offset
              + this.sy);
    }
  } else if (this.sy0 === this.sy + this.sh) {
    for (var i = this.rx; i <= this.rx + this.rw; i += this.rxunit) {
      var x = this.rzut.getSX(round(i, this.rxunit));
      this
          .line(x + this.offset, 0 + this.offset + this.sy, x + this.offset, this.sh + this.offset
              + this.sy);
    }
  } else {
    for (var i = this.rx; i <= this.rx + this.rw; i += this.rxunit) {
      var x = this.rzut.getSX(round(i, this.rxunit));
      this
          .line(x + this.offset, 0 + this.offset + this.sy, x + this.offset, this.sh + this.offset
              + this.sy);
    }
  }
};
Ax.prototype.fillPoint = function (rx, ry, diam, pshape, kolor) {
  var xe = this.rzut.getSX(rx);
  var ye = this.rzut.getSY(ry);
  var r = diam / 2.0;
  var acolor = ctx.fillStyle;
  ctx.fillStyle = kolor;
  switch (pshape) {
    case "Circle":
      this.fillCircle(xe - r + this.offset, this.sh - ye - r + this.offset + 2 * this.sy, diam,
          diam);
      break;
    case "Square":
      ctx.beginPath();
      ctx.rect(xe - r + this.offset, this.sh - ye - r + this.offset + 2 * this.sy, diam, diam);
      ctx.fill();
      break;
    case "Cross":
      this.line(xe - r + this.offset, this.sh - ye + this.offset + 2 * this.sy, xe + r + this.offset,
          this.sh - ye + this.offset + 2 * this.sy);
      this.line(xe + this.offset, this.sh - ye - r + this.offset + 2 * this.sy, xe + this.offset, this.sh
          - ye + r + this.offset + 2 * this.sy);
      break;
  }
  ctx.fillStyle = acolor;
};
Ax.prototype.drawPoint = function (rx, ry, diam, pshape, kolor) {
  var xe = this.rzut.getSX(rx);
  var ye = this.rzut.getSY(ry);
  var r = diam / 2.0;
  var acolor = ctx.strokeStyle;
  ctx.strokeStyle = kolor;
  switch (pshape) {
    case "Circle":
      this.drawCircle(xe - r + this.offset, this.sh - ye - r + this.offset + 2 * this.sy, diam,
          diam);
      break;
    case "Square":
      ctx.beginPath();
      ctx.rect(xe - r + this.offset, this.sh - ye - r + this.offset + 2 * this.sy, diam, diam);
      ctx.stroke();
      break;
    case "Cross":
      this.line(xe - r + this.offset, this.sh - ye + this.offset + 2 * this.sy, xe + r + this.offset,
          this.sh - ye + this.offset + 2 * this.sy);
      this.line(xe + this.offset, this.sh - ye - r + this.offset + 2 * this.sy, xe + this.offset, this.sh
          - ye + r + this.offset + 2 * this.sy);
      ctx.stroke();
      break;
  }
  ctx.strokeStyle = acolor;
};
Ax.prototype.drawLine = function (rx1, ry1, rx2, ry2, color) {
  var actColor = ctx.strokeStyle;
  ctx.strokeStyle = color;
  this.line(this.rzut.getSX(rx1) + this.sx + this.offset,
      this.sh - this.rzut.getSY(ry1) + this.sy + this.offset, this.rzut.getSX(rx2) + this.sx + this.offset,
      this.sh - this.rzut.getSY(ry2) + this.sy + this.offset);
  ctx.strokeStyle = actColor;
};
Ax.prototype.drawString = function (napis, realx, realy) {
  ctx.fillText(napis, this.rzut.getSX(realx) + this.offset, this.sh - this.rzut.getSY(realy)
      + this.offset + 2 * this.sy);
};
Ax.prototype.drawXLegend = function (h) {
  var actFont = ctx.font;
  ctx.font = this.axFont;
  var w = 0;
  var y = 0;
  if (this.ry >= 0) {
    y = this.sh + this.sy0 + this.offset;
    for (var i = this.rx; i <= this.rx + this.rw; i += this.rxunit) {
      var str = round(i, this.rxunit).toString();
      var metr = ctx.measureText(str);
      w = metr.width;
      var x = this.rzut.getSX(round(i, this.rxunit)) - w / 2.0;
      ctx.fillText(str, x + this.offset, y + 0.75 * h);
    }
  } else if (this.ry < 0 && this.maxry < 0) {
    y = this.sy + this.offset;
    for (var i = this.rx; i <= this.rx + this.rw; i += this.rxunit) {
      var str = round(i, this.rxunit).toString();
      var metr = ctx.measureText(str);
      w = metr.width;
      var x = this.rzut.getSX(round(i, this.rxunit)) - w / 2.0;
      ctx.fillText(str, x + this.offset, y - 0.2 * h);
    }
  } else if (this.ry < 0 && this.maxry > 0) {
    y = this.sh - this.sy0 + this.offset + this.sy;
    if (this.sh / 2.0 < this.sy0) {
      for (var i = this.rx; i <= this.rx + this.rw; i += this.rxunit) {
        var str = round(i, this.rxunit).toString();
        var metr = ctx.measureText(str);
        w = metr.width;
        var x = this.rzut.getSX(round(i, this.rxunit)) - w / 2.0;
        ctx.fillText(str, x + this.offset, y - 0.2 * h);
      }
    } else {
      for (var i = this.rx; i <= this.rx + this.rw; i += this.rxunit) {
        var str = round(i, this.rxunit).toString();
        var metr = ctx.measureText(str);
        w = metr.width;
        var x = this.rzut.getSX(round(i, this.rxunit)) - w / 2.0;
