Gradient radialny

Gradient radialny tworzymy przy użyciu polecenia

createRadialGradient(x1,y1,r1,x2,y2,r2)
.

x1,y1 – to współrzędne środka koła o promieniu r1

x2,y2 – to współrzędne środka koła o promieniu r2

Gradient jest rozpięty między tymi dwoma kołami.

Podobnie jak w gradiencie liniowym polecenia addColorStop(liczba, kolor)
wyznaczają położenie użytych kolorów.