4 B. Kreacjonizm

Kreacjonizm jest poglądem filozoficznym lub religijnym, mówiącym że wszystko co istnieje zostało stworzone przez Boga lub bóstwa. Dotyczy to zarówno świata materii nieożywionej jak i organizmów żywych.

Kreacjonizm - istniejący od tysiącleci - podzielił się na kilka odłamów:

Kreacjonizm młodej Ziemi

Najczęściej nazywany kreacjonizmem klasycznym albo kreacjonizmem biblijnym. Jego przedstawiciele twierdzą, że:

Jak widzimy słowa Biblii rozumiane są dosłownie. Przebieg stworzenia był omówiony w jednym z poprzednich rozdziałów.

Kreacjonizm starej Ziemi

Kreacjoniści reprezentujący ten pogląd traktują opis biblijnego stworzenia jako przenośnię. Szczególnie dni biblijnej kreacji traktowane są jako epoki liczące ponad 1 mld lat każda. W ten sposób bibilijny opis zaczyna sie plus minus zgadzać z proponowanym przez naukę przebiegiem zdarzeń, chociaż ciągle brak zgodności co do kolejności zdarzeń.

Mimo, że kreacja rozciągnęła się w czasie, to pozostałe podstawowe założenia kreacjonizmu nadal pozostają bez zmian.

Ten kreacjonizm stara się uzgodnić biblijny opis stworzenia z poglądami ewolucjonistycznymi.

Ewolucjonizm teistyczny i deistyczny

Na ogół uznawane za częśc ewolucjonizmu, my jednak uważamy, że ponieważ występuje w nich Bóg poglądy te należy zaliczyć do kreacjonizmu.

Ewolucjonizm deistyczny

Na początku Bóg stworzył świat i ustalił rządzące nim prawa, a następnie wszystko potoczyło się drogą ewolucji. Bóg po stworzeniu nie ingeruje dalej w świat.

Ewolucjonizm teistyczny

Głosi, że stwarzanie świata jest procesem ciągłym i stale zachodzącym. Bóg stworzył świat i stwarza go nadal ingerując cały czas w procesy zachodzące w świecie. W zasadzie jest to pogląd zbieżny z ewolucjonizmem, tyle, że działanie sił i praw natury zostało zastąpione działaniem Boga. Zwolennikami tej formy kreacjonizmu jest bardzo wielu znanych naukowców.

Stanowisko Kościoła katolickiego

Papież Pius XII w 1950 r. w encyklice Humani generis stwierdził, że: "nie ma sprzeczności między ewolucją, a nauką wiary o człowieku i jego powołaniu, pod warunkiem, że nie zagubi się pewnych niezmiennych prawd", a teorię ewolucji uznał za "poważną hipotezę, godną rozważenia i pogłębionej reflekcji na równi z hipotezą przeciwną".

Papież Jan Paweł II w 1992 roku stwierdził: "nowe zdobycze nauki każą nam uznać, że teoria ewolucji jest czymś więcej niż hipotezą".

Papież Benedykt XVI w 2005 r. powiedział: "Pan poprzez Pismo Świte rozbudza uśpiony w nas rozum i mówi: na początku było stwórcze Słowo[...], które stworzyło ten inteligentny projekt, jakim jest Wszechświat". Jednakże w 2007 r. stwierdził, w komentarzu do książki "Kreacja i Ewolucja", że teoria Darwina o stopniowym udoskonalaniu się form życia na Ziemi jest 'nie do końca udowodniona' oraz, że 'nauka niepotrzebnie marginalizuje poglądy na temat kreacjonizmu'.


Czasopismo: Blog Zielonego Smoka

Artykuł: nr 168

Autor: Jacek Piechota