        ctx.fillText(str, x + this.offset, y + 0.75 * h);
      }
    }
  }
  ctx.font = actFont;
};
Ax.prototype.drawYLegend = function (h) {
  var actFont = ctx.font;
  ctx.font = this.axFont;
  var w = 0;
  var y = 0;
  if (this.ry >= 0) {
    for (var i = this.ry; i <= this.ry + this.rh; i += this.ryunit) {
      var str = round(i, this.ryunit).toString();
      var metr = ctx.measureText(str);
      w = metr.width;
      y = this.sh - this.rzut.getSY(round(i, this.ryunit)) + 0.25 * h;
      ctx.fillText(str, this.sx + this.offset - w, y + this.offset + 2 * this.sy);
    }
  } else if (this.ry < 0 && this.maxry < 0) {
    for (var i = this.ry; i <= this.ry + this.rh; i += this.ryunit) {
      var str = round(i, this.ryunit).toString();
      var metr = ctx.measureText(str);
      w = metr.width;
      y = this.sh - this.rzut.getSY(round(i, this.ryunit)) + this.offset + 2 * this.sy + 0.25
          * h;
      ctx.fillText(str, this.sx + this.sw + this.offset + 0.3 * w, y);
    }
  } else if (this.ry < 0 && this.maxry > 0) {
    if (this.sh / 2.0 < this.sy0) {
      for (var i = this.ry; i <= this.ry + this.rh; i += this.ryunit) {
        var str = round(i, this.ryunit).toString();
        var metr = ctx.measureText(str);
        w = metr.width;
        y = this.sh - this.rzut.getSY(round(i, this.ryunit)) + this.offset + 2 * this.sy
            + 0.25 * h;
        ctx.fillText(str, this.sx + this.sx0 + this.offset + 0.3 * w, y);
      }
    } else {
      for (var i = this.ry; i <= this.ry + this.rh; i += this.ryunit) {
        var str = round(i, this.ryunit).toString();
        var metr = ctx.measureText(str);
        w = metr.width;
        y = this.sh - this.rzut.getSY(round(i, this.ryunit)) + 0.25 * h + this.sy;
        ctx.fillText(str, this.sx0 + this.sx + +this.offset - w, y + this.offset + this.sy);
      }
    }
  }
  ctx.font = actFont;
};
Ax.prototype.drawTitle = function (tytul, h) {
  var actFont = ctx.font;
  ctx.font = this.titleFont;
  var w = ctx.measureText(tytul).width;
  var x = this.sx + (this.sw - w) / 2;
  var y = this.sy + h;
  ctx.fillText(tytul, x + this.offset, y + this.offset - 1.7 * h);
  ctx.font = actFont;
};
function roundToDecimal(num, dec) {
  var multi = Math.round(Math.pow(10, dec));
  var temp = Math.round(num * multi);
  var temp1 = temp * 1.0 / multi;
  return temp1;
};
// zwraca liczbę znaków po przecinku
function getFractLen(num) {
  var temp = num.toString();
  var temp2 = temp.substring(temp.indexOf(".", 0) + 1);
  return temp2.length;
};
function round(value, comp) {
  var dec = getFractLen(comp);
  return roundToDecimal(value, dec);
};
rzutowanie.js
function Rzutowanie(sx, sy, sw, sh, rx, ry, rw, rh) {
  this.sx = sx;
  this.sy = sy;
  this.sw = sw;
  this.sh = sh;
  this.rx = rx;
  this.ry = ry;
  this.rw = rw;
  this.rh = rh;
};
Rzutowanie.prototype.getSX = function (realx) {
  if ((realx < this.rx) || (realx > (this.rx + this.rw))) {
    return new Error("Argument poza podanym zakresem");
  }
  return this.sx + ((realx - this.rx) / this.rw) * this.sw;
};
Rzutowanie.prototype.getSY = function (realy) {
  if ((realy < this.ry) || (realy > (this.ry + this.rh))) {
    return new Error("Argument poza podanym zakresem");
  }
  return this.sy + ((realy - this.ry) / this.rh) * this.sh;
};
Rzutowanie.prototype.getRX = function (screenx) {
  if ((screenx < this.sx) || (screenx > (this.sx + this.sw))) {
    return new Error("Argument poza podanym zakresem");
  }
  return this.rx + ((screenx - this.sx) / this.sw) * this.rw;
};
Rzutowanie.prototype.getRY = function (screeny) {
  if ((screeny < this.sy) || (screeny > (this.sy + this.sh))) {
    return new Error("Argument poza podanym zakresem");
  }
  return this.ry + ((screeny - this.sy) / this.sh) * this.rh;
};
Rzutowanie.prototype.getRwSw = function () {
  return this.rw / this.sw;
};
Rzutowanie.prototype.getSwRw = function () {
  return this.sw / this.rw;
};
Rzutowanie.prototype.getRhSh = function () {
  return this.rh / this.sh;
};

Rzutowanie.prototype.getShRh = function () {
  return this.sh / this.rh;
};
Skrypt lapunow.js
var L_MIN = 350.0;
var L_MAX = 700.0;
var L_WIDTH = L_MAX - L_MIN;
var spectrum = new Array(
    new Array(0, 28, 160), new Array(0, 40, 200), new Array(0, 60, 244),
    new Array(0, 124, 248), new Array(0, 160, 252), new Array(0, 212, 200),
    new Array(0, 252, 80), new Array(124, 252, 40), new Array(252, 252, 0),
    new Array(252, 188, 0), new Array(252, 124, 0), new Array(252, 60, 0),
    new Array(252, 0, 0), new Array(204, 0, 0), new Array(160, 0, 0));

var lapunow = function (rx, ry, tabl, n) {
  var r, w, lapun;
  var N = 0.1;
  var suma = 0.0;
  var sum2 = 0;
  var index = 0;
  for (var i = 0; i < n; i++) {
    if (tabl[index] === 0) {
      r = rx;
    } else {
      r = ry;
    }
    index++;
    if (index === tabl.length) {
      index = 0;
    }
    N = N * r * (1 - N);
    w = Math.abs(r - 2 * r * N);
    if (w > 0) {
      suma = suma + Math.log(w);
      sum2++;
    }
  }
  if (sum2 > 0)
    lapun = suma / sum2;
  else
    lapun = 0;
  return lapun;
};
var setPixel = function (data, iwidth, x, y, r, g, b, a) {
  data[((iwidth * y) + x) * 4] = r;
  data[((iwidth * y) + x) * 4 + 1] = g;
  data[((iwidth * y) + x) * 4 + 2] = b;
  data[((iwidth * y) + x) * 4 + 3] = a;
};
var randomInRange = function (min, max) {
  var random = -1;
  if (min > max) {
    return new Error('Pierwsza liczba musi być mniejsza od drugiej');
  } else {
    random = cutDecimal(Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min);
  }
  return random;
};
var cutDecimal = function (nr) {
  var temp = nr.toString();
  var temp1 = temp.indexOf(".");
  var temp2 = "";
  if (temp1 > -1) {
    temp2 = temp.substr(0, temp1);
  } else {
    temp2 = temp;
  }
  return parseInt(temp2);
};
var lambdaToColor = function (lambda) {
  var c4, r, g, b;
  var c5, c6, d1, d2;
  lambda += (1.0 - randomInRange(0, 2000) / 1000.0);
  if (lambda <= L_MIN || lambda >= L_MAX) {
    return new Array(0, 0, 0, 255);
  }
  c5 = 0.04 * lambda - 14.0;
  c4 = cutDecimal(c5);
  c6 = c5 - c4;
  d1 = spectrum[c4][0];
  d2 = spectrum[c4 + 1][0];
  r = cutDecimal(d1 + c6 * (d2 - d1));
  d1 = spectrum[c4][1];
  d2 = spectrum[c4 + 1][1];
  g = cutDecimal(d1 + c6 * (d2 - d1));
  d1 = spectrum[c4][2];
  d2 = spectrum[c4 + 1][2];
  b = cutDecimal(d1 + c6 * (d2 - d1));
  var col = new Array(r, g, b, 255);
  return col;
};
binary.js
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var hh = [];
var mm = [];
var ss = [];
var h1, h2, m1, m2, s1, s2;
var kod_bcd = ["0000", "0001", "0010", "0011", "0100", "0101", "0110", "0111",
  "1000", "1001"];
var timer;
var date;
function BinaryClock() {
}
;
BinaryClock.prototype.run = function () {
  date = new Date();
  hh = this.toBcdIndex(date.getHours());
  mm = this.toBcdIndex(date.getMinutes());
  ss = this.toBcdIndex(date.getSeconds());
  h1 = kod_bcd[hh[0]];
  h2 = kod_bcd[hh[1]];
  m1 = kod_bcd[mm[0]];
  m2 = kod_bcd[mm[1]];
  s1 = kod_bcd[ss[0]];
  s2 = kod_bcd[ss[1]];
  this.drawClock();
};
BinaryClock.prototype.drawClock = function () {
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = "#000000";
  ctx.fillRect(0, 0, 210, 200);
  ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
  ctx.font = "12px dialog";
  ctx.fillText("8", 11, 45);
  ctx.fillText("4", 11, 65);
  ctx.fillText("2", 11, 85);
  ctx.fillText("1", 11, 105);
  ctx.fillText("h", 50, 21);
  ctx.fillText("m", 108, 21);
  ctx.fillText("s", 168, 21);
  ctx.beginPath();
  var i = 0;
  var j = 20;
  for (i = 0; i < h1.length; i++) {
    var c = h1.substring(i, i + 1);
    if (c === "0") {
      ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
    } else {
      ctx.fillStyle = "#FF0000";
    }
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(i + 40, j + 20, 10, 0, 2 * Math.PI, false);
    ctx.fill();
    j += 20;
    if (j > 80) {
      j = 20;
    }
  }

  j = 20;
  for (i = 0; i < h2.length; i++) {
    var c = h2.substring(i, i + 1);
    if (c === "0") {
      ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
    } else {
      ctx.fillStyle = "#FF0000";
    }
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(i + 60, j + 20, 10, 0, 2 * Math.PI, false);
    ctx.fill();
    j += 20;
    if (j > 80) {
      j = 20;
    }
  }
  j = 20;
  for (i = 0; i < m1.length; i++) {
    var c = m1.substring(i, i + 1);
    if (c === "0") {
      ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
    } else {
      ctx.fillStyle = "#FF0000";
    }
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(i + 100, j + 20, 10, 0, 2 * Math.PI, false);
    ctx.fill();
    j += 20;
    if (j > 80) {
      j = 20;
    }
  }
  j = 20;
  for (i = 0; i < m2.length; i++) {
    var c = m2.substring(i, i + 1);
    if (c === "0") {
      ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
    } else {
      ctx.fillStyle = "#FF0000";
    }
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(i + 120, j + 20, 10, 0, 2 * Math.PI, false);
    ctx.fill();
    j += 20;
    if (j > 80) {
      j = 20;
    }
  }
  j = 20;
  for (i = 0; i < s1.length; i++) {
    var c = s1.substring(i, i + 1);
    if (c === "0") {
      ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
    } else {
      ctx.fillStyle = "#FF0000";
    }
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(i + 160, j + 20, 10, 0, 2 * Math.PI, false);
    ctx.fill();
    j += 20;
    if (j > 80) {
      j = 20;
    }
  }
  j = 20;
  for (i = 0; i < s2.length; i++) {
    var c = s2.substring(i, i + 1);
    if (c === "0") {
      ctx.fillStyle = "#FFFFFF";
    } else {
      ctx.fillStyle = "#FF0000";
    }
    ctx.beginPath();
    ctx.arc(i + 180, j + 20, 10, 0, 2 * Math.PI, false);
    ctx.fill();
    j += 20;
    if (j > 80) {
      j = 20;
    }
  }
  j = 20;
  ctx.restore();
};
BinaryClock.prototype.toBcdIndex = function (jednCzasu) {
  var tabl = [];
  if (jednCzasu < 10) {
    tabl[0] = 0;
    tabl[1] = jednCzasu;
  } else {
    var t = jednCzasu.toString();
    tabl[0] = parseInt(t.substring(0, 1));
    tabl[1] = parseInt(t.substring(1, 2));
  }
  return tabl;
};
time.js
function leapYear(rok) {
  if (rok === 1582) {
    return false;
  }
  if (rok < 1582) {
    if ((rok % 4) === 0) {
      return true;
    } else {
      return false;
    }
  }
  if (rok > 1582) {
    if (!endsWith(rok.toString(), "00")) {
      if ((rok % 4) === 0) {
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    } else {
      if ((rok % 400) === 0) {
        return true;
      } else {
        return false;
      }
    }
  }
  return false;
};
// sprawdza czy str1 kończy się str2
function endsWith(str1, str2) {
  var len1 = str1.length;
  var len2 = str2.length;
  if (str1.substring(len1 - len2) === str2) {
    return true;
  }
  return false;
};
calendar.js
var dayNames = new Array("", "Pon", "Wto", "Śro", "Czw", "Pią", "Sob", "Nie");
var daysInMonth = new Array(31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31);
var monthNames = new Array("Styczeń", "Luty", "Marzec", "Kwiecień", "Maj",
    "Czerwiec", "Lipiec", "Sierpień", "Wrzesień", "Pażdziernik",
    "Listopad", "Grudzień");
function Swieto(nazwa, dzien, miesiac) {
  this.nazwa = nazwa;
  this.miesiac = miesiac;
  this.dzien = dzien;
}
;
Swieto.prototype.getNazwa = function () {
  return this.nazwa;
};
Swieto.prototype.setNazwa = function (nazwa) {
  this.nazwa = nazwa;
};

Swieto.prototype.getMiesiac = function () {
  return this.miesiac;
};

Swieto.prototype.setMiesiac = function (miesiac) {
  this.miesiac = miesiac;
};

Swieto.prototype.getDzien = function () {
  return this.dzien;
};

Swieto.prototype.setDzien = function (dzien) {
  this.dzien = dzien;
};

Swieto.prototype.toString = function () {
  return nazwa + " " + dzien + " " + miesiac;
};
function wielkanoc(rok) {
  var dzien = -1;
  var miesiac = -1;
  var wskA = 0;
  var wskB = 0;
  if (rok <= 1582) {
    wskA = 15;
    wskB = 6;
  } else if ((rok >= 1583) && (rok <= 1699)) {
    wskA = 22;
    wskB = 2;
  } else if ((rok >= 1700) && (rok <= 1799)) {
    wskA = 23;
    wskB = 3;
  } else if ((rok >= 1800) && (rok <= 1899)) {
    wskA = 23;
    wskB = 4;
  } else if ((rok >= 1900) && (rok <= 2099)) {
    wskA = 24;
    wskB = 5;
  } else if ((rok >= 2100) && (rok <= 2199)) {
    wskA = 24;
    wskB = 6;
  } else if ((rok >= 2200) && (rok <= 2299)) {
    wskA = 25;
    wskB = 0;
  } else if ((rok >= 2300) && (rok <= 2399)) {
    wskA = 26;
    wskB = 1;
  } else if ((rok >= 2300) && (rok <= 2499)) {
    wskA = 25;
    wskB = 1;
  }
  var a = rok % 19;
  var b = rok % 4;
  var c = rok % 7;
  var d = (a * 19 + wskA) % 30;
  var e = (2 * b + 4 * c + 6 * d + wskB) % 7;
  var liczbaDni = 22 + d + e;
  if ((d === 29) && (e === 6)) {
    dzien = 19;
    miesiac = 4;
  } else if ((d === 28) & (e === 6)) {
    dzien = 18;
    miesiac = 4;
  } else {
    if (liczbaDni <= 31) {
      dzien = liczbaDni;
      miesiac = 3;
    } else {
      dzien = liczbaDni - 31;
      miesiac = 4;
    }
  }
  return new Array(dzien, miesiac);
}
;
function boze(rok) {
  var wielkanocka = wielkanoc(rok);
  var dzienBoze;
  var miesiacBoze;
  var temp = 0;
  if (wielkanocka[1] === 3) {
    temp = 60 - (31 - wielkanocka[0]) - 30;
  } else {
    temp = 60 - (30 - wielkanocka[0]);
  }
  if (temp <= 31) {
    dzienBoze = temp;
    miesiacBoze = 5;
  } else {
    dzienBoze = temp - 31;
    miesiacBoze = 6;
  }
  return new Array(dzienBoze, miesiacBoze);
}
;
function lany(rok) {
  var wielkanocka = wielkanoc(rok);
  if ((wielkanocka[0] === 31) && (wielkanocka[1] === 3)) {
    return new Array(1, wielkanocka[1] + 1);
  } else {
    return new Array(wielkanocka[0] + 1, wielkanocka[1]);
  }
}
;
function swieta(rok) {
  var wielkanocka = wielkanoc(rok);
  var bozen = boze(rok);
  var lanyp = lany(rok);
  var swieta = [];
  swieta.push(new Swieto("Nowy Rok", 1, 1));
  swieta.push(new Swieto("Trzech Króli", 6, 1));
  swieta.push(new Swieto("Święto Pracy", 1, 5));
  swieta.push(new Swieto("Święto Narodowe 3 Maja", 3, 5));
  swieta.push(new Swieto("Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny", 15, 8));
  swieta.push(new Swieto("Dzień Wszystkich Świętych", 1, 11));
  swieta.push(new Swieto("Narodowe Święto Niepodległości", 11, 11));
  swieta.push(new Swieto("Boże Narodzenie 1 dzień", 25, 12));
  swieta.push(new Swieto("Boże Narodzenie 2 dzień", 26, 12));
  swieta.push(new Swieto("Wielkanoc", wielkanocka[0], wielkanocka[1]));
  swieta.push(new Swieto("Lany Poniedziałek", lanyp[0], lanyp[1]));
  swieta.push(new Swieto("Boże Ciało", bozen[0], bozen[1]));
  return swieta;
}
;
function swietaInMonth(miesiac, rok) {
  var swietaa = swieta(rok);
  var temp = [];
  for (var i = 0; i < swietaa.length; i++) {
    var swieto = swietaa[i];
    if (swieto.getMiesiac() === miesiac) {
      temp.push(swieto.getDzien());
    }
  }
  return temp;
}
;
function isSwieto(dni, day) {
  for (var i = 0; i < dni.length; i++) {
    if (dni[i] === day) {
      return true;
    }
  }
  return false;
};
calen.js
var cv = document.getElementById("canvas");
        var ctx = cv.getContext("2d");
        var width = cv.width;
        var height = cv.height;
        var a = 60;
        var b = 3600;
        var c = 86400;
        var $ = function (id) {
          return document.getElementById(id);
        };
        //ustawienie kontrolek kalendarza na datę bieżącą;
        var setDate = function (rr, mm, dd) {
          $("rok").value = rr;
          $("rok").min = rr - 100;
          $("rok").max = rr + 100;
          $("miesiac").value = mm + 1;
          var leap = leapYear(rr);
          var days_max;
          if (mm === 3 || mm === 5 || mm === 8 || mm === 10) {
            days_max = 30;
          } else if (mm === 1) {
            if (leap) {
              days_max = 29;
            } else {
              days_max = 28;
            }
          } else {
            days_max = 31;
          }
          if ($("dzien").value > days_max) {
            $("dzien").value = days_max;
            dd = days_max;
          }
          $("dzien").value = dd;
          $("dzien").max = days_max;
        };
        var date = new Date();
        var rr = date.getFullYear();
        var mm = date.getMonth();
        var dd = date.getDate();
        var thisDay = dd;
        var thisMonth = mm;
        var thisYear = rr;
        setDate(rr, mm, dd);
        $("rok").onchange = function () {
          rr = $("rok").value;
          mm = $("miesiac").value - 1;
          dd = $("dzien").value;
          setDate(rr, mm, dd);
          drawCal();
          drawDecor();
        };
        $("miesiac").onchange = function () {
          rr = $("rok").value;
          mm = $("miesiac").value - 1;
          dd = $("dzien").value;
          setDate(rr, mm, dd);
          drawCal();
          drawDecor();
        };
        $("dzien").onchange = function () {
          rr = $("rok").value;
          mm = $("miesiac").value - 1;
          dd = $("dzien").value;
          setDate(rr, mm, dd);
          drawCal();
          drawDecor();
        };
        function drawDayNames() {
          ctx.save();
          ctx.beginPath();
          ctx.fillStyle = "black";
          ctx.fillRect(0, 0, 350, 25);
          ctx.fillStyle = "white";
          ctx.font = "16px times";
          for (var i = 1; i < 8; i++) {
            ctx.fillText(dayNames[i], 15 + (i - 1) * 50, 17);
          }
          ctx.restore();
        };
        drawDayNames();
        //-
        function drawCal() {
          var ox = 16;
          var oy = 30;
          ctx.save();
          ctx.beginPath();
          ctx.fillStyle = "silver";
          ctx.font = "bold 20px times";
          ctx.fillRect(0, 25, 350, 300);
          var beginOfMonth = new Date(rr, mm, 1);
          var swieta = swietaInMonth(mm + 1, rr);
          var startCell = beginOfMonth.getDay();
          if (startCell === 0) {
            startCell = 6;
          } else {
            startCell--;
          }
          var endCell = daysInMonth[mm] + startCell - 1;
          if (mm === 1 && leapYear(rr)) {
            endCell++;
          }
          var xx = 0;
          var yy = 25;
          for (var cellNo = 0, day = 1; cellNo < 42; cellNo++) {
            if (cellNo % 7 === 0) {
              xx = 0;
            }
            if (cellNo < startCell || cellNo > endCell) {
              xx += 50;
            } else {
              if (day === thisDay && mm === thisMonth && rr === thisYear) {
                ctx.fillStyle = "#f1e069";
                ctx.fillRect(xx, yy, 50, 50);
              } else {
                ctx.fillStyle = "white";
                ctx.fillRect(xx, yy, 50, 50);
              }
              if ((cellNo + 1) % 7 === 0) {
                ctx.fillStyle = "red";
                ctx.fillText(day, xx + ox, yy + oy);
              } else {
                if (isSwieto(swieta, day)) {
                  ctx.fillStyle = "red";
                  ctx.fillText(day, xx + ox, yy + oy);
                } else {
                  ctx.fillStyle = "black";
                  ctx.fillText(day, xx + ox, yy + oy);
                }
              }
              day++;
              xx += 50;
            }
            if ((cellNo + 1) % 7 === 0) {
              yy += 50;
            }
          }
        };
        drawCal();
        function drawDecor() {
          ctx.strokeStyle = "black";
          ctx.lineWidth = 0.5;
          var x = 50;
          var y = 50;
          for (var i = 0; i < 8; i++) {
            ctx.moveTo(0, y * i + 25);
            ctx.lineTo(350, y * i + 25);
          }
          for (var j = 0; j < 8; j++) {
            ctx.moveTo(j * x, 0);
            ctx.lineTo(j * x, 325);
          }
          ctx.stroke();
        }
        drawDecor();
swarm.js
var a = 20.0;
var b = 50;
var c = 2 * b;
var d = 4 * b;
var e = 8 * b;
var f = 12 * b;
var p1 = 0.8;
var p2 = 0.9;
var mousePos = {
  x: -1,
  y: -1
};
var insects = [];
function Insect(x, y, w, h, color) {
  this.x = x;
  this.y = y;
  this.w = w;
  this.h = h;
  this.color = color;
  this.dx = 0.0;
  this.dy = 0.0;
  this.tX = 0.0;
  this.tY = 0.0;
  this.oTX = 0.0;
  this.oTY = 0.0;
  this.rX = (Math.random() * d) - c;
  this.rY = (Math.random() * d) - c;
}
;
function drawInsect(insect) {
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.strokeStyle = insect.color;
  ctx.moveTo(insect.x, insect.y);
  ctx.lineTo(insect.x + insect.w / 2.0, insect.y + 2.0 * insect.h / 3.0);
  ctx.lineTo(insect.x + insect.w, insect.y);
  ctx.moveTo(insect.x + insect.w / 4.0, insect.y + insect.h);
  ctx.lineTo(insect.x + insect.w / 2.0, insect.y + 2.0 * insect.h / 3.0);
  ctx.lineTo(insect.x + 3.0 / 4.0 * insect.w, insect.y + insect.h);
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
}
;
function getMousePos(cv, evt) {
  var rect = cv.getBoundingClientRect();
  return {
    x: evt.clientX - Math.round(rect.left),
    y: evt.clientY - Math.round(rect.top)
  };
}
function moveInsect(insect) {
  var cursor = mousePos;
  if (cursor !== null) {
    insect.tX = cursor.x;
    insect.tY = cursor.y;
    if ((insect.tX === insect.oTX) && (Math.random() > p2)) {
      insect.rX = (Math.random() * c) - b;
      insect.rY = (Math.random() * c) - b;
    } else if ((insect.tX !== insect.oTX) && (Math.random() > p1)) {
      insect.rX = (Math.random() * e) - c;
      insect.rY = (Math.random() * e) - c;
    }
    insect.dx = insect.tX - insect.x + insect.rX;
    insect.dy = insect.tY - insect.y + insect.rY;
    insect.x = Math.round(insect.x + insect.dx / a);
    insect.y = Math.round(insect.y + insect.dy / a);
    insect.oTX = insect.tX;
    insect.oTY = insect.tY;
  } else {
    insect.tX = insect.oTX;
    insect.tY = insect.oTY;
    if ((insect.tX === insect.oTX) && (Math.random() > p2)) {
      insect.rX = (Math.random() * c) - b;
      insect.rY = (Math.random() * c) - b;
    } else if ((insect.tX !== insect.oTX) && (Math.random() > p1)) {
      insect.rX = (Math.random() * e) - d;
      insect.rY = (Math.random() * e) - d;
    }
    insect.dx = insect.tX - insect.x + insect.rX;
    insect.dy = insect.tY - insect.y + insect.rY;
    insect.x = Math.round(insect.x + insect.dx / a);
    insect.y = Math.round(insect.y + insect.dy / a);
    insect.oTX = insect.tX;
    insect.oTY = insect.tY;
  }
  return insect;
}
;
function addInsect() {
  var a = randomInRange(10, cv.width - 10);
  var a = randomInRange(10, cv.height - 10);
  var insect = new Insect(a, b, 4, 3, "black");
  insects.push(insect);
}
function drawFrame() {
  ctx.clearRect(0, 0, cv.width, cv.height);
  for (var j = 0; j < insects.length; j++) {
    var insect = insects[j];
    insect = moveInsect(insect);
    drawInsect(insect);
  }
  setTimeout("drawFrame()", 20);
}
;
var randomInRange = function (min, max) {
  var random = -1;
  if (min > max) {
    return new Error('Pierwsza liczba musi być mniejsza od drugiej');
  } else {
    random = cutDecimal(Math.floor(Math.random() * (max - min + 1)) + min);
  }
  return random;
};
var cutDecimal = function (nr) {
  var temp = nr.toString();
  var temp1 = temp.indexOf(".");
  var temp2 = "";
  if (temp1 > -1) {
    temp2 = temp.substr(0, temp1);
  } else {
    temp2 = temp;
  }
  return parseInt(temp2);
};
sito.js
var cv = document.getElementById('canvas');
var ctx = cv.getContext('2d');
var width = cv.width;
var height = cv.height;
var liczbaPol = 25;
var szer = 32;// odleglosc miedzy liniami = szerokosc komorki
function Sito(milis) {
  this.milis = milis;
  this.n = liczbaPol * liczbaPol;
  this.k = 2;
  this.nn = Math.floor(Math.sqrt(this.n));
  this.primes = new Array(this.n + 1);
  for (var i = 0; i < this.primes.length; i++) {
    this.primes[i] = true;
  }
  ;
  this.primes[0] = false;
  this.primes[1] = false;

}
Sito.prototype.actualize = function () {
  if (this.k <= this.nn) {
    for (var i = 2 * this.k; i < this.n + 1; i = i + this.k) {
      this.primes[i] = false;
    }
    for (var j = this.k + 1; j < this.n + 1; j++) {
      if (this.primes[j]) {
        this.k = j;
        break;
      }
    }
  }
};
Sito.prototype.drawSito = function () {
  this.actualize();
  ctx.save();
  ctx.clearRect(0, 0, 800, 800);
  ctx.beginPath();
  ctx.strokeStyle = "rgb(200,200,200)";
  var z = 0;// polozenie linii
  for (var i = 0; i <= liczbaPol; i++) {
    ctx.moveTo(0, z);
    ctx.lineTo(width, z);
    ctx.moveTo(z, 0);
    ctx.lineTo(z, width);
    z += szer;
  }
  ctx.stroke();
  ctx.beginPath();
  for (var a = 0; a < this.primes.length; a++) {
    var t = this.obliczRowCol(a, liczbaPol);
    var x = t[0] * szer;
    var y = t[1] * szer;
    if (this.primes[a]) {
      ctx.fillStyle = "rgb(0,0,0)";
      ctx.fillText(a, y + 8, x + 20);
    } else {
      ctx.fillStyle = "rgb(140,140,140)";
      ctx.fillRect(y + 1, x + 1, szer - 2, szer - 2);
    }
  }
  ;
  ctx.fill();
  ctx.restore();
};
Sito.prototype.obliczRowCol = function (indeks, cols) {
  var row = Math.floor(indeks / cols);
  var col = indeks % cols;
  var tab = new Array(row, col);
  return tab;
};
koniunkcje.js
var CENTER_X = 226;
var CENTER_Y = 226;
var angleZ = degToRad(180.0);
var angleChangeZ = -3.0;
var angleW = degToRad(180.0);
var angleChangeW = angleChangeZ * 1.625;
var jedynka = false;
var dwojka = false;
var trojka = false;
var czworka = false;
var piatka = false;
var szostka = false;
var bool = true;
var timer;
var pokaz = function () {
  if (bool) {
    bool = false;
    $("pokaz").value = 'Stop';
    timer = setInterval("drawFrame()", 20);
    angleZ = degToRad(180.0);
    angleW = degToRad(180.0);
    eraseDigits();
  } else {
    bool = true;
    $("pokaz").value = 'Start';
    clearInterval(timer);
  }
};
function setDigits(digit) {
  switch (digit) {
    case 6:
      szostka = true;
    case 5:
      piatka = true;
    case 4:
      czworka = true;
    case 3:
      trojka = true;
    case 2:
      dwojka = true;
    case 1:
      jedynka = true;
      drawDigits();
      break;
  }
}
;
function eraseDigits() {
  szostka = false;
  piatka = false;
  czworka = false;
  trojka = false;
  dwojka = false;
  jedynka = false;
  drawDigits();
}
;
function drawDigits() {
  ctx.save();
  ctx.beginPath();
  ctx.fillStyle = "red";
  ctx.strokeStyle = "red";
  ctx.lineWidth = 1;
  if (jedynka) {
    ctx.fillText("1", 60, 228);//
  }
  if (dwojka) {
    ctx.fillText("2", 365, 150);//
    ctx.moveTo(70, 223);
    ctx.lineTo(360, 149);//
  }
  if (trojka) {
    ctx.fillText("3", 164, 385);//
    ctx.moveTo(360, 149);
    ctx.lineTo(168, 370);//
  }
  if (czworka) {
    ctx.fillText("4", 200, 68);//
    ctx.moveTo(168, 370);
    ctx.lineTo(206, 72);//
  }
  if (piatka) {
    ctx.fillText("5", 342, 345);
    ctx.moveTo(206, 72);
    ctx.lineTo(340, 333);//
  }
  if (szostka) {
    ctx.fillText("6", 60, 213);//
    ctx.moveTo(340, 333);
    ctx.lineTo(71, 210);//
  }
  ctx.fill();
  ctx.stroke();
  ctx.restore();
}
;
function degToRad(deg) {
  return Math.PI * deg / 180.0;
}
;
function radToDeg(rad) {
  return rad * 180.0 / Math.PI;
}
;
function drawFrame() {
  ctx.clearRect(0, 0, cv.width, cv.height);
  ctx.drawImage(plansza, 25, 25, 402, 402);
  var xz = CENTER_X + (Math.cos(angleZ) * 200);
  var yz = CENTER_Y + (Math.sin(angleZ) * 200);
  ctx.drawImage(ziemia, xz - 15, yz - 15, 30, 30);
  angleZ += degToRad(angleChangeZ);
  //-
  var xw = CENTER_X + (Math.cos(angleW) * 158);
  var yw = CENTER_Y + (Math.sin(angleW) * 158);
  ctx.drawImage(wenus, xw - 12, yw - 12, 24, 24);

  angleW += degToRad(angleChangeW);
  if (radToDeg(angleZ) <= -2710) {

    clearInterval(timer);
    bool = true;
  }
  if (radToDeg(angleZ) <= -2700) {
    setDigits(6);
  }
  if (radToDeg(angleZ) <= -2124) {
    setDigits(5);
  }
  if (radToDeg(angleZ) <= -1548) {
    setDigits(4);
  }
  if (radToDeg(angleZ) <= -972) {
    setDigits(3);
  }
  if (radToDeg(angleZ) <= -396) {
    setDigits(2);
  }
  if (radToDeg(angleZ) < 180) {
    setDigits(1);
  }
};
events.js
//fragment biblioteki open-source kineticsJS rozwijanej przez Erica 
//Rowella - http://kineticsJS.com
// nieco zmieniono nazwy metod i właściwości, usunięto niektóre partie kodu.
var Events = function (canvasId) {
  this.canvas = document.getElementById(canvasId);
  this.context = this.canvas.getContext("2d");
  this.drawStage = undefined;
  this.listening = false;
  this.mousePos = null;
  this.mouseDown = false;
  this.mouseUp = false;
  this.mouseOver = false;
  this.mouseMove = false;
  this.currentShape = null;
  this.shapeIndex = 0;
  this.lastShapeIndex = -1;
  this.mouseOverShapeIndex = -1;
};
Events.prototype.getContext = function () {
  return this.context;
};
Events.prototype.getCanvas = function () {
  return this.canvas;
};
Events.prototype.clear = function () {
  this.context.clearRect(0, 0, this.canvas.width, this.canvas.height);
};
Events.prototype.getCanvasPos = function () {
  var obj = this.getCanvas();
  var top = 0;
  var left = 0;
  while (obj.tagName !== "BODY") {
    top += obj.offsetTop;
    left += obj.offsetLeft;
    obj = obj.offsetParent;
  }
  return {
    top: top,
    left: left
  };
};
Events.prototype.addStage = function (func) {
  this.drawStage = func;
  this.listen();
};
Events.prototype.reset = function (evt) {
  if (!evt) {
    evt = window.event;
  }
  this.setMousePosition(evt);
  this.shapeIndex = 0;
  if (!this.animating && this.drawStage !== undefined) {
    this.drawStage();
  }
  this.mouseOver = false;
  this.mouseMove = false;
  this.mouseDown = false;
  this.mouseUp = false;
};
Events.prototype.listen = function () {
  var that = this;
  if (this.drawStage !== undefined) {
    this.drawStage();
  }
  this.canvas.addEventListener("mousedown", function (evt) {
    that.mouseDown = true;
    that.reset(evt);
  }, false);
  this.canvas.addEventListener("mousemove", function (evt) {
    that.reset(evt);
  }, false);
  this.canvas.addEventListener("mouseup", function (evt) {
    that.mouseUp = true;
    that.reset(evt);
  }, false);
  this.canvas.addEventListener("mouseover", function (evt) {
    that.reset(evt);
  }, false);
  this.canvas.addEventListener("mouseout", function (evt) {
    that.mousePos = null;
  }, false);
};

Events.prototype.getMousePos = function (evt) {
  return this.mousePos;
};
Events.prototype.setMousePosition = function (evt) {
  var mouseX = evt.clientX - this.getCanvasPos().left + window.pageXOffset;
  var mouseY = evt.clientY - this.getCanvasPos().top + window.pageYOffset;
  this.mousePos = {
    x: mouseX,
    y: mouseY
  };
};
Events.prototype.beginShape = function () {
  this.currentShape = {};
  this.shapeIndex++;
};
Events.prototype.addShapeEventListener = function (type, func) {
  var event = 'on' + type;
  this.currentShape[event] = func;
};
Events.prototype.closeShape = function () {
  var pos = this.mousePos;
  if (pos !== null && this.context.isPointInPath(pos.x, pos.y)) {
    if (this.lastShapeIndex !== this.shapeIndex) {
      this.lastShapeIndex = this.shapeIndex;
    }
    if (this.mouseDown && this.currentShape.onmousedown !== undefined) {
      this.currentShape.onmousedown();
      this.mouseDown = false;
    } else if (this.mouseUp && this.currentShape.onmouseup !== undefined) {
      this.currentShape.onmouseup();
      this.mouseUp = false;
    } else if (!this.mouseOver && this.shapeIndex !== this.mouseOverShapeIndex
        && this.currentShape.onmouseover !== undefined) {
      this.currentShape.onmouseover();
      this.mouseOver = true;
      this.mouseOverShapeIndex = this.shapeIndex;
    } else if (!this.mouseMove && this.currentShape.onmousemove !== undefined) {
      this.currentShape.onmousemove();
      this.mouseMove = true;
    }
  } else if (this.shapeIndex === this.lastShapeIndex) {
    this.lastShapeIndex = -1;
    this.mouseOverShapeIndex = -1;
    if (this.currentShape.onmouseout !== undefined) {
      this.currentShape.onmouseout();
    }
  }
};